Українська Англійська

Нові надходження літератури

     
   
Левицький В.В.
Этимологический словарь германских языков.Т.1.– Винница:"НОВА КНЫГА", 2010.– 616 с.

 
Левицький В.В.
Этимологический словарь германских языков.Т.ІІ.– Винница:"НОВА КНЫГА", 2010.– 362 с.
 Переклад англомовних науково-технічних текстів:енергія, природні ресурси, транспорт:навчальний посібник/[Черноватий Л.М., Вороніна К.В., Кальниченко О.А., Камінін І.М.]; за ред. Л. М. Черноватого, О. В. Ребія.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2017.– 264 с.
 
Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США:Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./За ред. Черноватого Л.М. та Карабана В.І.– Вид. 2-ге, виправ. та доп.овн.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2010.– 272 с.
Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія:навчальний посібник/Черноватий Л.М., Ребрій О.В., Кальниченко О.А., Лукьянова Т.Г.– Вінниця:НОВА КНИГА, 2017.– 240 с.

 
63 Jaroslaw:фотоальбом.– 2015.– 130 с. – 221 с.
Великий Скит у Карпатах:У 3-х т.Т.2:Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст./голов. ред. М.В.Кугутяк.– Івано-Франківськ:Манускрипт-Львів, 2015.– 514 с

 
Великий Скит у Карпатах:У 3-х т.Т.1:Патерик Скитський.Синодик/голов. ред. М.В.Кугутяк.– Івано-Франківськ:Манускрипт-Львів, 2013.– 728 с.
 Війна очима ТСН:28 історій по той бік камери.– Київ:Основи, 2016.– 221 с.
 
Гуліда Е.М. Забезпечення пожежної безпеки та ліквідація пожеж на деревообробних підприємствах:монографія/ Е.М.Гуліда, О.М.Коваль.– Львів:ПАІС, 2017.– 272 с.
Дурдинець В.В. Робити людям добро і віддано служити інтересам України - сенс усього мого життя.– Ужгород2017, 2017.– 732 с.:іл.

 
Кремень В.Г. Любитове - моє рідне село.– Київ:Грамота, 2015.– 320 с.:іл.
Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи):Привітання , спогади, враження від співпраці та зустрічей/відп. упоряд. С.О.Сисоєва.– Київ:Грамота, 2003.– 216 с.

 
Кремень В.  Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х т.Т. 2:Десятиріччя суспільної трансформації/ В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко.– Київ:Промінь, 2003.– 464 с.
Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації: В 2-х т.Т. 1:Критика історичного досвіду/ В.Кремень, Д.Табачник, В.Ткаченко.– Київ:Промінь, 2003.– 384 с.

 
Лук'янова Л. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід/Лариса Лук'янова; Українська Асоціація освіти дорослих.– Київ:ТОВ "ДКС-Цнетр", 2017.– 148 с.
 Освіта дорослих: бібліографічний покажчик/Упорядник Л.Б.Лук'янова - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Українська Асоціація освіти дорослих.– Київ:ТВО"ДКС-Центр", 2016.– 144 с.

 
Привітання з ювілеєм:збірка/упоряд., відповід. ред. Прокопенко В.П.– Київ:Талком, 2017.– 100 с.+фото.
Синергетика і освіта:монографія/За ред. В.Г.Кременя.– Київ:Інститут обдарованої дитини, 2014.– 348 с.

 
Синергетика і творчість:монографія/За ред. В.Г.Кременя.– Київ:Інститут обдарованої дитини, 2014.– 314 с.
Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в Інноваційному розвитку освіти України:бібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського.– 4-е вид. допов.– Київ:Знання України, 2017.– 319 с.– ("Академіки НАПН України"; вип. 28).

 
   Шлях до себе - шлях до людей:Привітання , спогади, враження від співпраці та зустрічей/відп. упоряд. С.О.Сисоєва.– Київ:Знання України, 2017.– 391.
 Керівництво МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації:перелік контрольних показників для використання на місцях/пер. з англ.– Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017.– 35 с.:іл.
 
    Керівництво МПК з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації/пер. з англ.– Київ: Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017.– 216 с.
Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України " Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році".– Київ:НІСД, 2017.– 928 с.
 
Мартюк В.В. Пожежні автодрабини:Навч. посібник/ В.В.Мартюк, М.В.Єрмаков, В.В.Положешний.– Київ:Видавничий дім "Альтернатива", 1998.– 186 с.
Адміністративна діяльність органів поліції України:підручник/за заг.ред. В.В. Сокуренка; МВС України , Харків. нац. ун-т внут. справ.– Харків:ХНУВС, 2017.– 432 с.
 
Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях:Навчальний посібник/за заг.ред. О.М.Бандурки.– Харків:ХНУВС, 2017.– 240 с.
Бандурка І. О . Захист дитинства в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади:Монографія.– Харків:Золота миля, 2017.– 432 с.
Бурдін М.Ю. Історія держави і права України:практикум/Авт кол. М.Ю.Бурдін, О.А.Гавриленко, І.Д.Коцан та ін.; за ред. М.Ю.Бурдіна.– Харків:ФОП Бровін О.В., 2017.– 444 c.
Горбач Д. О.Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України діяльність органів поліції України:Монографія/за заг.ред. О.І. Безпалової.– Харків:ХНУВС ; ФОП Панова, 2017.– 288 с. an>
Загальна фізична підготовка працівників національної поліції України:методичні рекомендації/уклад.: Моргунов О.А., Соколов О.А., Калюжний М.Г., Лозовий Є.А.; за заг. ред. В.В.Сокуренка.– Харків:ХНУВС, 2017.– 124 с.:іл.
Історія та культура України:навчальний посібник/уклад. Дедурін Г.Г., Іванов С.Ю., Чорний І.В.– Харків:ХНУВС, 2017.– 106 с.
Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності:монографія/ О.М.Литвинов, І.І.Митрофанов.– Харків:Золота миля, 2017.– 180 с. 230 с.
Мельник К.Ю. Проблеми правового регулювання виникнення трудових правовідносин з поліцейськими:монографія/ К.Ю.Мельник, С.М.Бортник, В.Худякова О.;за заг. ред. К. Ю.Мельника.– Харків:У справі, 2017.– 230 с.
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України:зб. матеріалів/МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Каф. спец. фіз. підготовки.– Харків:ХНУВС, 2017.– 376 с.
 
Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади:Монографія.– Харків:У справі, 2017.– 488 с.

 
Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності:монографія.– Харків:ТОВ "В справі", 2017.– 524 с.
 
Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки:монографія/за ред. д-ра юрид. наук, проф., О.Ю.Салманової.– Харків:У справі, 2017.– 232 с.
 
Недля Володимир.    Україна - козацька держава:Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах.– Вид. 2-ге. Доповнене і доопрацьоване.– Київ:„Емма”, 2007.– 1215 с.
Антонюк Р.  Пожежна охорона Івано-Франківщини від минулого до сучасності:Історичний нарис/ Р.Антонюк, В.Яремчук. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 160 с.+фотогр., карти.
Костюк М. В. Пожежна охорона Рівненщини. Історія і сьогодення:Хронікально-історичний нарис. – Рівне, 2004. – 102 с.+фотогр.
Литвяков Ф.И. Чернобыль: наша боль и память / Ф.И.Литвяков, Ю.Ф.Антипов.– Одесса:"Эвен", 2006.– 280 с.:ил.
Нитка В.І. Пожежна служба Закарпаття: Минуле і сучасне.– Ужгород: В-во "Карпатська Вежа", 2009.– 248 с.:іл.
СНЕМSS 2016:The Global Summit in Chemical Safety and Security:Proceedings and Outcomes.– Poland, 2016.– 520 c.:іл., фото+табл.
Эдишерашвили Серго. Путешествие по Грузии=Travel in Georgia : Альбом.– Грузия.– 144 с.:ил.
Васянович Г.П. Педагогічний Пантеон:Науково-поетичне видання. – Львів:Норма, 2016.– 328 с.: іл.
Васянович Г. Прометей Духа : До 160-ї річниці від дня народження Івана Франка : збірник наукових праць.– Львів : СПОЛОМ, 2016.– 120 с.
Григорій Васянович - син співучого Полісся : до 70-річчя від дня народження / упоряд. С.М.Вдович.– Львів:СПОЛОМ, 2015.– 376 с.
Зінько Р.В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем : Монографія.–   Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014.– 368 с.
Каганець І.В. Арійський Стандарт: Технологія переходу в Простір волі.– Тернопіль : Мандрівець, 2014.– 560 с.
Каганець І.В. Пшениця без куколю : Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень.– Тернопіль-Львів : Мандрівець; Агенція релігійної інфрмації, 2006.– 560 с.
Основи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод : Навчальний посібник / Р.Я.Качмар, Р.В.Зінько, В.Т.Придиба, І.С.Лозовий.– Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2014.– 156 с.
  Короткий словник з гуманітарних дисциплін / Р.Г.Великий, В.Є.Голубко, 
            Р.В.Лаврецький.– Львів : ЛДУ БЖД, 2016.– 190 с.
  Макович Х.Я. Словник термінів і понять з риторики / Х.Я.Макович, Л.О.Вербицька, Н.О.Капітан.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016. – 133 с.
  Історія пожежництва Волині. Бюлетень з історії пожежно-рятувальної служби Волинської області.: Науково-популярне видання / Феодосій Мандзюк, Володимир Нестеров, Дмитро Ляпун, Віталій Лукашевич.– Луцьк : ТзОВ "Друкмаркет", 2015.– 240 с.:іл.
  Мартин О.М. Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти:Монографія.– Львів : "СПОЛОМ", 2017.– 292 с.:рис.+табл.– бібліогр.: с. 249-275 (316 назв).
  Нариси з історії товариства "Просвіта" Самбірщини і околиць,Частина 1 / Упор. О.Сумарук.– Дрогобич, 2016.– 392 с.
  Пархоменко Р.В. Пожежна тактика. Курс лекцій / Р.В.Пархоменко, Д.О.Чалий, Д.П.Войтович. – Львів:ЛДУ БЖД, 2017.– 368 с.
  Виконання рятувальних робіт із використанням верхолазного спорядження:Навчальний посібник / Р.Т.Ратушний, А.М.Ковальчук, А.М.Петренко, Л.А.Кавецький. – Львів, 2016.– 531 с.
  Самотий В.В. Нелінійні математичні моделі систем керування:монографія. – Львів:СПОЛОМ, 2016.– 276 с.: іл.+Табл.– Бібліогр.: с.259-274(230 назв).
  Сапеляк А. Митрополит Андрей Шептицькийю Дар Бога Україні.– Львів : Інститут народознавства НАН України, 2016.– 96 с.:іл.
  Станіславчук О.В. Безпека життєдіяльності:Практикум / О.В.Станіславчук, О.Б.Горностай, В.М.Марич.– Львів:СПОЛОМ, 2016.– 183 с.+табл. – бібліогр.: с. 169( 12 назв).
  Стасюк М.Ф. Статистичний аналіз:навчальний посібник / М.Ф.Стасюк, О.О.Карабин, М.І.Кусій.– Львів : ЛДУ БЖД, 2015.– 132 с.
  Сукач Ю.Г. Захист об'єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях:Навчальний посібник,Ч.1:Забезпечення безпечної експлуатації об'єктів та населених пунктів / Ю.Г.Сукач, Р.Л.Ткачук.– Львів:"Растр-7", 2017.– 464 с.: іл.+понад 150 рис., схеми.
  Тестові завдання та задачі для підготовки до вступу на навчання за спеціальністю 101 - " екологія" освітнього ступеня магістр:навчально-методичне видання/ К.В.Степова, Н.М.Гринчишин, В.В.Карабин;За заг. ред. проф. С.М.Стойка.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016.– 284 с.
  Харчук А. І. Основи екологічного права:Навчальний посібник / А.І.Харчук, М.Я.Купчак.– Львів : ЛДУ БЖД, 2016.– 215 с.
  Чорнобиль. Пам'ять. Книга спогадів ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з Львівщини. 1986 / Упорядники: Всеволод Смеречинський, Уляна Гаталяк.– Львів : Дизайн-студія "Папуга", 2016.– 232 с.:іл.
     
     

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету