Українська Англійська

ЛДУБЖД

Спеціальності докторантури

У доктарантурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:

261 – “Пожежна безпека” (21.06.02 – “Пожежна безпека”);
073 – “Менеджмент” (05.13.22 – “Управління проектами та програмами”).

 
ПАСПОРТ
спеціальності 21.06.02 - Пожежна безпека

 
 
І.Формула спеціальності
   Галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з проблем пожежної безпеки, впливу небезпечних чинників пожеж на довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей, що спрямовані на захист від пожежної небезпеки.
 
ІІ. Напрямки досліджень
1. Дослідження пожеж та їхніх характеристик (джерела запалювання, умови, загрози, причини, ймовірність виникнення, процеси розвитку пожеж). Статистика та моніторинг пожеж. Розроблення та удосконалення методів оцінки пожежних ризиків і нормативних показників пожежної небезпеки, виявлення та реалізації шляхів підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки при експлуатації об’єктів. Дослідження ризиків виникнення та розвитку пожеж і пов’язаних з ними можливостей завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Моделювання пожеж, а також не пов’язаних із застосуванням вибухових речовин та військової зброї вибухів.
 
2. Дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології і методів оцінки пожежної небезпеки будівель і споруд, протипожежного нормування. Теоретичні основи і методи обґрунтування протипожежного нормування, протипожежних вимог щодо планування та забудови промислових об’єктів і населених пунктів, експлуатації будівель і споруд, протидимного захисту будівель, споруд і інших об’єктів протипожежного захисту, дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій.
 
3. Дослідження пожежної небезпеки та пожежовибухонебезпеки (горючості, займистості, димоутворювальної здатності тощо) речовин, матеріалів, виробів (в т.ч. і електротехнічних), технологічних процесів, об’єктів різного призначення.
 
4. Дослідження процесів дифузійного, кінетичного, дефлаграційного, детонаційного горіння, піролізу, звуглювання, поширювання горіння, поширювання полум’я, запалювання, загоряння, займання, самозагоряння, самозаймання, самонагрівання, тління, жевріння, полуменевого горіння, спалаху, самостійного горіння, палахкотіння, виявлення чинників, які на них впливають; процесів і факторів припинення горіння. Флегматизування газових горючих середовищ. Дослідження процесів термодинаміки, масо- і теплопереносу в умовах пожеж. Виявлення впливу виду і співвідношень компонентів у системах «горюча речовина-окисник-джерело запалювання» на процеси горіння, виявлення впливу і співвідношень чинників інгібування, флегматизування, розбавлення, охолодження, ізолювання тощо на процеси взаємодії вогнегасних речовин з полум’ям. Розробка та удосконалення вогнегасних речовин. Методи обґрунтування застосування вогнегасних речовин, засобів та технологій пожежогасіння. Розроблення вогнезахисних речовин, просочувальних вогнезахисних розчинів, антипіренів, вогнезахисних матеріалів, конструкцій, виробів, вогнеперешкоджувальних пристроїв, протипожежних перешкод, завіс, клапанів, протипожежних поясів, пожежних ліфтів; технологій нанесення вогнезахисних покриттів.
 
5. Теоретичні основи і методи обґрунтування розроблення протипожежної техніки (пожежні машини, пожежне устаткування, пожежні рятувальні пристрої, переносний пожежний інструмент, засоби індивідуального захисту пожежника, системи пожежогасіння, вогнегасники, засоби пожежної сигналізації). Методи підвищення ефективності та надійності протягом життєвого циклу їх експлуатації.
 
6. Дослідження з розробки систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення, підвищення їх надійності та ефективності. Методи обґрунтування організаційно-технічних протипожежних заходів (пожежна охорона, система забезпечування пожежної безпеки, пожежна профілактика, системи запобігання пожеж, правила пожежної безпеки, нормування протипожежних вимог, протипожежний стан і режим об’єктів, пожежний нагляд, пожежно-технічне обстежування, системи протипожежного водопостачання, пожежне оперативне обслуговування, пожежегасіння, системи керування евакуюванням, пожежно-рятувальні роботи, газодимозахисне забезпечення, системи газодимозахисту, системи газовидаляння, системи підпору повітря).
 
7. Розробка теоретичних основ стандартизації, уніфікації і метрології у сфері пожежної безпеки. Розробка та удосконалення методів і методик випробувань та методів стандартизації випробувань у галузі пожежної безпеки. Забезпечування єдності випробувань у сфері пожежної безпеки.
 
8. Розробка та удосконалення засобів навчання та тренування як елементів системи забезпечення пожежної безпеки.
 
ІІІ. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені
Технічні.
ПАСПОРТ
спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами
 
І. Формула спеціальності:
 
            Галузь науки, яка досліджує явища і сутність, зв’язки та закономірності у процесах управління проектами/програмами/портфелями упродовж життєвих циклів як керованих соціальних або організаційно-технічних систем з ознаками унікальності, обмеженості у часі, якості й ресурсах, орієнтованої на досягнення визначених корисних результатів та їх цінності завдяки створенню продуктів. Спеціальність не включає наукові результати і дослідження зв’язків та закономірностей, що пов’язані з технологічними процесами створення продукту проекту або програми в будь-якій сфері та управління цими процесами.
 
ІІ. Напрямки досліджень:
 
1. Теоретичні основи, методології та підходи управління проектами/ програмами/портфелями проектів в динамічному оточенні: в умовах невизначеності, кризи, штатних та надзвичайних ситуацій, катастроф.
 
2. Процеси управління функціонуванням та розвитком проектно-керованих або проектно-орієнтованих соціальних та організаційно-технічних систем. Офіси управління проектами/програмами/портфелями проектів. Команди та командоутворення в управлінні проектами/програмами/портфелями проектів.
 
3. Управління знаннями у проектах/програмах/портфелях проектів. Інновації та стандартизація кращої практики/уроків управління проектами/програмами/портфелями проектів. Центри знань та досконалості в управлінні проектами та програмами.
 
4. Управління зацікавленими сторонами, ресурсами, цінністю, інтеграцією, комунікацією, змістом, часом, закупівлями, вартістю, якістю, ризиками, змінами, тощо в проектах/ програмах/портфелях проектів.
 
5. Підготовка та прийняття рішень в управлінні проектами/програмами/портфелями проектів. Цілепокладання та ціледосягнення в управлінні проектами/програмами/ портфелями проектів. Проактивне, інтерактивне та реактивне управління проектами створення та розвитку систем, продуктів та технологій. Балансування та гармонізація рішень в управлінні проектами/ програмами/портфелями проектів.
 
6. Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю, довірою, тощо в проектах/програмах/портфелях проектів. Компетентність персоналу та організації при реалізації проектів/програм/портфелів проектів.
 
7. Управління інформацією в проектах/програмах/портфелях проектів. Інформаційні технології та системи управління проектами/програмами/портфелями.
 
ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Технічні науки. 
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02