Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра прикладної математики і механіки

Історія виникнення кафедри: 

 

Історія кафедри бере свій початок з кафедри фундаментальних дисциплін, яка виникла у 2001р. В період з 2001 року до 2005 року керував кафедрою кандидат фізико-математичних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Кузик Андрій Данилович. З 2005 року до травня 2013 року начальником кафедри був кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Боднар Григорій Йосипович. В травні 2013 року кафедру фундаментальних дисциплін перейменовано на кафедру прикладної математики і механіки. Завідувачем кафедри призначено доктора фізико - математичних наук, професора Тація Романа Мар’яновича.
Кафедра прикладної математики і механіки належить до навчально-наукового інституту цивільного захисту і забезпечує навчально-виховний процес у всіх інститутах, факультетах та відділеннях Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

 

Колектив кафедри: 


Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Вища математика
Дискретна математика
Дослідження операцій в транспортних системах
Критичне мислення
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Математичний аналіз
Математичні методи дослідження операцій
Математичні методи оптимізації
Математичне моделювання та прикладна математика
Матеріалознавство та технологія матеріалів
Методологія та організація наукових досліджень
Метрологія та стандартизація
Надійність технічних систем і техногенний ризик
Основи системного аналізу
Прикладна механіка
Системний аналіз і моделювання
Системний аналіз і прийняття рішень
Соціальна і демографічна статистика
Спеціальний курс математики
Спеціальні розділи математики
Статистичний аналіз
Статистичні методи в психології
Теорія ймовірностей та математична статистика
Теорія катастроф
Теоретична механіка
Технічна механіка

Науково-методична робота кафедри: 

Основна мета навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників кафедри — підготовка висококваліфікованих спеціалістів з високим рівнем знань, які є необхідними в їх подальшій професійній діяльності. Для цього використовуються сучасні методи викладання, серед яких мультимедійні лекції, відповідні комп’ютерні програми та діючі лабораторії.
Колектив кафедри працює над розробкою нових навчальних посібників.

Видано навчальні посібники з грифом МОН:

 • Гуліда Е.М., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М. Прикладна механіка: Підручник/ За ред. Е.М. Гуліди. – Львів: Світ, 2007. – 384 с.
 • Гуліда Е.М., Ольховий І.М., Дзюба Л.Ф. Збірник задач з прикладної механіки. Навчальний посібник/ За ред. Е.М. Гуліди. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 328 с.
 • Кузик А.Д., Меньшикова О.В., Чмир О.Ю. Теорія ймовірностей та математична статистика. Навчальний посібник. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 192 с.
 • Кузик А. Д., Карабин О.О., Трусевич О. М. Вища математика. Навчальний посібник. Частина 1. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 400 с.
 • Кузик А. Д., Карабин О.О., Трусевич О. М. Вища математика. Навчальний посібник. Частина 2. – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – 200 с.
​Видано навчальні посібники з грифом Вченої Ради ЛДУ безпеки життєдіяльності:
 • Стасюк М.Ф., Карабин О.О., Кусій М.І. Статистичний аналіз. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 132 с.
 • Тацій Р.М., Чмир О.Ю., Кусій М.І. Елементи лінійної й векторної алгебри та аналітичної геометрії. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – 126 с.
 • Тацій Р.М., Стасюк М.Ф., Трусевич О.М. Інтегральне числення. – Львів: ЛДУ БЖД, 2019. – 135 с.

Для самостійної роботи курсантів та студентів видано методичні вказівки:

 • Ольховий І.М., Дзюба Л.Ф., Боднар Г.Й. Збірник задач для самостійної роботи з курсу «Прикладна механіка»;
 • Гуліда Е.М., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М., Боднар Г.Й. Прикладна механіка. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи;
 • Боднар Г.Й., Воробець Б.С., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М. Методичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Теоретична механіка» в трьох частинах (статика, кінематика, динаміка);
 • Меньшикова О.В.,Карабин О.О., Чмир О.Ю. Дослідження операцій у транспортних системах. Завдання до виконання контрольної роботи слухачами відділення заочного навчання;
 • Кузик А.Д., Трусевич О.М., Карабин О.О., Меньшикова О.В., Кусій М.І. , Чмир О.Ю. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункових  робіт з вищої математики для курсантів та студентів різних напрямів підготовки (10 методичних вказівок, які охоплюють всі розділи вищої математики);
 • Тацій Р.М., Стасюк М.Ф. Чмир О.Ю. Рівняння математичної фізики Методичні вказівки до самостійної роботи для спеціалістів та магістрів.
 
 
Велику увагу працівники кафедри приділяють розвитку матеріально-технічної бази кафедри, модернізації існуючих лабораторій, постановці та розробці нових лабораторних робіт з курсів математики та механіки. Видано навчальний посібник з грифом Вченої ради університету «Математичні методи в психології. Лабораторний практикум» (Карабин О.О., Чмир О.Ю., Меньшикова О.В.), лабораторний практикум з прикладної механіки (Гуліда Е.М., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М., Воробець Б.С.)
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ КАФЕДРИ
Вища математика
 • Денна форма навчання

Лінійна та векторна алгебра. Аналітична геометрія. Криві другого порядку.
Диференціальне та інтегральне числення.
Комплексні числа. Диференціальні рівняння.
Ряди.
Теорія ймовірностей та математична статистика.

