Українська Англійська

Спеціальності ад'юнктури

У ад'юнктурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів з галузей знань та за спеціальностями:

01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);
07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 – Менеджмент;
10 Природничі науки за спеціальністю 101 – Екологія;
12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
26 Цивільна безпека за спеціальністю 261 – Пожежна безпека;
26 Цивільна безпека за спеціальністю 263 – Цивільна безпека.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.22 - yпpaвлiння пpoeктaми тa пpoгpaмaми


I. Фоpмула спеціальності
Гaлyзь нayки, якa дocлiджyє зв'язки тa зaкoнoмipнocтi, щo виникaють y пpoцeci yпpaвлiння людcькими, мaтepiaльними, iнфopмaцiйними тa iншими pecypcaми пpoтягoм життєвoro циклy пpoeктy, як кepoвaнoї opгaнiзaцiйнo - тexнiчнoї cиcтeми з oзнaкaми yнiкaльнocтi тa тимчacoвocтi тa opiєнтoвaнoї нa дocягнeння визнaчeнoгo кopиcнoгo peзyльтaтy poзвиткy зaвдяки oтpимaнню пpoдyктy пpoeктy. Cпeцiaльнicть нe включaє нayкoвих peзyльтaтів i дocлiджeння зв'язкiв тa зaкoнoмipнocтeй, щo пoв'язaнi з тexнoлoгiчними пpoцecaми фopмyвaння пpoдyктy пpoeктy в бyдь-якiй cфepi тa yпpaвлiння цими пpoцecами.

II. Haпpямки дocлiджeнь:
   1. Методологія управління проектами та програмами.
   2. Програми та портфелі проектів.
   3. Фази життєвого циклу проекту.
   4. Процеси управління проектами та програмами.
   5. Елементи управління проектами та програмами: управління ресурсами (людськими, матеріальними тощо), інтеграцією, інформаційними зв'язками, змістом, часом, закупівлями, вартістю, якістю, ризиками тощо.
   6. Проектно-орієнтовані організації та офіси з управління проектами та програмами.
   7. Управління знаннями у проектах та програмах.

III. Гaлyзь науки, з якoї пpиcyджyються нayкoвi ступені
Тexнічнi науки.


 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.06.02 - Пожежна безпека


І. Формула спеціальності
Галузь науки і техніки, яка охоплює фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження з проблем пожежної безпеки, впливу небезпечних чинників пожеж на довкілля, життєдіяльність і здоров’я людей, що спрямовані на захист від пожежної небезпеки.

ІІ. Напрямки досліджень:
1. Дослідження пожеж та їхніх характеристик (джерела запалювання, умови, загрози, причини, ймовірність виникнення, процеси розвитку пожеж). Статистика та моніторинг пожеж. Розроблення та удосконалення методів оцінки пожежних ризиків і нормативних показників пожежної небезпеки, виявлення та реалізації шляхів підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки при експлуатації об’єктів. Дослідження ризиків виникнення та розвитку пожеж і пов’язаних з ними можливостей завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Моделювання пожеж, а також не пов’язаних із застосуванням вибухових речовин та військової зброї вибухів.
2. Дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології і методів оцінки пожежної небезпеки будівель і споруд, протипожежного нормування. Теоретичні основи і методи обґрунтування протипожежного нормування, протипожежних вимог щодо планування та забудови промислових об’єктів і населених пунктів, експлуатації будівель і споруд, протидимного захисту будівель, споруд і інших об’єктів протипожежного захисту, дослідження вогнестійкості будівельних конструкцій.
3. Дослідження пожежної небезпеки та пожежовибухонебезпеки (горючості, займистості, димоутворювальної здатності тощо) речовин, матеріалів, виробів (в т. ч. і електротехнічних), технологічних процесів, об’єктів різного призначення.
4. Дослідження процесів дифузійного, кінетичного, дефлаграційного, детонаційного горіння, піролізу, звуглювання, поширення горіння, поширювання полум’я, запалювання, загоряння, займання, самозагоряння, самозаймання, самонагрівання, тління, жевріння, полуменевого горіння, спалаху, самостійного горіння, палахкотіння, виявлення чинників, які на них впливають; процесів і факторів припинення горіння. Флегматизування газових горючих середовищ. Дослідження процесів термодинаміки, масо- і теплопереносу в умовах пожеж. Виявлення впливу виду і співвідношень компонентів у системах «горюча речовина-окисник-джерело запалювання» на процеси горіння, виявлення впливу і співвідношень чинників інгібування, флегматизування, розбавлення, охолодження, ізолювання тощо на процеси взаємодії вогнегасних речовин з полум’ям. Розробка та удосконалення вогнегасних речовин. Методи обґрунтування застосування вогнегасних речовин, засобів та технологій пожежогасіння. Розроблення вогнезахисних речовин, просочувальних вогнезахисних розчинів, антипіренів, вогнезахищених матеріалів, конструкцій, виробів, вогнеперешкоджальних пристроїв, протипожежних перешкод, завіс, клапанів, протипожежних поясів, пожежних ліфтів, технологій нанесення вогнезахисних покриттів.
5. Теоретичні основи і методи обґрунтування розроблення протипожежної техніки (пожежні машини, пожежне устаткування, пожежні рятувальні пристрої, переносний пожежний інструмент, засоби індивідуального захисту пожежника, системи пожежогасіння, вогнегасники, засоби пожежної сигналізації). Методи підвищення ефективності та надійності протягом життєвого циклу їх експлуатації.
6. Дослідження з розробки систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення, підвищення їх надійності та ефективності. Методи обґрунтування організаційно-технічних протипожежних заходів (пожежна охорона, система забезпечення пожежної безпеки, пожежна профілактика, системи запобігання пожеж, правила пожежної безпеки, нормування протипожежних вимог, протипожежний стан і режим об’єктів, пожежний нагляд, пожежно-технічне обстеження, системи протипожежного водопостачання, пожежне оперативне обслуговування, пожежогасіння, системи керування евакуацією, пожежно-рятувальні роботи, газодимозахисне забезпечення, системи газодимозахисту, системи газовидалення, системи підпору повітря).
7. Розробка теоретичних основ стандартизації, уніфікації і метрології у сфері пожежної безпеки. Розробка та удосконалення методів і методик випробувань та методів стандартизації випробувань у галузі пожежної безпеки. Забезпечення єдності випробувань у сфері пожежної безпеки.
8. Розробка та удосконалення засобів навчання та тренування як елементів системи забезпечення пожежної безпеки.

ІІІ. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені.
Технічні


 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти


І. Формула спеціальності
Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, засоби, організаційні форми і засоби професійної освіти. 
Напрями досліджень в даній науковій спеціальності визначаються наступними класифікованими ознаками в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для даної спеціальності. 
Класифікація ознаки спеціальності: 
за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві; 
за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів всіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві; 
за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики; 
за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): всі види галузевої освіти; 
за характером досліджень: фундаментальні, прикладні порівняльні; 
за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами. 

ІІ. Напрями досліджень: 
історія розвитку професійної освіти та окремих галузей; 
теоретико-методологічні основи професійної освіти; 
порівняльна професійна педагогіка; 
проблеми сучасного підручника для професійної освіти; 
теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах; 
теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах; 
теорія та методика професійного навчання дорослого і незайнятого населення; 
стандартизація у професійній освіті; 
інноваційні процеси у професійній освіті; 
післядипломна освіта фахівців; 
педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти; 
педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців; 
науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки; 
теорія та методика організації навчально-виробничої та навчальної практики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах; 
підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти; 
педагогічні технології у неперервній освіті. 

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені 
Педагогічні науки


 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.06.01 – Екологічна безпека


І. Формула спеціальності
Спеціальність орієнтована на розробку систем екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом навколишнього середовища, теоретичних основ та обґрунтування оцінок екологічного ризику, пошук та створення за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою; вивчення й обґрунтування ступеня відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням збереження здоров’я людини, забезпечення сталого соціально-екологічного розвитку та потенціалу держави; збереження та відновлення навколишнього середовища.
          
  Техногенна безпека держави є складовою частиною екологічної безпеки за кінцевим
результатом впливу на навколишнє середовище.

ІІ. Напрямки досліджень
1. Обґрунтування теоретичних основ оцінок техногенного ризику, розробка та пошук за їх допомогою оптимальних форм управління екологічною безпекою.
2. Розробка наукових методів дослідження комплексної оцінки то прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище та людину.
3. Удосконалення існуючих, створення нових екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля. Екологічний аудит, екологічний менеджмент.
4. Вивчення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничо-видобувних підприємств, інших небезпечних об’єктів; обґрунтування й розробка заходів для поліпшення цієї обстановки.
5. Розробка систем екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля.
6. Обґрунтування наукових засад безпечного видобування, зберігання, технології переробки, транспортування, захоронення, знешкодження радіоактивних та інших шкідливих речовин.
7. Вплив техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, обґрунтування теоретичних і практичних засад виведення їх з експлуатації.
8. Розрахунки та наукове обґрунтування допустимих рівнів впливу техногенної діяльності на споруди різного призначення, створення умов надійної безпеки життя та діяльності людини, враховуючи критичні ситуації, що можуть виникати під час техногенних аварій чи природних катастроф. Наукове обґрунтування та розробка оптимальної структури розміщення техногенно безпечних та ліквідації техногенно небезпечних об’єктів на території України.
ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені
Технічні науки.

 

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.06 - інформаційні технології


I. Фоpмула спеціальності
Спеціальність охоплює теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження
інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.

II. Haпpямки дocлiджeнь:
1. Розроблення наукових і методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління.
2. Розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об’єктів і процесів, що автоматизуються.
3. Розроблення моделей і методів автоматизації виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління в звичайних і багаторівневих структурах на основі створення та використання нових інформаційних технологій.
4. Дослідження та побудова інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз і сховищ даних, баз знань і систем комп’ютерної підтримки рішень в автоматизованих системах і мережах.
5. Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення і впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, включаючи системи комп’ютеризації освіти.
6. Розроблення теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу і оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації та управління.
7. Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних та знань, зокрема комерційного призначення.
8. Побудова інформаційних технологій для ефективного розроблення програмного забезпечення комп’ютерних мереж і систем розподіленої обробки даних.
9. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей і методів контролю, класифікації, кодування та забезпечення достовірності інформації, а також для математичного моделювання похибок у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах.
10. Моделювання предметних галузей інформаційних систем (аналітичне, імітаційне, інфологічне, об’єктно-орієнтоване, тощо) на підґрунті створення і застосування відповідних інформаційних технологій.
11. Розроблення інформаційно-пошукових і експертних систем обробки інформації для прийняття рішень, а також знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризику та невизначеності як інтелектуальних інформаційних технологій.
12. Розроблення інформаційних технологій для побудови і впровадження: автоматизованих систем технічного діагностування, геоінформаційних систем різного призначення та комп’ютерних систем електронного бізнесу.
13. Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, музеїв та архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп’ютерна бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів, тощо).
14. Розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і підвищення надійності, функціональної безпеки і живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації та управління критичного застосування.
15. Дослідження, розроблення і впровадження Інтернет-технологій для побудови сервіс-орієнтованих систем, а також для організації та реалізації систем розподіленої обробки інформації.

III. Гaлyзь науки, з якoї пpиcyджyються нayкoвi ступені
Тexнічнi науки.


Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02