Українська Англійська

ЛДУБЖД

КОНКУРС
 

Запрошуємо Вас взяти участь у конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України у 2021/2022 навчальному році.
Для участі в І турі потрібно до 1 грудня 2021 року подати у відділ організації науково-дослідної діяльності наукові роботи курсантів та студентів з відповідної галузі знань.
 
Перелік номінацій для проведення у 2021/2022 навчальному році конкурсу наукових робіт
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти,
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

1.           Кримінальне право та кримінологія.
2.           Науки оборонної та безпекової сфери держави.
3.           Державно-правові науки.
4.           Кримінальний процес, криміналістика та судова експертиза.
5.           Оперативно-розшукова діяльність та спеціальна техніка.
6.           Бойова, військова, пожежна та аварійно-рятувальна техніка.
7.           Адміністративно-правові науки.
8.           Інформаційні технології та кібербезпека.
9.           Тактико-спеціальна та службово-бойова підготовка.
10.         Цивільно-правові науки.
11.         Цивільна безпека.
12.         Психологічне забезпечення.
13.         Економічні науки та фінанси.
 
Вимоги до наукових робіт

На Конкурс подаються наукові роботи, виконані самостійно державною мовою та оформлені відповідно до таких вимог:
 
  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

До наукових робіт, що подаються на І тур Конкурсу, додаються:
  • анотація, в якій зазначаються актуальність, мета, завдання, наукова новизна, практичне значення наукової роботи, використана методика дослідження.

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються в науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок через крапку з комою. Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи;
 
  • загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, наявність додатків, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо);
  • відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи;
  • відгук наукового керівника в довільній формі;
  • рецензія фахівця з іншого закладу вищої освіти в довільній формі.

Додатково до наукових робіт можуть бути надані відомості про впровадження результатів роботи в практичну діяльність, законотворчий та освітній процес, копії публікацій автора, результати соціологічних опитувань, креслення, ілюстрації тощо.

У наукових роботах, поданих на ІІ тур Конкурсу, інформація про автора та наукового керівника, найменування ЗВО МВС замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

У випадку подання робіт на Конкурс із порушеннями вимог цього Положення Оргкомітет має право не допустити їх до участі в Конкурсі.

Додаткова інформація за телефонами та електронною поштою:
Відповідальні за проведення конкурсу: Ємельяненко Сергій Олександрович; Кирилів Ярослав Богданович; Беген Даниїл Андрійович; тел. (032)233-24-79, email: vondd@ldubgd.edu.ua – відділ організації науково-дослідної діяльності.
 

Дата: 

Четвер, 28 Листопад, 2019 - с 09:00 по 18:00
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02