Українська Англійська

Відділ організації науково-дослідної діяльності

Загальна інформація


   Відділ організації науково-дослідної діяльності як структурний підрозділ університету створений на основі наказу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з метою забезпечення координації науково-дослідної роботи. Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, адюнктів, а також курсантів, студентів та слухачів.
 

Діяльність відділу

 
    Діяльність відділу проводиться згідно з планом роботи університету на календарний рік.
    Наукова і науково-технічна діяльність Університету забезпечується через:
 • єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій, матеріалів та видів техніки;
 • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
 • підготовку фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення курсантів (студентів, слухачів) до участі в науково-дослідних і проектно- конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами;
 • організацію наукової та науково-технічної роботи у. взаємозв'язку з навчальним процесом;
 • проведення конкурсів, конференцій тощо за участю науково-педагогічних працівників та курсантського (студентського, слухацького) складу;
 • залучення провідних вчених і науковців, працівників наукових установ до проведення навчального процесу;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, конкурсів, науково-дослідних та інших робіт;
 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.
   Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті організовується, здійснюється і фінансується, виходячи з вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність". Наукові дослідження у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності виконуються науково-педагогічними та інженерно-технічними працівниками структурних підрозділів. До проведення наукових досліджень в Університеті залучаються як його штатні працівники, так і курсанти (студенти, слухачі),  працівники ДСНС України та інших міністерств і відомств. Університет проводить наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначається відповідним Положенням.
 

Завдання відділу

  Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, ад'юнктів, а також курсантів, студентів та слухачів.
  Науково-дослідна робота ведеться планово, на основі постійної взаємодії і творчої співпраці з науковими підрозділами ДСНС України, інших вищих навчальних закладів, практичними підрозділами ДСНС, а також з науковими установами.
  Відділ, з урахуванням головних напрямів наукових досліджень університету, розробляє та аналізує виконання річних планів (враховуються заявки практичних підрозділів ДСНС, якщо такі надходять) на основі пропозицій і звітів кафедр та підрозділів університету.
  У планах визначаються основні проблеми досліджень та їх виконавці. Узгодження напрямів замовлених наукових досліджень здійснюють кафедри університету. Річний план НДР розробляється за розділами. У проекти планів окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР курсантів і слухачів, проведення наукових конференцій, семінарів та ін.
  Щороку відділ здійснює аналіз виконання плану науково-дослідної роботи університету, готує звіти про науково-дослідну роботу університету, подає відповідні документи для розгляду на засіданнях Вченої ради, науково-технічної ради університету, надсилає їх в департамент персоналу ДСНС України, НМЦ вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС України (м. Харків).
  Відділ акумулює дані (інформацію) про роботу наукових гуртків (секцій) курсантів та слухачів, діяльність яких організовують і спрямовують відповідні кафедри.
  Відділ здійснює планування та підготовку до видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо, яке проводиться на основі планів-конспектів або рукописів. План-конспект чи рукопис має бути розглянутий та схвалений на засіданні кафедри, затверджений редакційно-видавничою Радою Університету.
  Відділ будує свою роботу згідно з поточним та річним планами науково-дослідної діяльності, складеними на основі заявок кафедр і підрозділів Університету.
  За результатами виконання НДР або її окремих етапів складається звіт за встановленою формою, який заслуховується на НТР та затверджується ректором Університету.

 

Напрямки наукових досліджень

 
    Упродовж останніх років науково-дослідна робота прово­диться в напрямах, які є пріоритетними для нашої галузі:
 • дослідження пожеж та причин їх виникнення;
 • розроблення та удосконалення методів оцінювання пожежних ризиків і нормативних показників пожежної небезпеки, виявлення та реалізації шляхів підвищення рівня пожежної безпеки при експлуатації об’єктів;
 • дослідження пожежної небезпеки та пожежовибухонебезпеки речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, об’єктів різного призначення;
 • дослідження процесів піролізу, звуглювання, дифузійного, кінетичного, дефлаграційного, детонаційного горіння і факторів припинення горіння;
 • дослідження процесів термодинаміки, масо- і теплопереносу в умовах пожеж;
 • теоретичні основи і методи обґрунтування розроблення пожежної техніки;
 • дослідження систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення, підвищення їх надійності та ефективності;
 • управління проектами в галузі безпеки життєдіяльності, розробка елементів автоматизованих систем управління та систем підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • розробка та удосконалення засобів навчання та тренування як елементів системи забезпечення пожежної безпеки.

Науково-дослідна робота

Основні  науково-дослідні роботи:
 
 • д.т.н., професор Гуліда Е.М. «Підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій шляхом застосування вермикуліто-силікатних плит» – 2016;
 • к.т.н., доцент Лущ В.І. «Розроблення методів проведення аварійно-рятувальних робіт газодимозахисниками в обмеженому просторі» – 2016;
 • д.т.н., професор Рак Ю.П. «Створення навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки та перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС» – 2016;
 • к.геол.н., доцент Карабин В.В. «Екологічна безпека гідролітосфери на ділянках вуглевидобутку Львівсько-Волинського камʼяновугільного басейну» – 2016;
 • д.с.-г.н., професор Кузик А.Д. «Пожежна небезпека соснових насаджень у молодому віці» – 2016;
 • д.ф.-м.н., професор Тацій Р.М. «Експериментально-аналітичні методи дослідження теплопередачі в кусково-однорідних структурах» – 2016;
 • Семерак М.М. «Аналіз пожежної небезпеки машинного залу за умови викиду водню з корпусу турбоагрегату енергоблоку №2 ВП ЗАЕС» – 2016;
 • к.т.н., доцент Штайн Б.В. «Обгрунтування необхідного об’єму резервуарів для води призначених для потреб пожежогасіння АЗС №35 в с. Правдівка Хмельницької області» – 2016;
 • к.т.н., доцент Штайн Б.В. «Моніторинг осередків горіння відвальних мас вугільних териконів на ПАТ «Львівська вугільна компанія»» – 2016;
 • к.т.н., доцент Пархоменко Р.В. «Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням – 2017;
 • к.т.н. Ємельяненко С.О. «Розроблення методики оцінювання пожежних ризиків від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у будівлях і спорудах громадського призначення на основі ризик-орієнтованого підходу» – 2017;
 • к.т.н., доцент Кушнір А.П. «Автономні джерела електроживлення для систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного захисту» – 2017;
 • к.т.н., доцент Пархоменко Р.В. «Розроблення довідника пожежного-рятувальника» – 2017;
 • д.т.н., професор Семерак М.М. «Вогнестійкість інженерних конструкцій за умов пожежі на нафтохімічних підприємствах» – 2017;
 • д.ф.-м.н., професор Стародуб Ю.П. «Інформаційні технології у комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів» – 2017.
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02