Українська Англійська

ЛДУБЖД

Умови вступу

Докторантура
    До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, а також спроможні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
   Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
 
   Кафедра, відділ, лабораторія вищого навчального закладу в місячний строк з дати отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування особи до докторантури.
    Вчена рада у місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.
   Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів - докторів наук - науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. 
    Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій.
 
Ад’юнктура

 
   До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
   Строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі  становить чотири роки.
  Вступники до ад’юнктури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іноземної мови (за вибором вченої ради університету ) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
  Про зарахування до ад’юнктури або про відмову в зарахуванні до ад’юнктури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.
 
Перелік документів для прийому в докторантуру, ад’юнктуру
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

1. Рапорт (заява).
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Список опублікованих праць і винаходів.
   Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності. Робота  виконується обсягом до 25 сторінок друкованого тексту через два міжрядкові інтервали, кегль 14. Одна сторінка має вміщувати не більше 30 друкованих рядків, в кожному з яких не повинно бути більше 60 знаків разом з інтервалами між словами.
4. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086-у.
5. Копія диплома про закінчення ЗВО із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра
та додаток до диплома (особи, які здобули відповідну освіту з кордоном – копію нострифікованого диплома).
   6. Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квитк або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
7.  Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо вони складені).
8.  Дійсний сертифікат тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності).
9.  Автобіографія.
10. Характеристика-рекомендація з місця роботи.
11. Витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням наукового керівника та напрямку майбутнього
дисертаційного дослідження, а для осіб, рекомендованих до ад’юнктури безпосередньо після закінчення вищого  навчального закладу - витяг з протоколу засідання Вченої Ради.
12.  Рапорт (заява) від доктора або кандидата наук про згоду керувати дисертаційним дослідженням.

Примітка. Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 
При вступі до докторантури, крім того, подаються:

  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копії основних наукових праць із спеціальності;
  • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Термін подачі документів: з 3 по 31 липня 2023 року.
 


Постанова Кабінету Міністрів України № 261 23-03-2016 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
Додаток 7 до Правил прийому до ЛДУ БЖД в 2023 році
Наказ МВС України № 141 20-02-2017 Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту
 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02