Українська Англійська

ЛДУБЖД

Ірина Дробіт

Версия для печати

Посада
Заступник завідувача кафедри
 
E-mail
iradrobit@ukr.net
 
Кваліфікація
Кандидат філологічних наук – література зарубіжних країн 10.01.04              
(Київський національний університет ім. Т.Шевченка)
Магістр філології (Львівський національний університет ім. І.Франка)
Бакалавр філології (Львівський національний університет ім. І.Франка)
 
Професійний профіль
Упродовж викладацької кар’єри читала лекції та проводила практичні заняття з різних дисциплін, прямо чи опосередковано пов’язаних з перекладом. Шкільне захоплення фізикою знадобилося під час викладання англійської мови технічного спрямування, а любов до українського слова – при підготовці курсу історії світової літератури в українських перекладах. Переконана, що за будь-яких умов знання зайвими не бувають, а лише збагачують кругозір перекладача і вказують на його професійність.
Люблю навчати навчаючись. Розвиваю і ціную вміння студентів самостійно мислити і робити висновки. Вважаю, що переклад – це одна з пріоритетних напрямів гуманітарного розвитку нашої держави.
 
Наукові інтереси
Перекладознавство
Системи автоматизованого перекладу
Методика викладання англійської мови
Літературознавство
 
Дисципліни
Практичний курс англійської мови
Англійська мова технічного спрямування
Вступ до перекладознавства
Основи усного перекладу
Історія світової літератури
 
Участь у міжнародних наукових конференціях
1. Короткий огляд тематики вітчизняних конференцій і семінарів з теорії і перекладу. – VІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», 7-9 червня 2013 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
Співдоповідачі Б.І. Шуневич, Н.В. Рак
2. Впровадження автентичних Веб-ресурсів у навчальний процес підготовки перекладачів. – VII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті», 3-7 червня 2013 р., Технічний університет,  м. Варна (Болгарія)
3. Концепція дистанційного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки «Філологія» (спеціалізація переклад). – VIIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», 25-26 квітня 2014 р., Чернівець­кий національний уні­верситет ім. Ю.Федь­ковича, м. Чернівці
4. Особливості розробки глосарію у віртуальному середовищі Moodle. – І Міжнародна конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі», 19 вересня 2014 р., Київський національ­ний універ­ситет ім. Т. Шевчен­ка, м. Київ
Співдоповідач Н.В. Рак
5. Проект дистанційного курсу «Теоретична фонетика основної іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки «Філологія» (спеціалізація переклад). – Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», 17-18 грудня 2014 р., Націо­нальний універси­тет цивіль­ного захис­ту України,  м. Харків
Співдоповідач Н.В. Рак
6. Комп’ютерні словники пожежно-технічних термінів: лексичні матеріали, програмне забезпечення. – IX Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура  – особистість”, 23-24 квітня 2015 р., Національний університет „Острозька академія” факультет романо-германських мов, м. Острог
Співдоповідач Б.І. Шуневич
7. Переклад чотирикомпонентних англомовних термінів психології. – VIІI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», 24-25 квітня 2015 р., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці
Співдоповідач Н.В. Рак
8. Систематизація та засвоєння іншомовної лексики за допомогою ментальних карт. – IV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, 21-22 жовтня 2015 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
 
Практична фахова діяльність окрім педагогічної роботи
   Усний та письмовий переклад

   Письмовий переклад під час плануючих конференцій Спільних міжнародних навчань ДСНС України та НАТО із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій UKRAINE-2015, які проходили на базі ЛДУ БЖД 18-21 травня та з 29 червня по 2 липня 2015 р.
   Усний переклад під час Спільних міжнародних навчань ДСНС України та НАТО із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій UKRAINE-2015, які відбувалися 21-25 вересня 2015 р.
 
Навчально-методична робота
1. English for Transport: Англійська мова для фахівців у сфері транспортних технологій : навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 152 с.
Співавтор Д.М. Маслюк
2. Курсова робота: етапи виконання, структура, правила оформлення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (спеціалізація: переклад). – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 20 с.
3. Навчально-методичні рекомендації для проведення семінарських занять та модульних контрольних робіт з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу напряму підготовки 6.020303 “Філологія”. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 60 с.
4. Кваліфікаційна робота бакалавра: етапи виконання, структура, правила оформлення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (спеціалізація: переклад). – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 20 с.
Співавтор Рак Н.
5. Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів – Біля 15 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 274 с.
6. Вступ до галузевого перекладу : навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 157 с.
Співавтори Шуневич Б., Струк Т.
 
Основні наукові публікації
1. Ефективність використання автентичних Веб-ресурсів у підготовці перекладачів // Інформаційні технології і засоби навчання. − Том 35. – Вип. 3. – 2013. – С.106-122.
Співавтор Рак Н.В.
2. Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. − №17 (266). – 2013. – С. 206-210.
Співавтори Шуневич Б.І., Рак Н.В.
3. Використання навчальних текстів для формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – Вип. 6. – Частина 2. – С.116-121.
Співавтор Рак Н.В.
4. Впровадження автентичних Веб-ресурсів у навчальний процес підготовки перекладачів // Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3 травня − 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія) : Матеріали у 3-х томах. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – С.465-468.  
5. Допоміжні засоби формування професійної компетенції перекладачів технічного прямування // Тези IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України». – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2013. – С. 744-746.
Співавтор Рак Н.В.
6. Британська історіографічна металітература кінця ХХ – початку ХХІ століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми // Вісник Львівського університету : Збірник наукових праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – Вип. 60 (Ч.1). – Серія філологічна. – С.338-347.
7. Проект дистанційного курсу англійської мови для студентів за напрямом підготовки «Філологія» (спеціалізація – переклад) // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 690-691: Германська філологія. – С.187-190.
8. Конфіденційність у професійній етиці перекладача // Матеріали ІV міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві» Харків : Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. – С.36-37.
9. Особливості розробки глосарію у віртуальному середовищі Moodle // Збірник матеріалів і тез Першої міжнародної конференції «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі» (присвячується 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ 19 вересня 2014). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С.97-100.
Співавтор Рак Н.В.
10. Translator’s management skills // Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 12 грудня 2014 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С.20-21.
11. Комп’ютерні словники пожежно-технічних термінів: лексичні матеріали, програмне забезпечення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С.137-139.
Співавтор Шуневич Б.І.
12. Аналіз структури чотирикомпонентних англомовних термінів психології // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 50-52.
Співавтор Рак Н.В.

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02