Українська Англійська

НАУКОВА ШКОЛА «НАУКОВІ ОСНОВИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПОЖЕЖ НА ЇХ ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ» д.т.н., доцента Володимира Мірчовича БАЛАНЮКА

За більш як 20 років науково-педагогічної роботи в університеті під керівництвом Баланюка Володимира Мірчовича, було створено атестовані лабораторії пожежної та екологічної безпеки, проводяться наукові роботи з різних напрямків, зокрема розробляються екологічно безпечні аерозольні та порошкові засоби пожежогасіння на основі неорганічних солей лужних металів, які показали при випробуваннях високу вогнегасну ефективність, створено новий спосіб комбінованого гасіння пожежі вогнегасним аерозолем, газовою вогнегасною речовиною і ударними хвилями та пристрій для його здійснення на який отримано патент України на винахід (на 20 років).
Баланюк В.М., особисто брав участь у ліквідації фосфорної аварії в селищі Ожидів. Науково обґрунтував засоби та прийоми гасіння жовтого фосфору, а також можливі негативні наслідки техногенного та екологічного впливу на довкілля  у випадку одночасного горіння всіх цистерн з жовтим фосфором.
Під керівництвом Баланюка Володимира Мірчовича захищено 3 дисертаційних роботи у напрямку розробки нових засобів та прийомів пожежогасіння, зокрема обґрунтування використання вогнегасного аерозолю на основі неорганічних солей калію для флегматизування та гасіння горючих рідин, підвищення ефективності аерозольних засобів пожежогасіння на основі неорганічних солей калію  ударними хвилями. 
За весь час роботи Баланюк В.М., опублікував більше 100 наукових статей, отримав 3 патенти України на вихід, а також 8 патентів на корисні моделі на способи та пристрої гасіння пожеж та вогнезахисту. 
Д.т.н доц., Баланюком В.М.  та його учнями постійно  публікуються наукові статті, у виданнях, що індексуються у науково-метричній базі даних Scopus та інших міжнародних науково-метричних базах . Його ад’юнкти є постійними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій у царині пожежної безпеки, що проводяться у закордонних та вітчизняних закладах освіти та наукових установах.
Створена Баланюком Володимиром Мірчовичом наукова школа дала змогу виконувати наукові дослідження та захистити   кандидатські дисертації за спеціальністю «Пожежна безпека» низці науковців, зокрема:
Копистинський Ю.О. «Підвищення ефективності систем  аерозольного пожежогасіння» (науковий керівник –к.т.н., доц., Баланюк В.М.).
Журбинський Д.А. «Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин  (науковий керівник –к.т.н., доц., Баланюк В.М.).
Гарасим’юк О.І. «Розвиток наукових аспектів комбінованого застосування  вогнегасних аерозолів, газів та порошків» (науковий керівник –к.т.н., доц., Баланюк В.М.). 

Серед ключових науково-дослідних робіт варто відзначити такі:
- «Підвищення ефективності вогнегасного аерозолю на основі неорганічних солей калію імпульсною акустичною ударною хвилею» (№ ДР 0111 U 008548), 
- «Провести дослідження з розкриття особливостей процесів припинення горіння горючих речовин під час застосування сучасних вогнегасних речовин та технологій їх подавання» (“Припинення горіння”) (№ ДР 0111 U 006565),
- «Створити наукові основи розроблення екологічно прийнятних вогнегасних речовин та технологій їх застосування» (№  0116U007171)
Зараз д.т.н., доц. Баланюк В.М. працює разом з докторантом Гарасим’юком О. І, та ад’юнктом Кравченко А. В., над такими актуальними науково-технічними проблемами як «Розвиток наукових основ гасіння та попередження вибухів  аерозолями у важкодоступних місцях на промислових об’єктах» та «Підшарове аерозольне гасіння спиртів».

Результати досліджень публікуються у виданнях, що індексуються у базах даних Scopus. З останніх публікацій варто відзначити такі:
Баланюк В.М. Определение эффективности тушения огнетушащими аэрозолями горючих жидкостей на открытом пространстве. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Техн. науки. Харьков, 2015 №5/10 (77). С–4-11.   
Balanyuk V. M., Kozyar N. M., Garasymuyk O. I. Study of fire–extinguishing efficiency of environmentally friendly binary aerosol-nitrogen mixtures. Eastern-european journal of enterprise technologies. Technical science.   Kharkiv, 2016.  №3/10 (71).  C. 4-12.
Balanyuk V. M., Kovalyshyn V.V., Kozyar N.M. Еffect of ecologically safe gas-aerosol mixtures on the velocity of explosive combustion of n-heptane. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technical science.  Kharkiv, 2017 N4/10 (88). P. 12-18. 
Balanyuk, V., Kravchenko, A. ., & Harasymyuk, O. . (2021). Reducing the intensity of thermal radiation at the sublayer extinguishing of alcohols by ecologically acceptable aerosols . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10 (109), 37–44.  
- Також його праці надруковані  у виданнях, які входять в іноземні фахові видання та науково-метричні бази IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research та інш.
- Balanyuk V.M., Zhurbinskiy D.A. Phlegmatisation of flammable gas mixtures by aerosol sprays. (Флегматизация газоаэрозольной смесью горючих систем). BiTP. Technical science. Kyiv, 2013. Vol. 32, No Issue 4. PP. 53-58  DOI:10.12845/bitp.32.4.2013.6. 
- Гарасим’юк О.І., Баланюк В.М., Козяр Н.М. Застосування газо-аерозольно-порошкових вогнегасних сумішей для захисту від запалювальних сумішей. ScienceRise. Техн. науки. Харків, 2016. Vol. 5, № 2 С.10-14.
- Гарасымюк О.И., Баланюк В.М.,  Пастухов П.В. Некоторые аспекты повышения эффективности аэрозольно-порошкового пожаротушения. Вестник Кокшетауского технического института. Технические науки. Кокшетау, 2016.   (22). С. 39-49. 
- Balanyuk V.M.  Extinguishment of n-heptane diffusion flames with the shock wave. BiTP. Technical science.  Poland, 2016. Vol. 42, No 2. Р. 103-111. 
- Balanyuk V.M.  Improving the efficiency of gas fire extinguishing shock wave. BiTP. Technical science. Poland, 2016. Vol. 43, No 3.  Р. 81-95. 
- Balanyuk V.M. Specific Nature of Phlegmatizing Air-Heptan Mixture using aerosol and Nitrogen Binary Mixture. BiTP. Technical science. Poland, 2016. Vol. 44, No 4. Р. 139-149. DOI:10.12845/bitp.44.4.2016.11. 
- Balanyuk V.M.. The Increase of Fire Extinguishing Efficiency of Gas-Aerosol Binary Mixture Using Shock Waves. BiTP. Technical science. Poland,  2017. Vol. 46, No 2. PP. 72–86, doi: 10.12845/  

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02