Українська Англійська

Відділ заочного та дистанційного навчання

         У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  діє відділ заочного та дистанційного навчання (далі- Відділ), який проводить підготовку слухачів заочної форми навчання відповідно до Закону України про вищу освіту, Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах ДСНС України без відриву від роботи (заочна форма навчання) та Положення про відділ заочного та дистанційного навчання.
         Відділ – потужний підрозділ Університету, який успішно співпрацює з навчально-методичним центром, з усіма кафедрами університету. Високий фаховий рівень професорсько-викладацького складу та правильно організований навчально-виховний процес у відділі сприяють особистісному зростанню, підвищенню рівня теоретичної підготовки кожного слухача. А комп’ютери, моделююче обладнання та тренажери дозволяють розвивати практичні навички, суттєво підвищуючи ефективність навчального процесу.
         Заочна форма навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності передбачає здобуття вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та напрямами підготовки без відриву від роботи. Враховуючи, що основну кількість слухачів становлять працівники підрозділів ДСНС України, навчальний процес орієнтується на їхні потреби.
     До складу відділу входить лабораторія дистанційного навчання та клас самопідготовки слухачів. Відділ працює над впровадження нової форми навчання - дистанційної, актуальність її використання обумовлена багатьма факторами,  серед них основна – дистанційна форма навчання дає можливість ставити нові вимоги до технології подання матеріалів. На сьогоднішній день лабораторія дистанційного навчання дає змогу слухачам використовувати інформаційні системи в процесі навчання, мати доступ та обирати свої індивідуальні завдання з усіх предметів, користуватися необхідною методичною інформацією для успішного навчання. Навчальний процес забезпечується сучасним технічним обладнанням у комп’ютерних класах, мультимедійних аудиторіях, слухачі відділу мають можливість користуватися укомплектованим фондом університетської бібліотеки.
            Навчальний процес за заочною формою навчання здійснюється під час сесії і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи).
   Сумарна тривалість сесії на кожний навчальний рік визначається, виходячи з обсягу додаткових відпусток . Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються вищим навчальним закладом з урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності), року навчання студентів. 
   Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним індивідуальних завдань, курсових робіт та проектів.
Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки (спеціальності) .
   У графіку відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг; кількість курсових робіт та проектів і термін їх виконання; форми семестрового контролю і державної атестації і термін їх проведення. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію, в установлені ВНЗ терміни виконали всі курсові проекти (роботи) і допущені до їх захисту, надсилається (видається) довідка-виклик для участі у навчально-екзаменаційній сесії . Видача довідок-викликів підлягає суворому обліку.
 
У 2016-2017 навчальному році у відділі здобувають освіту 646 слухачів майже з усіх областей України та іноземці. Структура відділу налічує 49 курсів. У відділі здійснюється підготовка:

1. За спеціальностями (освітній ступінь бакалавра), термін навчання 4 роки:
·         Пожежна безпека;
·         Психологія (практична психологія);
·         Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
·         Транспортні технології (автомобільний транспорт);
·         Кібербезпека(управління інформаційною безпекою) ;
·         Цивільна безпека (охорона праці).
2. За напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,за скороченим терміном навчання (2 роки) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями :
·         Пожежна безпека ;
·         Транспортні технології (автомобільний транспорт);
·         Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища).
3. За спеціальностями (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) термін навчання 1,5 року:
·         Пожежна безпека;
·         Психологія (практична психологія);
·         Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);
·         Транспортні технології (організація і регулювання дорожнього руху);
·         Цивільна безпека;
·         Цивільна безпека (охорона праці).
4. За спеціальностями (ступінь магістра) термін навчання 1,5 року:
·         Пожежна безпека;
·         Психологія (практична психологія);
·         Екологія (екологічна безпека);
·         Транспортні технології (організація і регулювання дорожнього руху);
·         Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
·         Менеджмент (управління проектами).
   Заочну форму навчання у відділі побудовано на безпосередньому контакті слухача з викладачем впродовж всіх етапів підготовки: лекцій, практичних і лабораторних робіт, консультацій, приймання заліків, іспитів, тощо.
    Випускники відділу заочного та дистанційного навчання стають висококваліфікованими бакалаврами, спеціалістами, та магістрами, які мають певні переваги і хорошу перспективу на ринку праці, успішно працюють на різних посадах від рядового  до керівника  в  підрозділах ДСНС Українии. Це є орієнтир для нинішніх  слухачів відділу заочного та дистанційного навчання. 
 

Телефон (факс): (032) 233-05-44

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету