Українська Англійська

ЛДУБЖД

Про нас

 
 
Університет, утворений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 166-р, є закладом вищої освіти державної форми власності, правонаступником Львівського інституту пожежної безпеки МНС України та підпорядковується Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Основними напрямами діяльності Університету є:
- інноваційна освітня діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії та доктора наук) щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для сфери цивільного захисту, а також для роботи в інших сферах відповідно до ліцензованих спеціальностей у галузях знань "Цивільна безпека", "Природничі науки", "Гуманітарні науки", "Соціальні та поведінкові науки", "Інформаційні технології", "Транспорт", "Соціальна робота", "Управління та адміністрування" тощо;
- атестація здобувачів вищої освіти (у тому числі доктора філософії та доктора наук) та присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам;
- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, поширення наукових знань;
- науково-методичне забезпечення галузевої вищої освіти у сфері цивільної безпеки;
- культурно-просвітницька та виховна діяльність.
Стратегічними завданнями Університету є:
- здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукової і науково-технічної експертизи; 
- пошук і реалізація ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями та господарськими структурами;
- провадження міжнародної діяльності у сфері вищої освіти і науки, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір через співробітництво із вітчизняними та іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями тощо; 
- здійснення культурно-освітньої, виховної та соціально-гуманітарної діяльності; 
- військова підготовка громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, за програмою підготовки офіцерів запасу.


Головними завданнями Університету є:
здійснення згідно з чинним законодавством освітньої діяльності щодо забезпечення сфери безпеки життєдіяльності та цивільного захисту фахівцями з вищою освітою ступенів бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також науковими та науково-педагогічними кадрами, здатними комплексно і ефективно застосовувати набуті знання на практиці;

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого й фізично здорового покоління громадян в дусі патріотизму та поваги до Конституції України, формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за своє майбутнє, долю суспільства і держави, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між особами рядового та начальницького складу, працівниками, науково-педагогічним персоналом, студентами, курсантами і слухачами;
військова підготовка громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями (студенти), за програмою підготовки офіцерів запасу; підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав за міждержавними договорами та угодами в галузі військової освіти відповідно до законодавства України; 
модернізація освітянської діяльності у контексті входження до європейського наукового та освітянського простору; забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою для сфери безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, а також для роботи в інших сферах відповідно до отриманих спеціальностей; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, їх атестація;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;    
підвищення кваліфікації, перепідготовка та спеціалізація осіб для сфери безпеки життєдіяльності та цивільного захисту за державним замовленням, а також згідно з чинним законодавством на договірних засадах; визначення змісту вищої освіти через формування вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки та післядипломної освіти фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для сфери цивільного захисту; здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, наукової і науково-технічної експертизи із використанням різноманітних джерел фінансування; комплексне науково-методичне забезпечення галузевої вищої освіти у сфері безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, підготовка навчальної, навчально-методичної, наукової літератури та інноваційних інформаційних навчальних та наукових технологій; розроблення на засадах взаємодії освіти і науки конкурентоспроможних інноваційних технологій, технічних пристроїв і систем та їх реалізація на вітчизняному і світовому ринках;
пошук і втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями та господарськими структурами;
здійснення культурно-освітньої, виховної та соціально-гуманітарної діяльності;
провадження міжнародної діяльності у сфері вищої освіти і науки, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір через співробітництво із вітчизняними та іноземними навчальними, науковими закладами, установами, організаціями, вченими, спеціалістами тощо;
підготовка та післядипломна освіта іноземних громадян за акредитованими спеціальностями у порядку, встановленому чинним законодавством; підготовка та післядипломна освіта працівників для сфери цивільного захисту за робітничими професіями галузевого спрямування, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців; перепідготовка, стажування, спеціалізація та підвищення кваліфікації на договірних засадах згідно з чинним законодавством; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів за державним замовленням та на договірних засадах, у тому числі надання робітничої професії «Водій автотранспортних засобів»;
         
спеціальне навчання фізичних та юридичних осіб, які надають послуги і виконують роботи за напрямком протипожежного призначення, навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання (або виконання) заходів пожежної безпеки на договірних засадах;
підготовка громадян до вступу до вищих навчальних закладів (курси доуніверситетської підготовки).
Університет відповідно до рівня акредитації спеціальностей має право готувати фахівців за ступенями бакалавра та магістра , освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також на бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти.

Основними структурними підрозділами Університету є:
- навчально-наукові інститути;
- кафедри;
- курси;
- відділення автомобільної підготовки;
- науково-дослідні лабораторії;
- відділ редакційної та науково-видавничої діяльності;
- бібліотека.
Для реалізації головних завдань в структурі Університету також створені навчальні, навчально-методичні, науково-організаційні, науково-дослідні, управлінські, адміністративно-господарські та інші допоміжні підрозділи.
Крім того, в структурі Університету функціонують відокремлені структурні підрозділи:
- Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця);
- Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).

 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02