Українська Англійська

Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Кафедра "Права та менеджменту у сфері цивільного захисту"


      Діяльність колективу кафедри спрямована на формування особистості та підготовку висококваліфікованих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, формування їхніх інтелектуальних, вольових та комунікативних рис, які вони застосовуватимуть у повсякденному житті та подальшій професійній діяльності при проведенні невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і організації життєзабезпечення постраждалого населення, вирішення організаційних, технічних, інженерних задач із забезпеченням пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту.

      Кафедру засновано у 2001 р. як кафедру управління, правового забезпечення та дізнання. У 2012 р. у зв'язку із набуттям чинності нової редакції кримінально-процесуального кодексу, органи державного пожежного нагляду позбавлені права проводити дізнання у справах про пожежі і порушенні протипожежних правил, тому виникла необхідність у зміні назви кафедри, яку перейменовано на кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту.      
       Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Повстин Оксана Вікторівна.

    

      Основними напрямками роботи кафедри є вивчення правових, управлінських та економічних аспектів цивільної безпеки. Протягом останніх років спостерігається тенденція зростання популярності таких професій, як менеджер з продажу, менеджер з логістики, HR менеджер, кризовий менеджер, проектний менеджер. Базова освіта майбутнього керівника може бути будь-якою – економічною, технічною, філологічною, але вкрай важливе значення має формування його управлінської компетентності.
      Загальновідомо, що менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.        
        Протоколом № 48/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2017 р. було ухвалено рішення про Видачу ліцензії на освітню діяльність першого (бакалаврського) рівня Львівському державному університету безпеки життєдіяльності зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування»), з ліцензованим обсягом 60 осіб.
       Одночасно, на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр з згаданої спеціальності (спеціалізація «Управління проектами»).

    

Історія виникнення кафедри: 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ

     Кафедру засновано у 2001 р. як кафедру управління, правового забезпечення та дізнання. У 2012 р. у зв'язку із набуттям чинності нової редакції кримінально-процесуального кодексу, органи державного пожежного нагляду позбавлені права проводити дізнання у справах про пожежі і порушенні протипожежних правил, тому виникла необхідність у зміні назви кафедри, яку перейменовано на кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту. Першим начальником кафедри був підполковник внутрішньої служби Люблін Віталій Давидович. З 2004 року її очолював  к.т.н. полковник внутрішньої служби Гаврилко Олександр Андрійович. Пізніше – к.т.н., доцент полковник внутрішньої служби  Штангрет Богдан Степанович (2005-2006), к.т.н., доцент підполковник служби цивільного захисту Парубок Олександр Михайлович (2006-2009), к.т.н. полковник служби цивільного захисту Шелюх Юрій Євгенович (2009-2014).    
     З червня 2014 року до сьогоднішнього дня кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Повстин Оксана Вікторівна.

      

 Також кафедра забезпечує підготовку фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» з таких спеціальностей:
 • «Пожежна безпека»;
 • «Цивільна безпека»;
 • «Транспортні технології»;
 • «Кібербезпека»;
 • «Психологія»;
 • «Екологія»;
 • «Охорона праці»
 • «Соціальна робота»
 • «Філологія»    

Колектив кафедри: 

   
   
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують: завідувач, кандидат економічних наук, доцент Повстин О.В.; доцент, кандидат економічних наук, доцент Мартин О.М.; доцент Харчук А.І.; доцент, майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук Яковчук Р.С.; старший викладач, підполковник служби цивільного захисту, кандидат юридичних наук Саміло А.В.; старший викладач Купчак М.Я.; викладач, майор служби цивільного захисту, кандидат наук з державного управління Гонтар З.Г.; викладач, кандидат економічних наук,  Дубинецька П.П.
     Висока кваліфікація та багатий досвід науково-педагогічного персоналу кафедри дозволяють вирішувати складні проблеми навчально-методичного, виховного, науково-дослідного та редакційно-видавничого характеру.           
 

Науково-педагогічний склад: 

завідувач кафедри
Повстин Оксана Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри
Харчук Андрій Іванович
доцент кафедри
Мартин Ольга Максимівна
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри
Яковчук Роман Святославович
кандидат технічних наук,
майор служби цивільного захисту
старший викладач кафедри
Саміло Андрій Вікторович
кандидат юридичних наук,
підполковник служби цивільного захисту
старший викладач кафедри
Купчак Мар'яна Ярославівна
 
викладач кафедри
Гонтар Зоряна Григорівна
кандидат наук з державного управління,
майор служби цивільного захисту
викладач кафедри
Дубинецька Павліна Петрівна
кандидат економічних наук
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

«Економіка цивільної безпеки»
«Основи економічної науки»
«Економіка безпеки життєдіяльності»
«Економіка транспорту»
«Економічна теорія»
«Економіка транспортної інфраструктури»
«Тайм менеджмент»
«Основи менеджменту»
«Теорія та практика бізнес-планування»
«Основи підприємництва»
«Управління персоналом»
«Інжиніринг та консалтинг»
«Правове регулювання діяльності в інформаційній безпеці»
«Правознавство та правові основи цивільного захисту України»
«Управління діяльністю органів та підрозділів ДСНС»
«Організація управління діяльністю органів та підрозділів ЦЗ»
«Робота з персоналом в органах та підрозділах цивільного захисту»
«Правові основи цивільного захисту України»
«Правові основи соціальної роботи»
«Природоохоронне законодавство та екологічне право»
«Страховий фонд документації»
«Інтелектуальна власність»
«Сучасні терористичні загрози»
«Основи конституційного права»

Науково-методична робота кафедри: 

    Працівниками кафедри опубліковано ряд навчально-методичних посібників та наукових монографій, які використовуються при підготовці висококваліфікованих спеціалістів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та впроваджені в навчальний процес Університету, зокрема:
 • «Організація пожежно-профілактичної роботи» 
 • «Адміністративно-правова діяльність органів та підрозділів ДСНС України» 
 • «Практичний посібник з пожежної безпеки» 
 • «Екологічне право» 
 • «Економічна теорія» (рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів) 
 • монографія «Ринки економічних ресурсів в Україні: проблеми встановлення та державного регулювання» 
 • «Навчальний практикум з адміністративного права в галузі пожежної безпеки» 
 • «Страховий фонд документації» 
 • «Правові основи цивільного захисту: навчальний посібник» 
 • «Довідник нормативно-правових актів щодо ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
 •  «Основи економічної теорії»
 • «Теоретичні основи і практичні аспекти менеджменту в органах і підрозділах цивільного захисту»
 • «Основи маркетингу»
 • «Основи екологічного права»
 • монографія «Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти»

 
 
  Харчук А.І., Купчак М.Я. Основи екологічного права. Навчальний посібник. - Львів: ЛДУ БЖД, 2016. - 215 с.
   Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право», яку вивчають майбутні фахівці ДСНС України у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
     В посібнику відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, джерел екологічного права, еколого-правового статусу особи, права власності на природні ресурси та права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в екологічній галузі та відповідальності за екологічні правопорушення, правового регулювання об’єктів навколишнього природного середовища і зон надзвичайних екологічних ситуацій.
    Посібник розраховано на курсантів, студентів вищих навчальних закладів, майбутніх фахівців із спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ і всіх, хто цікавиться проблемами формування еколого-правового світогляду та розв’язання екологічних проблем.
Ратушний Р.Т, Кузиляк В.Й, Саміло А.В., О.В. Повстин.
Теоретичні основи і практичні аспекти менеджменту в органах і підрозділах цивільного захисту: Навчальний посібник. Львів: ЛДУБЖД, 2015. –  318 с.
    
     У навчальному посібнику комплексно і системно висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти менеджменту, як науку управління органів і підрозділів цивільного захисту, розкрито сутність, етапи розвитку служби цивільного захисту, інформаційні системи і комунікації; розкриваються особливості сучасного управління, знання яких необхідне для фахівців у сфері цивільного захисту. Особлива увага приділена функціям та методам управління, службовій відповідальності. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість.
    Розглядаються методи підготовки кваліфікованих менеджерів - керівників різних ланок управління органів і підрозділів цивільного захисту. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах надзвичайних ситуацій.
    Викладення теоретичного матеріалу в посібнику ґрунтується на використанні логічних взаємозв’язків основних функцій менеджменту, поетапної реалізації його процесу. В навчальному посібнику після кожної теми наведено запитання для поточного контролю, завдання для практичних робіт, ситуаційні задачі і тестові програми, ілюстративні матеріали для поглибленого засвоєння матеріалу курсантами, студентами та слухачами.
      Рекомендовано для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів та слухачів ВНЗ ДСНС України.
Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.М. Мартин, А.І. Харчук. - Львів, ЛДУ БЖД, 2014. - 308 с.
  
   Навчальний посібник - складова навчально-методичного комплексу, що системно відобржає практичні засади організації вивчення економічної теорії курсантами, студентами та слухачами у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності в контексті Болонського процесу. Теоретичний матеріал ілюструється графіками, схемами, прикладами з економічного життя, що допомагатиме читачам систематизувати свої знання.
   Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисним викладачам економічної теорії, учням середніх шкіл, а також всім, хто самостійно вивчає економічну теорію.

 

Правові основи цивільного захисту України [Текст]: навч. посібн. / A.B. Саміло, P.C. Яковчук. - Львів : СПОЛОМ, 2014. - 116 с.
     Розглянуто головні положення законів та підзаконних актів з питань діяльності підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в правовому полі з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру; забезпечення пожежної безпеки в Україні; головні поняття адміністративного права, правовідносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у галузі пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту; провадження адміністративно-юрисдикційної діяльності у справах про правопорушення в сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, за які настає відповідальність згідно з адміністративним законодавством. Наведено перелік головних адміністративних стягнень за невиконання чи порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, порядок накладення яких визначений нормативно- правовими актами.
   Розрахований на курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також на інженерно-інспекторський склад органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

 


 

 

Страховий фонд документації [текст]: [навчальний посібник] / Хар­чук А. І., Купчак М.Я.; ЛДУ БЖД. - Львів : ВРНВД ДЦУ БЖД, 2014. - 93 с.
 
  Навчальний посібник «Страховий фонд документації» підготовле­но відповідно до навчальної програми дисципліни «Страховий фонд до­кументації» з підготовки фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека».
   В навчальному посібнику відображено історію становлення та роз­витку страхового фонду документації (далі — СФД), систему нормативно- правового забезпечення функціонування страхового фонду документації України, управління державною системою СФД та механізм її функціо­нування, основи планування формування страхового фонду документації, порядок проведення державної реєстрації галузевих та обласних (регіо­нальних) страхових фондів документації, порядок організації робіт в державній системі СФД та основні напрями створення СФД для прове­дення аварійно-рятувальних робіт.
  Посібник розраховано на слухачів, курсантів, студентів вищих на­вчальних закладів, майбутніх фахівців із спеціальності «Пожежна безпе­ка» та власників об’єктів господарювання.

 

 

Ратушний Р.Т., Саміло А.В., Кузиляк В.Й. Навчальний практикум з питань адміністративного права в галузі ножежної безпеки. - Львів, 2013 - 98 c.
  
   Розглянуто основні положення адміністративної відповідальності у сфері порушення правил пожежної безпеки, що виникають під час розгляду адмініст ративних справ.
   Розрахований на курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також на інженерно-інспекторський склад органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

 

Харчук А.І., Купчак М.Я. Екологічне право. Навчальний посібник. - Львів, 2011. - 130 с.
   Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми з екологічного права, яке вивчають майбутні фахівці МНС України у галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.
   В посібнику відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, джерел екологічного права, еколого-правового статусу особи, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в екологічній галузі та відповідальності за екологічні правопорушення, правового регулювання об’єктів навколишнього природного середовища і зон надзвичайних екологічних ситуацій.
   Посібник розраховано на курсантів, студентів вищих навчальних закладів, майбутніх фахівців із спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ і всіх, хто цікавиться проблемами формування еколого-правового світогляду та розв’язання екологічних проблем.

 

 

Міллер О.В. Практичний посібник з пожежної безпеки. - Львів, ЛДУБЖД, 2011. - 62 с.

   В практичному посібнику висвітлені питання, які вивчаються курсантами, студентами і слухачами вищих навчальних закладів техногенного та пожежного профілю на підставі діючих законодавчих нормативно-правових актів, правил пожежної безпеки, наказів, інструкцій та інших документів.
   Цей посібник може бути використаний для широкого кола фахівців з наглядово-профілактичної діяльності підрозділів Державної інспекції техногенної безпеки України, керівників різних рівнів і форм господарювання та осіб, що відповідають за забезпечення техногенної і пожежної безпеки.

 

 

Мартин О.М., Харчук А.І. Економічна теорія. Модульний курс:  Навчальний посібник. - Львів, 2010. - 251 с.
  
  Навчальний посібник - складова навчально-методичного комплексу, що системно відображає практичні засади організації модульного навчання економічної теорії курсантів, студентів та слухачів - майбутніх фахівців в галузі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
   Навчальний посібник буде корисним викладачам економічної теорії, учням середніх шкіл, а також всім, хто самостійно вивчає економічну теорію.

 

Мартин О.М.
Економічна теорія: Навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 292 с.
     Навчальний посібник – складова навчально-методичного комплексу, що системно за допомогою структурно-логічних схем відображає практичні засади організації навчання економічної теорії курсантів, студентів та слухачів – майбутніх фахівців в галузі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
Навчальний посібник буде корисним викладачам економічної теорії, учням середніх шкіл, а також всім, хто самостійно вивчає економічну теорію.

 

Матеріально-технічна база: 

     За кафедрою закріплено приміщення навчальних аудиторій: 204 "Управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту" та 206 "Правового забезпечення діяльності служби цивільного захисту". Усі заняття проводяться з використанням сучасного мультимедійного обладнання.
   
Зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри та членів наукового товариства курсантів та студентів постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення та покращується матеріально-технічний стан аудиторій.
     

     

     


 
 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Збільшення частоти і масштабів наслідків надзвичайних ситуацій свідчить про тенденцію підвищення ризиків небезпечних природних явищ, техногенних аварій і катастроф. Незважаючи на застосування широкого спектру правових, економічних, організаційно-управлінських, технічних і науково-методологічних заходів і засобів, розмір втрат у виробничій та невиробничій сферах життєдіяльності людини та шкоди довкіллю невпинно зростає. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на наукове обґрунтування теоретичних рекомендації з питань організації та реалізації адміністративно-правових та економічних заходів цивільного захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:
 • Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти.
 • Управління розвитком пожежної охорони: історичні аспекти.
 • Проблеми та перспективи розвитку сучасної системи управління у надзвичайних ситуаціях.
 • Формування Методики правової освіти в системі органів та підрозділів служби цивільного захисту України.
 • Реформування служби цивільного захисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду.
 • Дослідження ефективності місцевого самоврядування в контексті організації та реалізації адміністративно-правових та економічних заходів цивільного захисту.
 • Теоретико-методологічний аналіз шляхів удосконалення механізмів державного управління сферою пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.
     Здійснення державної політики з питань національної безпеки України у сфері цивільного захисту в сучасних умовах потребує забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки, засобами та спорядженням сил цивільного захисту, вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів.

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     На кафедрі активно працює наукове товариство курсантів та студентів, які беруть участь у конкурсах наукових робіт, конференціях та наукових семінарах, що проводяться у Львівському університеті безпеки життєдіяльності та інших вищих навчальних закладах.

Свої наукові роботи курсанти та студенти виконують у наступних напрямках:
 • Актуальні проблеми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 • Теоретичні та практичні аспекти управління органами та підрозділами ЦЗ;
 • Організаційно-правові засади та принципи боротьби з тероризмом;
 • Провадження адміністративно-юрисдикційної діяльності у справах про правопорушення в сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 • Актуальні проблеми реформування ДСНС України;
 • Проблематики державного управління захистом населення у надзвичайних ситуаціях;
 • Механізми функціонування добровільної пожежної охорони;
 • Економічні аспекти матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів;
 • Оптимізація механізму державного управління у сфері пожежної та техногенної безпеки та інші.
    Щорічно кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». У роботі конференції приймають участь ад’юнкти, аспіранти, курсанти та студенти, науково-педагогічні працівники як нашого навчального закладу, так і інших навчальних закладів України, а також практичні працівники органів та підрозділів ДСНС України. На конференції обговорюються актуальні проблеми з організації економічного життя суспільства, державного управління, екологічної, промислової та пожежної безпеки. Зокрема, роль ЄДС ЦЗ в системі цивільного захисту в Україні, роль правової роботи у формуванні правової культури людини як суб’єкта безпеки життєдіяльності, особливості законодавчого підгрунття забезпечення безпеки життєдіяльності, а також питання міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту та інші.

              
       


                     

За результатами конференції видається друкований збірник тез доповідей: