Українська Англійська

ЛДУБЖД

Відділ організації науково-дослідної діяльності

Загальна інформація


   Відділ організації науково-дослідної діяльності як структурний підрозділ університету створений на основі наказу ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з метою забезпечення координації науково-дослідної роботи. Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, адюнктів, а також курсантів, студентів та слухачів.
 

Діяльність відділу

 
    Діяльність відділу проводиться згідно з планом роботи університету на календарний рік.
    Наукова і науково-технічна діяльність Університету забезпечується через:
 • органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій, матеріалів та видів техніки;
 • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
 • підготовку фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення курсантів (студентів, слухачів) до участі в науково-дослідних і проектно- конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами;
 • організацію наукової та науково-технічної роботи у. взаємозв'язку з навчальним процесом;
 • проведення олімпіад (конкурсів), конференцій тощо за участю науково-педагогічних працівників та курсантського (студентського, слухацького) складу;
 • залучення провідних вчених і науковців, працівників наукових установ до проведення навчального процесу;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;
 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.
   Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті організовується, здійснюється і фінансується, виходячи з вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність". Наукові дослідження у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності виконуються науково-педагогічними та інженерно-технічними працівниками структурних підрозділів. До проведення наукових досліджень в Університеті залучаються як його штатні працівники, так і курсанти (студенти, слухачі), стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники ДСНС України, інших міністерств і відомств. Університет проводить наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначається відповідним Положенням.
 

Завдання відділу

   Відділ забезпечує координацію та аналіз науково-дослідної роботи кафедр та інших підрозділів Навчально-наукових інститутів. Науково-дослідну роботу здійснюють кафедри університету, які залучають до цієї діяльності професорсько-викладацький склад, докторантів, ад'юнктів, а також курсантів, студентів та слухачів.
    Науково-дослідна робота ведеться планово, на основі постійної взаємодії і творчої співпраці з науковими підрозділами ДСНС України, інших вищих навчальних закладів, практичними підрозділами ДСНС, а також з науковими установами.
    Відділ, з урахуванням головних напрямів наукових досліджень університету, розробляє та аналізує виконання річних планів (враховуються заявки практичних підрозділів ДСНС, якщо такі надходять) на основі пропозицій і звітів кафедр та підрозділів університету.
    У планах визначаються основні проблеми досліджень та їх виконавці. Узгодження напрямів замовлених наукових досліджень здійснюють кафедри університету. Річний план НДР розробляється за розділами. У проекти планів окремими розділами можуть бути включені заходи щодо організації НДР курсантів і слухачів, проведення наукових конференцій, семінарів та ін.
Щороку відділ здійснює аналіз виконання плану науково-дослідної роботи університету, готує звіти про науково-дослідну роботу університету, подає відповідні документи для розгляду на засіданнях Вченої ради, науково-технічної ради університету, надсилає їх в департамент персоналу ДСНС України, НМЦ вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС України (м. Харків).
    Відділ акумулює дані (інформацію) про роботу наукових гуртків (секцій) курсантів та слухачів, діяльність яких організовують і спрямовують відповідні кафедри.
    Відділ здійснює планування та підготовку до видання монографій, підручників, навчальних посібників тощо, яке проводиться на основі планів-конспектів або рукописів. План-конспект чи рукопис має бути розглянутий та схвалений на засіданні кафедри, затверджений редакційно-видавничою Радою Університету.
    Відділ будує свою роботу згідно з поточним та річним планами науково-дослідної діяльності, складеними на основі заявок кафедр і підрозділів Університету
    За результатами виконання НДР або її окремих етапів складається звіт за встановленою формою, який заслуховується на НТР та затверджується ректором Університету.
    Річні плани науково-дослідної та редакційно-видавничої роботи надсилаються у відповідний відділ НМЦ та департамент персоналу ДСНС України.
 

Напрямки наукових досліджень

 
    Упродовж останніх років науково-дослідна робота прово­диться в напрямах, які є пріоритетними для нашої галузі:
 • дослідження пожеж та причин їх виникнення;
 • розроблення та удосконалення методів оцінювання пожежних ризиків і нормативних показників пожежної небезпеки, виявлення та реалізації шляхів підвищення рівня пожежної безпеки при експлуатації об’єктів;
 • дослідження пожежної небезпеки та пожежовибухонебезпеки речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, об’єктів різного призначення;
 • дослідження процесів піролізу, звуглювання, дифузійного, кінетичного, дефлаграційного, детонаційного горіння і факторів припинення горіння;
 • дослідження процесів термодинаміки, масо- і теплопереносу в умовах пожеж;
 • теоретичні основи і методи обґрунтування розроблення пожежної техніки;
 • дослідження систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення, підвищення їх надійності та ефективності;
 • управління проектами в галузі безпеки життєдіяльності, розробка елементів автоматизованих систем управління та систем підтримки прийняття рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • розробка та удосконалення засобів навчання та тренування як елементів системи забезпечення пожежної безпеки.

Науково-дослідна робота

Основні  науково-дослідні роботи:
 
 • д.т.н., професор Гуліда Е.М. «Підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій шляхом застосування вермикуліто-силікатних плит» – 2016;
 • к.т.н., доцент Лущ В.І. «Розроблення методів проведення аварійно-рятувальних робіт газодимозахисниками в обмеженому просторі» – 2016;
 • д.т.н., професор Рак Ю.П. «Створення навчального макету автоматизованої системи оперативно-диспетчерського управління для підготовки та перепідготовки диспетчерів та керівного складу ОДС» – 2016;
 • к.геол.н., доцент Карабин В.В. «Екологічна безпека гідролітосфери на ділянках вуглевидобутку Львівсько-Волинського камʼяновугільного басейну» – 2016;
 • д.с.-г.н., професор Кузик А.Д. «Пожежна небезпека соснових насаджень у молодому віці» – 2016;
 • д.ф.-м.н., професор Тацій Р.М. «Експериментально-аналітичні методи дослідження теплопередачі в кусково-однорідних структурах» – 2016;
 • Семерак М.М. «Аналіз пожежної небезпеки машинного залу за умови викиду водню з корпусу турбоагрегату енергоблоку №2 ВП ЗАЕС» – 2016;
 • к.т.н., доцент Штайн Б.В. «Обгрунтування необхідного об’єму резервуарів для води призначених для потреб пожежогасіння АЗС №35 в с. Правдівка Хмельницької області» – 2016;
 • к.т.н., доцент Штайн Б.В. «Моніторинг осередків горіння відвальних мас вугільних териконів на ПАТ «Львівська вугільна компанія»» – 2016;
 • к.т.н., доцент Пархоменко Р.В. «Розроблення методичних рекомендацій щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням – 2017;
 • к.т.н. Ємельяненко С.О. «Розроблення методики оцінювання пожежних ризиків від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у будівлях і спорудах громадського призначення на основі ризик-орієнтованого підходу» – 2017;
 • к.т.н., доцент Кушнір А.П. «Автономні джерела електроживлення для систем життєзабезпечення захисних споруд цивільного захисту» – 2017;
 • к.т.н., доцент Пархоменко Р.В. «Розроблення довідника пожежного-рятувальника» – 2017;
 • д.т.н., професор Семерак М.М. «Вогнестійкість інженерних конструкцій за умов пожежі на нафтохімічних підприємствах» – 2017;
 • д.ф.-м.н., професор Стародуб Ю.П. «Інформаційні технології у комп’ютерному моделюванні еколого-геофізичних процесів» – 2017.

Науково-методична робота


Положення
про Оцінювання підсумків роботи науково-педагогічних працівників кафедр
та визначення їхнього рейтингу

 

Наукова діяльність курсантів і студентів


Начальник відділу
ЄМЕЛЬЯНЕНКО Сергій Олександрович 
майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук


Головний науковий співробітник

РУДИК Юрій Іванович 
полковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцентПрофесор

СТАРОДУБ Юрій Петрович
 
доктор фізико-математичних наук, професорСтарший науковий співробітник

КИРИЛІВ Ярослав Богданович 
кандидат технічних наук, старший науковий співробітникМолодший науковий співробітник

 КОНІВІЦЬКА Тетяна Ярославівна
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету