Українська Англійська

ЛДУБЖД

Науково - технічна рада

Загальні положення
1.1. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження наукової діяльності ЛДУ БЖД на громадських засадах створюється дорадчий орган – науково-технічна рада (НТР), що передбачено статутом, та на підставі ст. 38 Закону України про вищу освіту.
1.2. Прийняті НТР рішення носять рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані наказами ректора чи розпорядженнями проректора з науково-дослідної роботи.
1.3. НТР забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
 

Мета, завдання і види діяльності НТР


2.1.   Науково-технічна Рада:
-розглядає та схвалює проекти заявок, технічні завдання, плани, проміжні та заключні звіти з виконання ініціативних, планових та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
-розглядає та рекомендує до затвердження наукові видання, монографії, методики науково-технічних досліджень та випробовувань, тощо;
-розробляє рекомендації щодо вдосконалення проведення, організації, планування та координації наукових досліджень; створення нової та реорганізації існуючої інфраструктури забезпечення наукової діяльності;
-аналізує створену відділом організації науково-дослідної діяльності (ВОНДД) базу даних результатів пошукових та прикладних робіт, вносить пропозиції щодо їх впровадження у виробництво та навчальний процес;
-розглядає опрацьовані ВОНДД підсумки науково-дослідної діяльності і рекомендує оцінювані результати роботи кафедр, наукових підрозділів та наукових напрямів до розгляду Вченою радою Університету;
-виробляє та вдосконалює механізм розподілу базового та додаткового фінансування;
-обговорює поточні питання наукової діяльності;
-рекомендує складання та видання інформаційно-рекламних збірників (довідників), завершених науково-технічних розробок, патентів, ліцензій, винаходів, скеровує їх для ознайомлення та практичної реалізації на комерційних умовах зацікавленими організаціями, міністерствами, відомствами та фірмами, в тому числі закордонними, за умови дотримання права інтелектуальної власності розробника;
-вивчає та вносить пропозиції щодо необхідності створення в університеті різних форм реалізації науково-дослідних робіт: технопарків, інноваційних центрів, фірм, дослідно-конструкторських виробництв, малих та спільних підприємств науково-технічного характеру, тощо;
-розробляє пропозиції щодо розвитку наукової роботи студентів;
-вносить пропозиції щодо розширення і вдосконалення видавничої діяльності;
-впроваджує доручення ректора з питань вдосконалення і розвитку наукової діяльності в університеті.
2.2.  Діяльність НТР здійснюється відповідно до законодавства України, згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, цього Положення та інших нормативних актів Університету.
2.3 У роботі НТР можуть приймати участь сторонні зацікавлені особи.
 

Структура та керівні органи НТР


3.1. НТР підзвітна ректору, проректору з науково-дослідної роботи і діє на громадських засадах. Персональний склад НТР включає 31 особу з числа провідних спеціалістів наукових підрозділів (лабораторій, кафедр) університету, у тому числі голову, заступника, секретаря та 28 членів НТР.
3.2. До провідних спеціалістів наукових підрозділів (лабораторій, кафедр) університету належать за посадою: професор, завідувач(начальник), заступник завідувача (начальника), відповідальний за звітність з науково-дослідної діяльності.
 

Взаємовідносини НТР із іншими структурними підрозділами


4.1. НТР тісно взаємодіє з відділом організації науково-дослідної діяльності університету.
4.2. Члени НТР співпрацюють із:
–               кафедрами – з метою отримання кваліфікованих консультацій щодо виконання заявок, технічних завдань, проектів, планів, проміжних та заключних звітів з виконання ініціативних, планових та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
–            науковими та навчально-науковими лабораторіями, різноманітними творчими колективами наукових видань, монографій, методик науково-технічних досліджень та випробовувань, тощо.
4.3 У межах своєї компетенції НТР може вступати у взаємовідносини з іншими аналогічними об’єднаннями, що діють у вищих навчальних закладах України, щодо запозичення й узагальнення позитивного досвіду у сфері науково-дослідної роботи, удосконалення форм і методів цієї діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну раду Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету