Українська Англійська

ЛДУБЖД

Концепція наукової діяльності

    Освіта і наука є показниками розвитку держави, суспільства, економіки та вагомими чинниками інтеграції України в світову спільноту. Прогрес держави визначається професійним рівнем наукових кадрів, підготовка яких є одним з головних завдань закладів вищої освіти.
   Сучасний стан розвитку науки характеризується формуванням наукових шкіл, наявністю зв’язків між національними та зарубіжними науково-освітніми закладами, підвищенням якості наукових досліджень. Наукова діяльність в університетах є інтелектуальною творчою роботою, що здійснюється в формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на отримання і використання нових знань.
   Сучасні умови розвитку суспільства спонукають до змін концептуальних засад наукової діяльності закладів вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності наукових досліджень, сприяють розвитку української науки та її інтеграції у світовий науковий процес.
   Пріоритетами національних інтересів України в техногенно-природній сфері є забезпечення екологічно- та техногеннобезпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів.
  В Україні наявна значна кількість великих потенційно небезпечних об’єктів, зокрема: атомні, теплові та гідроелектростанції, підприємства гірничодобувної промисловості, хімічного і промислового виробництва, сховища небезпечних речовин і матеріалів, а також об’єкти інфраструктури, на яких можливе виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть спричинити негативний вплив на людей та довкілля,. Особливу загрозу становить зупинка низки виробництв, спричинені цим порушення в господарських зв’язках та збої в технологічних процесах, пов’язані з високим рівнем зносу основних виробничих засобів, що становлять у ряді галузей народного господарства 80–100%. Окрім того, не завжди коректна поведінка людини в процесі активізації господарської діяльності призводить не тільки до виникнення проблем із забрудненням повітря, води, ґрунту, але й до глобальних порушень біохімічного кругообігу, що викликає руйнування природних екосистем і, як наслідок, – порушення стійкості навколишнього середовища, зміни клімату, підвищення сейсмічності, виникнення щосезонних підтоплень, провалів земної поверхні, поява епідемій, порушення психофізіологічного стану людей тощо.
   Нестабільність техногенної та екологічної безпеки є гальмом розвитку держави. Тому виникає необхідність проведення відповідних заходів та виділення значних фінансових коштів для забезпечення захисту населення і територій.
   Слід зауважити, що для вирішення проблем захисту від наслідків надзвичайних ситуацій із забезпеченням високого рівня екологічної безпеки, потрібно залучати значну кількість людських, матеріальних і технічних ресурсів, враховувати сукупний вплив усіх небезпечних факторів та взаємну залежність 3 заходів безпеки з метою максимального зниження масштабів втрат та збитків.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02