Українська Англійська

Положення про Вчену раду

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 

1. Загальні положення

 
1.1. Вчена рада Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (далі Вчена рада) є колегіальним органом управління Університету та утворюється терміном до 5-ти років.
1.2. До складу Вченої ради за посадами входять: ректор, проректори, керівники навчально-наукових інститутів, учений секретар, завідувач бібліотеки, начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер), голова первинної профспілкової організації Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників Університету з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники докторантів, ад’юнктів (аспірантів), керівники органів курсантського та студентського самоврядування. За рішенням Вченої ради, до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше, ніж 75 відсотків від загальної чисельності її складу мають становити наукові та науково-педагогічні працівники Університету і не менше, як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів).
Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються курсантами і студентами шляхом прямих таємних виборів.
Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
1.3. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. Голова Вченої ради призначає своїх заступників з числа членів Вченої ради. Секретарем Вченої ради є учений секретар.
1.4. Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням ради за недоліки в організації роботи, незадовільний морально-психологічний стан у колективі, три пропуски засідань протягом навчального року без поважних причин або відкликаний на вимогу 2/3 членів підрозділу, який делегував його до Вченої ради.
1.5. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора Університету.
 
2. Основні завдання Вченої ради
 
2.1. Визначення стратегії і перспективних напрямів освітньої, наукової, інноваційної, виховної та інших видів діяльності Університету.
2.2. Забезпечення контролю за всіма видами життєдіяльності Університету.
 
3. Основні функції Вченої ради
 
3.1. Атестація наукових та науково-педагогічних працівників Університету.
3.2. Розроблення та внесення змін до Статуту Університету.
3.3. Розгляд питань щодо фінансово-економічної діяльності Університету.
3.4. Розгляд питань щодо забезпечення якості освітніх послуг.
3.5. Розгляд підсумків діяльності структурних підрозділів та її оцінювання.
3.6. Розгляд питань щодо створення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів.
3.7. Розгляд питань щодо відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій.
3.8. Обрання за конкурсом начальників інститутів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів, завідувача бібліотеки, керівників філій, центрів.
3.9. Розгляд питань щодо організації освітнього процесу, затвердження освітніх програм, навчальних планів, термінів навчання для кожного рівня та інших документів.
3.10. Прийняття остаточних рішень про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.
3.11. Розгляд рекомендацій та пропозицій методичної ради з питань освітньої діяльності.
3.12. Розгляд рекомендацій та пропозицій науково-технічної ради з питань науково-дослідної діяльності.
3.13. Розгляд рекомендацій та пропозицій редакційно-експертної ради з питань редакційно-видавничої діяльності.
3.14. Затвердження планів та підведення підсумків науково-дослідної роботи.
3.15. Присвоєння грифів та надання дозволу на друк навчальних та наукових видань.
3.16. Присвоєння почесних звань.
3.17. Розгляд інших актуальних питань діяльності навчального закладу відповідно до вимог законодавства України та Статуту Університету.
 
4. Права та обов'язки Вченої ради
 
Вчена рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Присвоює вчені звання професора, доцента і старшого дослідника (старшого наукового співробітника) і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії МОН України.
4.2. Приймає рішення щодо подань для присвоєння звань дійсних членів і член-коресподентів Національної Академії Наук України, галузевих академій, почесних вчених звань, державних премій та інших видів морального та матеріального стимулювання.
4.3. Присвоює звання Почесного доктора (Doctor Honoris Causa) Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
4.4. Ухвалює рішення про створення наукових товариств Університету та оцінює їх діяльність.
4.5. Визначає кандидатів для призначення підвищених посадових окладів курсантів, а також іменних стипендій.
4.6. Надає творчі відпустки для завершення дисертаційних досліджень, заслуховує звіти наукових співробітників і викладачів, яким були надані творчі відпустки, про результати роботи над дисертаціями.
4.7. Створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань, здійснює експертизу матеріалів, які подаються на розгляд Вченої ради.
4.8. Визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
4.9. Розглядає питання про стан виконання її рішень.
4.10. Ухвалює:
•   семестрові плани роботи Вченої ради;
•   плани науково-дослідної діяльності Університету;
•   освітні програми, навчальні плани, навчальні програми, програми державних іспитів, звіти про їх проведення;
•   видання підручників і посібників, наукової та методичної літератури, а також найбільш важливу методичну документацію для забезпечення освітнього процесу;
•   проекти нормативних документів з питань удосконалення освітнього, виховного процесу та підвищення якості підготовки курсантів (студентів, слухачів);
•   рішення щодо перерозподілу державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не менше 5 % загального обсягу державного замовлення з наступним інформуванням ДСНС України;
•   рішення щодо перерозподілу ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями в межах відповідної галузі знань;
•   плани та результати найбільш важливих наукових досліджень, теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук);
•   фінансовий план і звіт Університету;
•   зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
•   основні напрями наукових досліджень та інноваційної діяльності;
•   персональний склад наглядової ради та положення про наглядову раду;
•   таємним голосуванням за пропозиціями навчально-наукових інститутів рішення щодо призначення особи, яка пішла на пенсію з посади ректора Університету та пропрацювала на цій посаді не менш, як 10 років поспіль, радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень;
•   рішення щодо визначення норм часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
•   рішення щодо перерозподілу нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників.
4.11. Вчена рада має право:
•   вносити Конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора за підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом;
•   скеровувати до підрозділів Університету експертів для проведення експертизи з питань освітньої, науково-дослідної, виховної діяльності та роботи з персоналом;
•   залучати у встановленому порядку для проведення експертизи освітньої діяльності Університету провідних фахівців відомчих вищих закладів освіти, спеціалістів науково-дослідних лабораторій, представників підрозділів цивільного захисту;
•   повертати доповідачам та експертам на доопрацювання подані ними матеріали;
•   скеровувати у необхідних випадках своїх представників на засідання Вчених рад, Державних екзаменаційних комісій інших вищих навчальних закладів;
•   здійснювати представництво в органах управління освітою при вирішенні питань щодо удосконалення змісту вищої освіти, організації освітньої діяльності в системі вищої освіти, зокрема відомчої освіти;
•   отримувати під час проведення експертизи від підрозділів Університету документацію та інформацію щодо організації їх діяльності;
•   у разі необхідності, запрошувати на деякі засідання Вченої ради науково-педагогічних працівників та співробітників Університету.
 
5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
 
5.1. Вчена рада у своїй діяльності взаємодіє з усіма структурними підрозділами Університету.
5.2. Рішення Вченої ради є обов’язковими до виконання керівниками та працівниками всіх структурних підрозділів Університету.
 
6. Організація роботи
 
6.1. Вчена рада здійснює діяльність на принципах колегіальності.
6.2. На засіданнях Вченої ради головує голова або заступник голови. Як виняток, за дорученням голови Вченої ради може головувати особа, яка виконує обов'язки ректора.
6.3. Вчена рада збирається на засідання, як правило, один раз на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи ректора Університету або ректорату.
6.4. Питання на засіданнях Вченої ради розглядається згідно з планом роботи. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається секретарем Вченої ради на підставі матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, начальники навчально-наукових інститутів, члени Вченої ради.
6.5. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів разом з секретарем Вченої ради (за участю, у разі потреби, кафедр, відділів та служб).
6.6. Керівники, які готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану проблеми, яка підлягає обговоренню, та розробки конкретних пропозицій для її вирішення або усунення виявлених недоліків.
6.7. 3 кожного із винесених на обговорення Вченої ради питань доповідачі готують письмову інформацію та проект рішень. До інформації можуть додаватись висновки службової перевірки. В інформації стисло викладають суть проблеми, вказують недоліки, їх причини, стан справ з виконання попередніх рішень.
6.8. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи для виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.
6.9. В проектах рішень Вченої ради про хід виконання попередніх ухвал у разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції щодо застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).
6.10. Рішення Вченої ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.
6.11. На засіданні Вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на секретаря Вченої ради. Протоколи Вченої ради підписує її голова (у разі ведення засідання заступником голови – заступник голови Вченої ради) та секретар Вченої ради. Витяги з протоколу підписує учений секретар. Витяги з протоколу надаються виконавцям і керівникам зацікавлених підрозділів.
6.12. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів за напрямками діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечує секретар Вченої ради.
6.13. Засідання Вченої ради правочинне, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього відкрито чи таємно проголосувало більше половини членів ради, які брали участь у засіданні. Матеріали засідань Вченої ради оформляються протоколами, що зберігаються як архівні документи.
6.14. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується Законом України "Про вищу освіту", Статутом Університету, Положенням про Вчену раду та відповідними нормативними документами ДСНС України і МОН України, підпорядковується голові Вченої ради.
6.15. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету, який призначається на посаду наказом ректора Університету.
6.16. Секретар Вченої ради виконує наступні функціональні обов'язки:
•   відповідно до плану бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем освітньої, виховної та наукової діяльності Університету, забезпечує проведення засідань Вченої ради, допрацьовує та візує її рішення;
•   вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур для присвоєння вчених звань, надає методичну допомогу здобувачам з підготовки та оформлення атестаційних справ і надсилає їх у МОН України;
•   організаційно забезпечує проведення експертизи розгляду актуальних питань життєдіяльності Університету, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення;
•   відповідає за складання планів роботи Вченої ради, порядку денного засідань та проектів рішень Вченої ради;
•   бере участь в організації взаємодії Університету з іншими закладами освіти України;
•   у межах компетенції за своїми напрямами здійснює робочий зв'язок з відповідними департаментами та управліннями ДСНС України і МОН України;
•   організовує та здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради, веденням її документації та оформленням матеріалів засідань;
•   готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, інструкцій щодо освітньої та наукової роботи;
•   здійснює функції виконавчого органу Вченої ради;
•   приймає від секретарів методичної, науково-технічної, редакційно-експертної рад Університету та вчених рад навчально-наукових інститутів питання на розгляд Вченої ради
6.17. Робота Вченої ради ведеться державною мовою. У разі, коли доповідач не знає державної мови, він має право виступати іншою мовою. Рішення  Вченої ради з будь-якого питання приймається на її засіданні після обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та регламент роботи. Час, який надається для доповіді, переважно, становить 20 хв, співдоповіді – 10 хв, виступів – 5 хв і повторних виступів (заключного слова) – 2 хв.
6.18. Засідання Вченої ради скликаються головою Вченої ради. Підготовка матеріалів забезпечується секретарем Вченої ради.
6.19. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно з планом роботи, який затверджується головою ради на поточний семестр, а якщо вони внесені додатково – Вченою радою під час засідання.
6.20. Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складає секретар Вченої ради на підставі матеріалів, які підготовані і оформлені відповідно до вимог цього Положення не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради. Секретар Вченої ради погоджує порядок денний з головою Вченої ради.
6.21. Всі члени Вченої ради та запрошені на засідання повинні ознайомитися з порядком денним і відповідними матеріалами у секретаря Вченої ради.
6.22. Секретар Вченої ради інформує членів Вченої ради та запрошених про дату та час засідання Вченої ради за п'ять днів до його проведення.
 
7. Керівництво
 
7.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
7.2. У разі тимчасової відсутності, обов’язки голови Вченої ради під час її засідань виконує заступник голови, або особа, яка виконує обов'язки ректора Університету.
7.3. Голова Вченої ради призначає своїх заступників з числа членів Вченої ради.
7.4. Голова Вченої ради:
•  відповідає за організацію роботи та діяльність Вченої ради;
•   відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Вченої ради;
•   оголошує порядок денний;
•   організовує розгляд питань порядку денного;
•   надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця, слідкує за регламентом;
•   виносить на обговорення проекти рішень;
•   робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.
 
 
Учений секретар
полковник сл. ц.з.                                                               Р.В.Лаврецький

Затверджено на засіданні Вченої ради, протокол № 2 від 04 жовтня 2017 р.

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02