Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ економіки і фінансів

Про відділ економіки і фінансів

У своїй діяльності відділ економіки і фінансів (далі – Відділ) керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Статутом університету, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної організації», іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, а також цим Положенням.
Відділ є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Університет) і підпорядкований ректору Університету.
Відділ економіки і фінансів має власну круглу печатку з позначенням  найменування: «ДСНС України. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Для господарських та грошових документів. Код №08571340».

Основні завдання 

Формування показників бюджету, фінансування, використання бюджетних коштів.
Організація оплати праці та соціальних виплат.
Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету та складання звітності.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції у результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Функції

Формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень до спеціального фонду.
Нарахування і виплата в установлений строк грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу, заробітної плати робітникам і службовцям, грошового забезпечення курсантам Університету;
Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку  та звітності.
Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної та іншої звітності в порядку встановленому законодавством.
Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненні платежів відповідно до законодавства.
Правильність зарахування та використання власних надходжень Університету.
Своєчасне подання  звітності.
Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.
Використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
Інвентаризація необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
Проведення інструктажу матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.
 Здійснення контролю за відповідністю обсягів видатків Річного плану державних закупівель кошторисним  призначенням.
Погодження проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг у частині забезпечення їх кошторисними призначеннями та правильності банківських реквізитів.
Зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здача їх до архіву в установленому порядку.
Організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесення до компетенції Відділу.
Здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на Відділ завдань.

Права і обов’язки

Одержання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання встановлених завдань і функцій, у тому числі з використанням сучасних засобів комп’ютерної передачі та обробки інформації.
Одержання від структурних підрозділів Університету необхідної інформації, що належить до компетенції Відділу.
Узгодження проектів наказів, подання доповідних записок, пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу.
Скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції відділу.
Участь у засіданнях конференцій, нарад,  семінарів з питань що належать до компетенції Відділу.
Взаємодія з іншими структурними підрозділами
Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету. Відділ має право запитувати в структурних підрозділах Університету інформацію та звітні документи  і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань, підготовки узагальнених матеріалів.
У необхідних випадках та за погодженням з керівництвом Університету залучати працівників структурних підрозділів Університету для розгляду і підготовки пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу.
 

 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02