 • Заочна форма навчання

Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами відділення заочного навчання (I частина)
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт слухачами відділення заочного навчання (II частина)

Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Денна форма навчання

Методичні вказівки та завдання для курсантів та студентів напряму підготгвки "Практична психологія"

 • Заочна форма навчання

Методичні вказівки та завдання  для виконання контрольної роботи слухачами заочної форми навчання напряму підготовки "Практична психологія"

Дослідження операцій у транспортних системах
 • Заочна форма навчання

 ​Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи слухачами відділення заочного навчання

Матеріально-технічна база: 


Напрямки наукових досліджень кафедри: 

 • Дискретно-неперервні задачі та моделі;
 • Втрата стійкості елементів будівельних споруд під впливом високих температур;
 • Системи диференціальних рівнянь з імпульсною дією як засіб розв’язування дискретно-неперервних задач;
 • Дослідження напруженого і деформованого станів в резервуарах при дії температурного і силового навантаження;
 • Динаміка та міцність деревопиляльного обладнання

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

До наукової роботи викладачі кафедри активно залучають курсантів та студентів. На кафедрі створено і діє наукове товариство курсантів та студентів (керівник доц. Карабин О.О.), члени якого беруть участь в наукових конференціях, конкурсах. Результати своєї роботи публікують у вітчизняних та закордонних виданнях.
Курсанти та студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

     
 З 2012 р. кафедра організовує конференцію курсантів та студентів «Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє», в роботі якої беруть участь курсанти та студенти як нашого університету, так і студенти інших вищих учбових закладів України.
      
   

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять відкриті загальноуніверситетські заняття, на яких вони намагаються привідкрити занавісу до знань математики та механіки.  На такі заняття запрошуються усі бажаючі. 
  
Крім наукової роботи, передбаченої індивідуальним планом, науково-педагогічні працівники кафедри на громадських засадах виконують інші види робіт. Доцент Чмир О.Ю. тривалий час є відповідальною особою в університеті за пункт тестування. Доцент Кусій М.І. є завідувачем  курсів доуніверситетської підготовки.

Дозвілля: 

 

13 вересня 2013 року в рамках ХХ Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» учасники театрального гуртка ЛДУ БЖД взяли участь у презентації книги Руслана Горового «Гагарін і Барселона» з театральною постановкою окремих її частин під керівництвом викладача кафедри українознавства Галини Хлипавки. Автор книги – організатор і керівник відомого проекту «Служба розшуку дітей».
24 вересня 2014 року студенти і курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відвідали постійно-діючу пожежно-технічну виставку, що розташована у Головному управлінні ДСНС України у Львівські області.
Екскурсія розпочинається у залі історії розвитку пожежництва на Галичині та Західно-українських землях. Велика кількість фотографій, документів та експонатів справили неабияке враження на відвідувачів.
У наступній залі студенти і курсанти ознайомитись із основними причинами виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, із засобами та способами їх ліквідації, методами запобігання.
До 20-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній станції працівники головного управління відкрили новий зал, у стінах якого зібрані різноманітні свідчення найбільшої техногенної катастрофи світу.

 

16 жовтня 2014 року студенти і курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в рамках підвищення рівня знань про культурну спадщину Польщі, а також її історію та сучасні суспільні проблеми, переглянули фільм “Серце на долоні” у головній ролі з український актором театру і кіно, лауреатом Шевченківської премії Б. Ступкою на Третьому кінофестивалі промоції кіномистецтва Польщі у Львові.
Специфікою фільмів цього кінофестивалю є те, що український глядач може послухати польську мову, яка вживається у повсякденні. А також ці фільми супроводжуються професійними субтитрами українською мовою.
25 лютого 2015 року студенти та курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” разом з кураторами Паснаком І.В. та Чмир О.Ю. відвідали єдиний в Україні музей історії хвороб кафедри патанатомії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
Музей відкрили 1896 року, й експонати для нього перший завідувач кафедри патанатомії Анджей Обджут привіз із Праги.
Сьогодні частину цього приміщення займають стелажі з експонатами або, іншими словами, великими пробірками з людськими органами, частинами тіла та ненародженими дітьми. 
     
18 березня 2015 року студенти та курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” разом з кураторами Паснаком І.В. та Чмир О.Ю. відвідали музей етнографії та художнього промислу, який є структурним підрозділом Інституту народознавства НАН України. Його фондові збірки налічують близько 100 тисяч одиниць збереження. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (МЕХП) є багатою скарбницею пам’яток традиційно-побутової культури та народного мистецтва українців, а також зразків декоративно-ужиткового мистецтва багатьох народів світу.
2 квітня 2015 року студенти та курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” разом з куратором Чмир О.Ю. відвідали перший і єдиний в Україні музей пивоваріння у ЛьвовіУ музеї, який складається з п’яти виставкових залів, представлена ексклюзивна колекція різноманітних експонатів, серед яких можна побачити давні пивні пляшки з тисненими на склі фірмовими марками; старовинні пивні кухлі, що походять з різних країн Європи і виготовленні в різних стилях; бочки для перевезення пива, рекламну продукцію, рецептурні книги кінця ХІХ століття; детально висвітлюються легендарні традиції виготовлення бурштинового напою на Львівській пивоварні. Сьогоднi Львiвська пивоварня є найстарiшим виробником пива в Українi. 

17 травня – День пам’яті жертв політичних репресій.  14 травня 2015 року студенти та курсанти напряму підготовки “Транспортні технології” разом з кураторами Паснаком І.В. та Чмир О.Ю. вирішили відвідати національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".

Тюрма, що служила різним окупаційним режимам (польському, німецькому, радянському) і є символом тяглості української боротьби за незалежність. Те, що відбувалося на території тюрми, є уособленням злочинів проти людства, котрі не можуть бути забуті. Тюрма відображає взаємозв’язок між трагедією Західної України та решти території України в період репресивної діяльності окупаційних режимів, зв’язок з трагедіями інших народів та країн, що потрапили під тоталітарні режими.

Меморіал як місце колективної пам’яті про трагедію, пов’язану із масовою загибеллю людей, які чинили (або підозрювалися у цьому) опір окупаційним режимам, є пам’яткою історії. Цей об’єкт втратив своє лиховісне первісне призначення бути тюрмою і разом з тим розкрив противажну ідею опору людини окупаційним режимам. Музей доносить цю ідею у двох ключових гаслахНіколи більше!” і “Заради свободи!”.

17 березня 2016 року студенти та курсанти напрямів підготовки “Транспортні технології” та “Пожежна безпека” разом з кураторами Паснаком І.В. та Чмир О.Ю. відвідали  музей історії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Музей, який складається з дев’яти залів, висвітлює історію військової освіти на Галичині та розвиток Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Експозиція насичена рідкісними фотографіями, нагородами, предметами уніформи курсантів, генералів і офіцерів, зброєю різних періодів, особистими речами, які належали випускникам.


Також у музеї згадано про випусників, які віддали своє життя за мир на Україні і про яких потрібно пам’ятати кожному з нас.

В залі Міжнародного співробітництва представлені експонати, що висвітлюють міжнародні зв’язки Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного з військовими навчальними закладами Європи, Азії, Америки, Канади.

В університеті склалася хороша традиція святкування дня ВИШИВАНКИ. Усі науково-педагогічні працівники університету беруть у цьому дійстві участь.
Вишиванка 2017Вишиванка_2018

 

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи. Колектив механіків виконав перевірку оцінки міцності несучих елементів аварійно-рятувального пристрою «Триніг» з врахуванням статичних і динамічних навантажень за умови опирання ніг на різному рівні. Цей пристрій на даний час використовується для виконання аварійно-рятувальних робіт навчальною пожежно-рятувальною частиною університету. Виконано дві госпдоговірні теми (Боднар Г.Й., Ольховий І.М., Дзюба Л.Ф.). Ад’юнкти і магістри під керівництвом Боднара Г.Й., Тація Р.М., Кузика А.Д., Дзюби Л.Ф. здійснюють наукові дослідження.
Результати наукових робіт науково-педагогічних працівників кафедри доповідалися на численних міжнародних наукових конференціях, опубліковані у фахових виданнях.
Результати наукової діяльності професора Тація Р.М. та доцента Стасюк М.Ф. узагальнено в монографії «Узагальнені диференціальні рівняння», крім цього, у співавторстві з Махнеєм О.В., професор Тацій Р.М. видав у 2012 році монографію «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі».
Науково-педагогічні працівники університету відвідують семінари в інших провідних вузах Львова.
 
Доцент Кусій М.І. та іншими науково-педагогічними працівниками університету проходила стажування у місті Гуйтінен (Фінляндія).
   
На кафедрі діє семінар "Дискретно-неперервні крайові задачі" під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри Тація Р.М., який відвідують викладачі з інших кафедр університету та вузів Львова.
   
20 вересня 2018 р. викладачі кафедри доц. Кусій М.І., доц. Карабин О.О та доц. Чмир О.Ю. взяли участь у зустрічі-дискусії: "Математична освіта в Україні", яка відбувалася в Українському Католицькому університеті. На цій зустрічі були присутні математики з різних шкіл та вищих навчальних закладів, яких турбує питання розвитку математики в Україні.
 

У 2019 році науково-педагогічними працівниками кафедри було успішно захищено дві докторські дисертації:
 • доцент Васильєва О.Е. -- "Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності";
 • доцент Дзюба Л.Ф. -- "Розвиток наукових засад динаміки верстатів для розпилювання деревини".
 •  

Інформація абітурієнту: 

Програма вступного випробування з математики 
для вступу на перший курс навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Мета вступного випробування з математики – оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.
 
3авдання вступного випробування з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння вступників:
 
--  виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв’язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
--  виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
--  будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;
--  розв’язувати рівняння, нepiвності та їх системи;
--  знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об’єми);
--  розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
--  аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02