Українська Англійська

ЛДУБЖД

Положення про Раду молодих вчених

1.  Загальні положення
1.1.    Рада молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі РМВ) є органом самоврядування наукової молоді ЛДУ БЖД.
1.2.    Молодими вченими вважаються доктори і кандидати наук віком до 40 та 35 років відповідно, а також докторанти, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та наукові співробітники, які займаються науково-дослідною роботою.
1.3.    РМВ створена з ініціативи наукової молоді ЛДУ БЖД і здійснює діяльність в ЛДУ БЖД. У ній РМВ керується чинним законодавством України, Статутом ЛДУ БЖД, цим Положенням, а також принципами добровільності, рівноправності та самоврядування.
1.4.    Діяльність РМВ ЛДУ БЖД координує адміністрація ЛДУ БЖД через проректора з наукової роботи.
2.  Основні завдання РМВ
2.1.    Сприяти науково-дослідній та винахідницькій роботі молодих вчених ЛДУ БЖД.
2.1.1.    Створювати, розвивати та розширювати наукові напрямки діяльності ЛДУ БЖД.
2.1.2.    Надавати молодим вченим інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікації наукових праць, а також участі в наукових і науково-технічних конференціях.
2.1.3.    Надавати підтримку науковій молоді, шукаючи і розповсюджуючи інформацію про фонди і грантову підтримку молодих вчених.
2.1.4.    Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання.
2.1.5.    Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих вчених. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
2.2.    Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених.
2.2.1.    Сприяти професійному росту наукової молоді ЛДУ БЖД, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів у штаті ЛДУ БЖД.
2.2.2.    Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих вчених ЛДУ БЖД.
2.2.3.    Сприяти та організовувати видання наукових праць молодих вчених.
2.2.4.    Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
2.3.    Сприяти представленню, захисту й реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних та соціально-побутових інтересів і прав молодих вчених ЛДУ БЖД.
2.3.1.    Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих вчених у Вченій раді, НТР ЛДУ БЖД. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
2.3.2.    Сприяти розвитку міжвузівського співробітництва молодих вчених.
2.3.3.    Представляти інтереси молодих вчених у державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
2.3.4.    Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ЛДУ БЖД з метою виявлення проблем молодих вчених і пошуку шляхів їх вирішення.
3.   Основні напрямки діяльності РМВ
3.1.    Рада має право:
-     виступати з ініціативами щодо питань наукового і громадського життя, вносити пропозиції в органи державної й муніципальної влади, наукові і громадські організації та брати участь у прийнятті їхніх рішень, які стосуються наукової молоді ЛДУ БЖД;
-     представляти і захищати права, законні інтереси наукової молоді ЛДУ БЖД в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і суспільних об’єднаннях;
-     організовувати лекторії, наукові школи, семінари й конференції;
-     співробітничати з науковими, студентськими й іншими організаціями;
-     ініціювати проведення зборів наукової молоді ЛДУ БЖД;
-     брати участь у міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і програмах;
-     організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси, ярмарки;
-     здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді, яка не суперечить чинному законодавству.
3.2.    Здійснюючи діяльність з реалізації завдань, РМВ зобов’язана -дотримуватись законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності, а також норм, передбачених Статутом ЛДУ БЖД і Положенням про РМВ ЛДУ БЖД; -поширювати інформацію про свою діяльність у друкованому вигляді та регулярним поновленням Інтернет-сторінки РМВ. Представляти на зборах наукової молоді ЛДУ БЖД щорічний звіт про свою діяльність;
-     надавати необхідну інформацію і звіти у відповідний департамент Міносвіти і науки України щодо виконання Указів Президента України про підтримку молодих вчених.
3.3.    Будь-який вид діяльності РМВ ЛДУ БЖД може бути додатково регламентований додатками до цього Положення.
4.   Порядок формування РМВ ЛДУ БЖД
4.1.    Членами РМВ ЛДУ БЖД можуть бути молоді вчені, докторанти, ад’юнкти та аспіранти наукових і навчальних підрозділів ЛДУ БЖД віком не більше, ніж 35 років (включно), які визнають це Положення.
4.2.    Кількість членів РМВ ЛДУ БЖД визначається на загальних зборах наукової молоді ЛДУ БЖД відкритим голосуванням.
4.3.    Кандидатури в члени РМВ ЛДУ БЖД висуваються загальними зборами наукової молоді ЛДУ БЖД і обираються відкритим голосуванням. З метою підвищення ефективності роботи до складу РМВ можуть бути додатково обрані нові члени відкритим голосуванням.
4.4.    Члени РМВ ЛДУ БЖД обираються на 3 роки. Далі членство в Раді повинно бути відновлене чи припинене рішенням загальних зборів наукової молоді ЛДУ БЖД.
4.5.    Права члена РМВ ЛДУ БЖД:
-     обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;
-брати участь у засіданнях РМВ, виявляти ініціативу, висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх питань, відповідно до затвердженого регламенту;
-     брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;
-     отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.
4.6.    Обов’язки члена РМВ ЛДУ БЖД:
-дотримуватись цього Положення і виконувати рішення РМВ, прийняті в межах її повноважень, визначених цим Положенням;
-     брати участь у роботі РМВ;
-     виконувати свої зобов’язання, керуватися в діяльності цілями, завданнями і принципами РМВ;
-     при одержанні повідомлення з РМВ про завдання чи прохання виконати доручення, яке стосується діяльності РМВ, передавати в РМВ свою відповідь не пізніше встановленого в повідомленні терміну і в установленому порядку;
-     у діяльності, що стосується компетенції РМВ, строго дотримувати рішень РМВ.
4.7.    Виключення з членів РМВ ЛДУ БЖД може здійснюватися у випадках:
-     здійснення членом РМВ дій, які порушують Положення і принципи РМВ ЛДУ БЖД;
-     письмового клопотання про своє бажання вийти зі складу РМВ ЛДУ БЖД або у випадку закінчення навчання в Університеті чи звільнення з роботи.
5.   Структура та керівні органи РМВ ЛДУ БЖД
5.1.    Засідання РМВ проводяться в міру необхідності, але не рідше, ніж 2 рази на рік. РМВ вважається правочинною, якщо на її засіданні присутні більше,ніж половина її членів. Рішення РМВ приймається простою більшістю голосів.
5.2.    Кандидат на посаду Голови РМВ ЛДУБЖД висувається рішенням кваліфікованої більшості ( не менше 2/3 від числа всіх членів РМВ )на установчому засіданні РМВ і затверджується ректором ЛДУБЖД на строк 1 рік з правом повторного           
переобрання. Обіймати посаду голови РМВ може лише член РМВ.
5.3. Голова РМВ організовує і керує роботою РМВ, є офіційним представником РМВ ЛДУБЖД, здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до Положення про РМВ і статуту ЛДУБЖД.
5.4. Голова ради має право
приймати рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання РМВ, вирішувати інші питання підготовки і проведення засідання РМВ
голосувати на засіданнях РМВ
координувати діяльність РМВ
брати участь у засіданнях Вченої ради і НТР ЛДУБЖД
представляти РМВ ЛДУБЖД стосовно юридичних, фізичних чи організацій при наявності відповідного доручення
укладати договори і угоди, давати зобов`язання від імені РМВ згідно прийнятих РМВ рішень
5.5. Голова РМВ зобов`язаний
формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання РМВ, здійснювати функції голови засідання, чи передавати ці функції частково цілком заступнику голови РМВ
контролювати дотримання членами РМВ цього Положення і діяльність РМВ вцілому
звітувати перед Вченою радою та членами РМВ на її засіданнях про виконану роботу
забезпечувати ефективну діяльність РМВ відповідно до п. 2 і п. 3 цього Положення
5.6. Рада має право кваліфікованою більшістю голосів ( не менше, ніж 2/3 від числа всіх членів РМВ ) висловити недовіру голові РМВ. У випадку, коли голова РМВ на підставі власного бажання, у встановленому Радою порядку, чи добровільно за рішенням РМВ припиняє свої функції або членство в Раді, функції голови РМВ автоматично переходять до секретаря РМВ, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчого засідання РМВ питання про вибори і призначення голови РМВ, а також провести це засідання в термін не більше одного місяця. Якщо голова РМВ тимчасово не може виконувати свої обов’язки (відрядження, хвороба і т.д.), то РМВ більшістю голосів передає передає функції виконуючого обов’язки голови РМВ секретарю або одному з членів РМВ.
5.7. Секретар РМВ обирається на засіданні РМВ з числа його членів. Секретар здійснює повноваження,передані йому Головою. Секретар РМВ відповідає за інформаційну підтримку діяльності РМВ в межах повноважень, визначених Головою РМВ, а також веде діловодство РМВ.
6. Забезпечення діяльності РМВ ЛДУБЖД
6.1. Адміністрація, Вчена рада і НТР ЛДУБЖД сприяють організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці РМВ ЛДУБЖД
у здійсненні діяльності, передбаченої цим Положенням РМВ ЛДУБЖД
в одержанні своєчасної і в повному обсязі інформації, що стосується наукової молоді ЛДУБЖД
в наданні РМВ робочого приміщення, засобів зв’язку та телекомунікацій
6.2. Вчений секретар Вченої ради ЛДУБЖД або проректор з наукової роботи можуть брати участь у роботі РМВ, надавати інформацію РМВ про рішення Вченої ради та інших нормативних документів, які стосуються діяльності РМВ у вирішенні завдань  ЛДУБЖД.
6.3. Прийняте РМВ рішення має рекомендаційний характер для Адміністрації, Вченої ради, НТР ЛДУБЖД і, за необхідності, вноситься до порядку денного найближчого засідання Адміністрації, Вченої ради чи НТР ЛДУБЖД. З метою підвищення оперативності й ефективності роботи РМВ, рішення РМВ може бути оформлене на бланку ЛДУБЖД, завірено підписами голови РМВ, проректора з наукової роботи Або Вченого секретаря Вченої ради ЛДУБЖД і гербовою печаткою ЛДУБЖД.


Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету