Українська Англійська

ЛДУБЖД

Рішення Вченої ради

Рішення Вченої ради
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
у 2018-2019 навчальному році
 
Рішення Дата прийняття Термін вико-нання Відповідальні Приміт-ка
1. Ухвалити аудиторне навантаження для науково-педагогічних працівників на 2018/2019 навчальний рік: начальник (завідувач) кафедри – 300-350 год; професор – 300-350 год; заступник начальника (завідувача) кафедри – 350-400 год; доцент – 400-500 год; старший викладач, викладач – 480-550 год 30.08.18      
2. Провести акредитацію освітніх програм за другим (магістерським) рівнем освіти зі спеціальностей: 073 “Менеджмент”, 122 “Комп’ютерні науки”, 231 “Соціальна робота” 30.08.18 до 12.2018 завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидат економічних наук, доцент Повстин О. В.; завідувач кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, доктор технічних наук, професор Мартин Є. В.; завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, доктор наук з державного управління, доцент Кривачук Л. Ф.  
3. Інформацію ученого секретаря про вибори нового складу Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяти до уваги 30.08.18      
4. Структурним підрозділам висунути кандидатури претендентів на обрання до складу Вченої ради Університету 30.08.18 до 20.09.18 керівники структурних підрозділів Університету  
5. З метою обрання виборних членів Вченої ради Університету організувати та провести Конференцію трудового колективу 30.08.18 20.09.18 учений секретар, кандидат історичних наук, доцент Лаврецький Р.В.  
6. Надати доценту кафедри прикладної математики і механіки Васильєвій О. Е. творчу відпустку для завершення дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з 01 вересня до 01 листопада 2018 року 30.08.18      
7. Положення ”Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 03.10.18      
8. Положення “Про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 03.10.18      
9. Положення “Про дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 03.10.18      
10. “Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 03.10.18      
11. Відповідно до Наказу МВС України № 623 від 20.07.2018 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні оцінки, для виплати підвищених посадових окладів (на 50 відсотків) 03.10.18      
12. Затвердити кандидатури курсантів, які отримали за результатами екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки та мають середній бал успішності не менше ніж 4,50, для виплати підвищених посадових окладів (на 25 відсотків) 03.10.18      
13. Враховуючи наукові здобутки та педагогічну діяльність, за результатами таємного голосування, затвердити кандидатуру завідувача кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, доктора технічних наук, професора Гуліди Е.М. для висунення у номінації ”відомі вчені” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та вищих закладів освіти Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 03.10.18 04.10.18 проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Кузик А.Д.  
14. Враховуючи наукові здобутки та педагогічну діяльність, за результатами таємного голосування, затвердити кандидатуру начальника кафедри екологічної безпеки, доктора технічних наук, доцента Поповича В.В. для висунення у номінації ”молоді вчені та дослідники” на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та вищих закладів освіти Львівської області та надіслати до Західного наукового центру НАН України та МОН України документи претендента на здобуття премії 03.10.18 04.10.18 проректор з науково-дослідної роботи, доктор сільськогосподарських наук, професор Кузик А.Д.  
15. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Гудименка О. В. про підсумки проведення вступної кампанії 2018 року та завдання щодо організації прийому вступників до ЛДУ БЖД на 2018-2019 навчальний рік взяти до уваги 03.10.18      
16. Матеріали акредитаційних справ з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем ”магістр” зі спеціальностей 231 “Соціальна робота”, 073 “Менеджмент” та122 “Комп’ютерні науки” ухвалити 03.10.18      
17. На підставі результатів таємного голосування присвоїти кандидатові технічних наук Паснаку Івану Васильовичу вчене звання доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки 03.10.18      
18. Інформацію начальника навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, кандидата технічних наук, доцента Лина А.С. взяти до уваги 30.10.18      
19. План наукової та науково-технічної діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2019 рік ухвалити 30.10.18      
20. План профорієнтаційної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на 2018-2019 навчальний рік ухвалити 30.10.18      
21. Затвердити програми комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “Магістр” за спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 231 Соціальна робота, 263 Цивільна безпека (цивільний захист), 263 Цивільна безпека (охорона праці) 30.10.18      
22. “Кодекс академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” ухвалити 23.11.18      
23. Розробити Положення “Про комісію з етики Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” 23.11.18 03.2019 учений секретар, кандидат історичних наук, доцент Лаврецький Р.В.  
24. Ознайомити працівників Університету та здобувачів вищої освіти зі змістом “Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” 23.11.18 до 20.12.18 керівники структурних підрозділів, куратори академічних груп  
25. Інформацію про результати набору ад’юнктів на навчання в докторантуру й ад’юнктуру взяти до відома 23.11.18      
26. Затвердити теми дисертаційних робіт та призначити наукових керівників. 23.11.18      
27. Присвоїти гриф Вченої ради навчальним виданням:
-“Теплофізика та пожежна безпека. Ч. 1. Термодинаміка” (автор – кандидат технічних наук, доцент Лозинський Р. Я.);
- “Пожежна профілактика технологічних процесів” (автори: кандидат технічних наук, доцент Ференц Н. О., технічних наук, доцент Павлюк Ю. Е.)
23.11.18      
28. За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата педагогічних наук, професора Коваля Мирослава Стефановича на посаду голови Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 23.11.18      
29. За результатами таємного голосування затвердити кандидатуру кандидата геологічних наук, доцента Карабина Василя Васильовича на посаду начальника навчально-наукового інституту психології та соціального захисту 23.11.18      
30. Стан науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності в Університеті у 2018 році вважати задовільним 20.12.18      
31. За підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році визнати кращими серед кафедр:
технічного та природничого спрямування:
– кафедру процесів горіння та загальної хімії;
– кафедру екологічної безпеки;
– кафедру цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів;
гуманітарного спрямування:
– кафедру гуманітарних дисциплін та соціальної роботи;
– кафедру практичної психології та педагогіки;
– кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту
20.12.18      
32. Активізувати діяльність кафедр щодо отримання наукових та освітніх грантів 20.12.18 упродовж року завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів, начальник ВОНДД кандидат технічних наук Ємельяненко С. О.  
33. Пріоритетним завданням науково-педагогічних працівників у сфері наукової діяльності вважати публікування наукових статей у журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та враховуються в оцінюванні діяльності закладів вищої освіти 20.12.18 постійно завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів  
34. З метою популяризації наукових досліджень у середовищі курсантів і студентів та відбору претендентів для вступу в ад’юнктуру передбачити наукову складову в магістерських кваліфікаційних роботах на 2019-2020 навчальний рік 20.12.18 упродовж року завідувачі (начальники) кафедр, начальники (директори) інститутів  
35. Фахові збірники наукових праць “Пожежна безпека”, “Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності” та “Львівський філологічний часопис” рекомендувати до друку 20.12.18      
36. Присвоїти гриф Вченої ради навчальному посібнику “Теорія горіння та вибуху. Пожежі та їх ліквідація” (автори: кандидат технічних наук Ємельяненко С. О., кандидат технічних наук, доцент Лавренюк О. І. , доктор хімічних наук, професор Михалічко Б. М.) 20.12.18      
37. Рекомендувати до друку монографію “Незворотні екологічні процеси в біосфері та її збереження” (автор – доктор біологічних наук, професор Стойко С. М.) 20.12.18      
38. Рекомендувати до друку “Збірник наукових праць” (автор – доктор педагогічних наук, професор Васянович Г. П.) 20.12.18      
39. Затвердити тему дисертації докторанта, кандидата технічних наук Пазена Олега Юрійовича у редакції “Математичне моделювання процесів теплообміну в багатошарових конструкціях за умов пожежі” (кафедра прикладної математики і механіки) та призначити науковим консультантом дисертації доктора фізико-математичних наук, професора Тація Романа Мар’яновича 20.12.18      
40. Надати завідувачу кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту Повстин Оксані Вікторівні творчу відпустку терміном три місяці для завершення дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 20.12.18      
41. Положення про приймальну комісію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ухвалити 20.12.18      
42 Розпочати весняний семестр 2018-2019 навчального року для курсантів та студентів І-IV-го курсів денної форми навчання освітнього ступеня “бакалавр” і І-го курсу освітнього ступеня “магістр” з 18.02.2019 р. 20.12.18      
43. План роботи Вченої ради Університету на ІІ семестр 2018-2019 навчального року ухвалити 20.12.18      
44. Правила прийому до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в 2019 році ухвалити 30.01.18      
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету