Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ економіки і фінансів

Про відділ економіки і фінансів

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
У своїй діяльності відділ економіки і фінансів (далі – Відділ) керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Статутом університету, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної організації», іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, а також цим Положенням.
Відділ є самостійним структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі – Університет) і підпорядкований ректору Університету.
Відділ економіки і фінансів має власну круглу печатку з позначенням  найменування: «ДСНС України. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Для господарських та грошових документів. Код №08571340».

Основні завдання 

Формування показників бюджету, фінансування, використання бюджетних коштів.
Організація оплати праці та соціальних виплат.
Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету та складання звітності.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції у результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Функції

Формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень до спеціального фонду.
Нарахування і виплата в установлений строк грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу, заробітної плати робітникам і службовцям, грошового забезпечення курсантам Університету;
Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку  та звітності.
Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної та іншої звітності в порядку встановленому законодавством.
Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненні платежів відповідно до законодавства.
Правильність зарахування та використання власних надходжень Університету.
Своєчасне подання  звітності.
Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.
Використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.
Інвентаризація необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
Проведення інструктажу матеріально-відповідальних осіб з питань обліку і збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.
 Здійснення контролю за відповідністю обсягів видатків Річного плану державних закупівель кошторисним  призначенням.
Погодження проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг у частині забезпечення їх кошторисними призначеннями та правильності банківських реквізитів.
Зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здача їх до архіву в установленому порядку.
Організація відповідно до законодавства України своєчасного розгляду листів, заяв та скарг фізичних і юридичних осіб з питань, що віднесення до компетенції Відділу.
Здійснення інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на Відділ завдань.

Права і обов’язки

Одержання інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання встановлених завдань і функцій, у тому числі з використанням сучасних засобів комп’ютерної передачі та обробки інформації.
Одержання від структурних підрозділів Університету необхідної інформації, що належить до компетенції Відділу.
Узгодження проектів наказів, подання доповідних записок, пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу.
Скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції відділу.
Участь у засіданнях конференцій, нарад,  семінарів з питань що належать до компетенції Відділу.
Взаємодія з іншими структурними підрозділами
Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету. Відділ має право запитувати в структурних підрозділах Університету інформацію та звітні документи  і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань, підготовки узагальнених матеріалів.
У необхідних випадках та за погодженням з керівництвом Університету залучати працівників структурних підрозділів Університету для розгляду і підготовки пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу.
 

Співробітники відділу
 

 

Начальник відділу

КІСІЛЬ Іванна Володимирівна 

старший лейтенант служби цив. захистуЗаступник начальника відділу

РИХВА Марія Василівна 

Начальник сектору обліку матеріальних засобів

БУЙ Надія Іванівна 

лейтенант служби ц.з.


Начальник розрахункового сектору

МИХАШУЛА Ярина Миронівна 

лейтенант служби ц.з.
Фахівець відділу

ГАМАН Галина Валеріївна  

лейтенант служби ц.з.

Бухгалтер

МОСКВЯК Галина Мар`янівна Бухгалтер

МАРУНЯ Ірина Михайлівна Бухгалтер

КОМАРНИЦЬКА Романна Романівна Бухгалтер

ПАСІЧНИК Орислава Володимирівна Бухгалтер

ГОЛУБЄВА Ілона Валентинівна 


Економіст

БОЙКО Тамара Константинівна 


Бухгалтер 

ЗАЯЦЬ Наталія Андріївна

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubgd.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету