Українська Англійська

Кафедра технічного перекладу

Кафедра технічного перекладу

     Випускова кафедра технічного перекладу (ТП) включає в себе обслуговуючу кафедру іноземних мов.
Колектив кафедри ТП займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, виховною та організаційною діяльністю. Викладачі працюють над створенням комплексу навчально-методичної літератури (програми, робочі програми, методичні поради та практичні завдання для самостійної роботи, навчальні посібники, збірники текстів, підручники, словники, тощо).
     Професорсько-викладацький штат кафедри викладає, крім дисциплін напряму підготовки "Філологія", також іноземні мови для курсантів, студентів і слухачів за такими напрямами: пожежна безпека, екологія навколишнього середовища та збалансованого природокористування, управління інформаційною безпекою, практична психологія, транспортні технології, охорона праці, цивільний захист та соціальна робота.
Навчання іноземної мови для цих напрямів підготовки має на меті практичне оволодіння мовою на професійному, побутовому та культурологічному рівнях. Основне практичне завдання навчання - оволодіння курсантами, студентами та слухачами комунікативними навичками в усіх чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності з перевагою усного мовлення і читання.

Інформація для абітурієнтів


 

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра технічного перекладу створена у квітні 2008 р.  
У квітні 2012 р. кафедра отримала дозвіл на прийом і підготовку бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія» кваліфікації «Перекладач» (англо-український переклад, німецько-український переклад, французько-український переклад, польсько-український переклад).
     


У вересні 2012 р. приступив до навчання перший набір студентів (англо-український переклад) за цим напрямом .
 


У вересні 2013 р. приступив до навчання другий набір студентів (англо-український переклад) за цим напрямом .
 


 У вересні 2014 р. приступив до навчання третій набір студентів (англо-український переклад), а у 2015 р. - четвертий набір за цим напрямом. 

У вересні 2016 р., окрім набору на англо-український переклад, відбудеться набір на французько-український та німецько-український переклад. 

Колектив кафедри: 

     Кафедра ТП є навчально-науковим підрозділом Інституту психології та соціального захисту і забезпечує навчальну, виховну й методичну роботу серед курсантів і студентів Університету.


 

Науково-педагогічний склад: 

 

завідувач кафедри

Тищенко Олег Володимирович

доктор філологічних наук, професор

заступник завідувача кафедри

Дробіт Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент
професор кафедри
Шуневич Богдан Іванович

доктор педагогічних наук, професор

доцент кафедри
Вовчаста Наталія Ярославівна
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри

Іванченко Марія Юріївна

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри
Пальчевська Олександра Святославівна
кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри
Рак Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри
Траченко Оксана Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент

доцент
Дідух Любов Іванівна
кандидат педагогічних наук

старший викладач

Онищук Марія Іванівна
кандидат філологічних наук

викладач
Дем'янчук Юлія Ігорівна
кандидат економічних наук
викладач
Пастушук Галина Олексіївна

кандидат філологічних наук

 

старший викладач
Попко Ірина Адамівна

 

викладач
Бенькевич Галина Андріївна
 
викладач
Губич Петро Володимирович

викладач
Демидяк Іванна Романівна

викладач
Довбуш Оксана Романівна

викладач
Коваль Станіслав Романович

викладач
Костик Наталія Степанівна
 

викладач

Лотоцька Наталія Ярославівна

 

викладач
Омельченко Наталія Андріївна

викладач
Струк Тетяна Володимирівна
директор перекладацької компанії

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Іноземна мова
Професійна іноземна мова
Латинська мова
Ділова іноземна мова
Іноземна мова наукового спілкування
Вступ до мовознавства
Історія зарубіжної літератури
Комп’ютерна лексикографія
Теоретичні основи дистанційного навчання
Контрастивна лексикологія основної іноземної та української мов
Контрастивна граматика основної іноземної та української мов
Практичний курс основної іноземної мови
Переклад галузевої літератури
Практичний курс другої іноземної мови
Військовий та науково-технічний переклад
Основи термінографії та термінознавства
Історія перекладу
Основи теорії міжкультурної комунікації
Теоретична фонетика основної мови
Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Вступ до галузевого перекладу
Основи наукових досліджень

Науково-методична робота кафедри: 

     У 2012 р. досвід кафедри в організації науково-методичної роботи вивчали доценти Ю. Завгороднєв (Львівський національний університет імені Івана Франка), Л. Бордюк (Національний університет «Львівська політехніка»), старші викладачі О. Мусійовська (Українська академія друкарства), Л. Гвоздецька (Львівська філія Європейського університету), М. Іщук, В. Голтвян (Національний університет «Львівська політехніка»), викладачі М. Маляр (Національний університет «Львівська політехніка»), Н. Дячук, І. Шаповалова, А. Самотея (Львівський національний університет імені Івана Франка).
    У 2013 р. – доценти Г. Кость (Львівський національний університет імені Івана Франка), І. Волошина (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);
    У 2014 р. – доцент Г. Пристай (Дрогобицький державний університет імені Івана Франка), асистенти М. Гайдук, М. Денисюк, З. Левик (Національний університет «Львівська політехніка»).
    Викладачі нашої кафедри стажувалися у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Львівському державному університеті внутрішніх справ, Національному університеті оборони України та інших ВНЗ.
    Старший викладач кафедри Попко І.А. пройшла стажування  на Міжнародних  курсах  французької мови та педагогіки у місті Рошфор, Французька Республіка,  в рамках програми «Викладання французької мови для правоохоронних органів та цивільного захисту в 2015-2016 навчальному році».
 

Навчально-методичні видання

Бадюк О. О. , Вовчаста Н. Я., Дідух Л. І., Іванів О. В., Ткаченко Т. В. Професійна англійська мова: тексти і вправи : навчальний посібник – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 72 с.
Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Іванів О.В.,Ткаченко Т.В.Англійська мова для рятувальників. Частина І. Навчальний посібник з англійської мови для курсантів та студентів напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 128 c.
Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І. Англійська мова для рятувальників. Частина ІІ. Навчальний посібник з англійської мови для курсантів та студентів напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 156c.
Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Шванова О.В. Англійська мова для екологів: Англійська мова для курсантів (студентів) другого курсу навчання за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”: Навчальний посібник – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 188 с.
Вовчаста Н., Бугайська О. та ін. Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій. Понад 5000 термінів і термінологічних сполучень / за ред. М.С. Коваля, Б.І. Шуневича - Львів : ЛДУБЖД, 2010. - 184 с.
Дем'янчук Ю.І. Професіна німецька мова : тексти і вправи [Текст] : [Практикум] / Ю.І. Дем'янчук; ЛДУ БЖД. - Львів: ВОНД РВР ЛДУ БЖД, 2013. - 44 с.
Попко І.А. Практичні завдання з граматики французької мови [Текст] : [методичний посібник] / І.А. Попко; ЛДУ БЖД. - Львів: ВОНД РВР ЛДУ БЖД, 2011. - 100 с.
Рак Н.В., Харкевич Г.І. Переклад та редагування текстів різних  стилів. Навчальний посібник – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 273 с.
Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112 / Уклад. Вовчаста Н., Дідух Л. Шуневич Б.; За заг.ред. М.С. Коваля. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. – 55с.
Шуневич Б. Теоретичні основи дистанційного навчання: Навч. посібник, 2-е вид., доповн. - Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2009. - 200 с.
Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytora I ratownika / A.Gelo,J. Malczyk-Sypek, A.Ostoja-Chrząstowska, J.Zółnowska, D. Obodyński, L.Olszewska, N.Vovchasta; Koordynatorzy projektu E.Hadyniak, B. Spychalska-Grzywacz. – Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej we współpracy Fundacja Edukacja I Technika Ratownictwa, 2012. – 136 s.

Попко І.А. Тексти на вправи на професійну тематику з французької мови [Текст] : [навчальний посібник] / І.А. Попко; ЛДУ БЖД. - Львів: ЛДУ БЖД, 2013. - 120 с.
Дробіт І.М., Маслюк Д.М. English for Transport: Анг­лійська мова для фахівців у сфері транспортних техно­логій : навчальний посібник. - Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 152 с.
Терещук В.Г. Місія порятунку. Добре тренуйся - до бою з вогнем готуйся : навчальний посібник. - Тернопіль: ТНПУ, 2013. - 130 с. : іл..
English-Russian and Russian-English Phrasebook / Англо-русский и русско-английский разговорник/ Уклад. Вовчаста Н., Дідух Л., Коваль М., Шуневич Б. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2014. – 124с.
Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів – Біля 15 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 354 с.

Матеріально-технічна база: 

     Завідувач та викладачі кафедри технічного перекладу забезпечені окремими кабінетами з обладнаними належним чином робочими місцями та необхідною технічною базою (комп’ютерами, принтерами, сканерами, мультимедійними проекторами).
Заняття з курсантами, студентами та ад'юнктами проводяться в спеціалізованих аудиторіях з можливістю використання ІКТ при викладанні іноземних мов: Лабораторії дистанційного навчання відділу заочного і дистанційного навчання та Лабораторії комбінованого навчання при кафедрі іноземних мов та технічного перекладу.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Кафедра ТП тісно співпрацює з кафедрами інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів (ВНЗ), серед них Львівський національний університет імені Івана Франка,  а саме, кафедра перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура (зав. кафедри проф. Р. Зорівчак), Харківський національний університет імені В. Каразіна, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов (зав. кафедри проф. О. Ребрій), Національний авіаційний університет, кафедра англійської філології і перекладу (зав. кафедри доц. С. Сидоренко), НУ "Львівська політехніка", кафедра прикладної лінгвістики (зав. кафедри доц.  О. Левченко). Ведеться також співпраця з кафедрами іноземних мов згаданих вище ВНЗ. 
     Викладачі кафедри обмінюються досвідом з працівниками Британської Ради, Французького центру, Інституту Гете та із спорідненими кафедрами Львівської комерційної академії, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Вейнського державного університету (США), Головної пожежної школи у Варшаві (Польща), Вищої економічної технічної школи ім Б. Маркевіча (м. Ярослав, Польща) та ін. 


Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     Під керівництвом викладачів кафедри успішно працює наукове товариство студентів та курсантів. Кураторами закріплених груп та викладачами проводиться виховна робота, під їх керівництвом проводяться екскурсії в музеї та пам'ятні місця, перегляди вистав у театрах міста. Студенти та курсанти беруть активну участь у різнопланових виховних та навчально-пізнавальних заходах, які проводяться в університеті.
Відмінники навчання студенти та курсанти університету проходять практику у Польщі (Краків, Варшава), Франції (Мец).
     З червня 2010 р. на кафедрі організовано підготовку і захист дипломних і магістерських робіт французькою, англійською та німецькою мовами.

дозвілля: 

5 квітня 2014 року на базі Університету відбулося нагородження переможців Х Конкурсу перекладачів серед старшокласників «Львів Європейський». Конкурс проводиться кожного року перекладацькою компанією «Лінгвістичний центр» спільно з кафедрою перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка і кафедрою іноземних мов та технічного перекладу (ІМтаТП) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.


Науково дослідна робота: 

     Протягом семи років з часу заснування (2008 р.), штат кафедри поповнився двома докторами наук (Тищенко О.В. та Шуневич Б.І.), дев'ятьма кандидатами наук (Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Дем'янчук Ю.І., Дробіт І.М., Онищук М.І., Пастушук Г.О., Пальчевська О.С., Рак Н.В. і Траченко О.М.). Крім цього, п'ять викладачів виконують наукові дослідження (Попко І.А., Бенькевич Г.А., Демидяк І.Р., Довбуш О.Р., Коваль С.Р., Омельченко Н.А.). Доктор філологічних наук, професор Андрейчук Н.І., доцент Войтюк С.М. та директор перекладацької компанії Лінгвістичний Центр® Струк Т.В. працюють на кафедрі за сумісництвом.
Колектив кафедри працює над доповненням багатомовних термінологічних словників зі сфери надзвичайних ситуацій, транспортних технологій, психології та патентних термінів. Наукові праці викладачів кафедри стосуються актуальних проблем вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема для спеціальних цілей, лінгвістичних та лексикографічних проблем англійської, німецької, французької, латинської та польської мов.
На кафедрі розроблено 17 дистанційних курсів (ДК) з англійської мови, німецької та французької мов для курсантів і студентів першого, другого, п'ятого курсів та ад'юнктів, а також 14 ДК з дисциплін для студентів напряму підготовки "Філологія". Ці дистанційні курси, а також елементи ДК як допоміжні навчальні матеріали при вивченні іноземних мови, використовуються для навчання курсантів, студентів та ад'юнктів денної та заочної форм навчання.
Викладачі беруть участь у світових, міжнародних, українських, міжуніверситетських і університетських конференціях та семінарах, а також спільно з іншими вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами організували IV i V Міжнародні науково-практичні конференції „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах", відповідно, у жовтні 2010 р. і квітні 2012 р., а також IIІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» у травні 2016 року (м. Львів-Люблін).
Щорічно викладачі кафедри проводять олімпіаду на краще володіння курсантами та студентами іноземними мовами. Під керівництвом викладачів, курсанти та студенти беруть участь в університетських науково-практичних конференціях з гуманітарних питань (рідною мовою), а також міжуніверситетських конференціях (іноземними мовами), які проводяться кожного року у Львівському державному університеті внутрішніх справ, де за успішні досягнення у наукових дослідженнях неодноразово отримували грамоти та нагороди.
     На базі кафедри проводяться  семінари «Теорія і практика художнього та військово-технічного перекладу», «Науково-методичний семінар викладачів іноземних мов навчальних закладів України».
Інформація абітурієнту: 

     Державна політика євроінтеграції України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення у міжкультурній комунікації та обміні професійним досвідом між провідними країнами Європи та Україною.
Для забезпечення як повсякденної діяльності, так і виконання поставлених завдань при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) часто проводять міжнародні тренування, співпрацюють з подібними підрозділами країн-сусідів, зокрема Польщі, Росії, Білорусі, Німеччини, Великобританії, США, Угорщини, Румунії та ін., значна співпраця є у сфері атомної енергетики з Францією.
Тому, враховуючи напрямки розвитку та завдання підрозділів ДНСН, в сучасних умовах потрібні спеціалісти нової генерації, які б могли забезпечити перекладацький супровід діяльності підрозділів ДСНС на високопрофесійному рівні. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності готує насамперед дефіцитних на сьогодні перекладачів, здатних обслуговувати видавництва, підрозділи, Інтернет-портали Державної служби України з надзвичайних ситуацій та культурні контакти загалом.
     Фахівці з перекладу, які володіють системними знаннями, навичками, вміннями та спроможні на високому професійному рівні діяти у сфері цивільного захисту, вкрай потрібні підрозділам ДСНС, а саме для:

  • забезпечення усного (синхронного та послідовного) перекладу конференцій, міжнародних нарад та тренувань;
  • виконання письмового перекладу ділової кореспонденції, супровідної документації, термінології;
  • дотримання етичних та риторичних норм міжкультурного спілкування;
  • використання новітніх іноформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

У кваліфікаційних вимогах до претендентів на вакантні посади перекладача з європейських мов вимагаються навички швидкого та якісного перекладу документів, літературний переклад статей, новин, підготовка описів програм навчальних закладів, написання інформаційних матеріалів (фаховий і творчий переклад), усний переклад під час заходів (виставки, презентації, конференції). Однак, окрім мовних компетенцій у вимогах до сучасного викладача є також професійне володіння ПК, Інтернет-технологіями, оскільки вакансії у західному регіоні України мусять заповнювати здебільшого фахівці, здатні брати участь у проектах перекладу для провідних світових компаній, відповідно, зорієнтовані на локалізацію програмних продуктів та веб-сайтів, переклад супровідної технічної документації до програм, переклад інтерфейсів високотехнологічних пристроїв, тобто, йдеться про активних споживачів різноманітного програмного забезпечення для перекладачів, і саме фахівців такого ґатунку пропонує готувати ЛДУ БЖД.
Замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій на підготовку фахівців з перекладу свідчать про об’єктивну необхідність їх підготовки за напрямом 6.020303 «Філологія», кваліфікації 2444.2 «Перекладач» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за денною формою навчання з ліцензійним обсягом 50 осіб (англо-український переклад, німецько-український переклад, французько-український переклад, польсько-український переклад).
Буклет кафедри ТП


Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету