Українська Англійська

ЛДУБЖД

Богдан Шуневич

Версия для печати
Посада
Професор кафедри  
 
E-mail
bshunev@gmail.com
 
Кваліфікація
Кандидат філологічних наук – германські мови, 10.02.04 (Львівський державний університет імені Івана Франка), 1991 р.
Тема дисертації «Структурні і функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки»
 
Доктор педагогічних наук, професор – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.01 (Інститут вищої освіти АПН України), 2008 р.
Тема дисертації «Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки»
 
Професійний профіль
Автор понад 300 друкованих праць, з яких 109 стосуються різних аспектів науково-технічної термінології і перекладу (Див. репозитарій ЛДУ БЖД за адресою:  http://ubgd.lviv.ua/moodle/course/view.php?id=176).
Військовий перекладач, 1975-1986 рр.
 
Гранти
-         по обміну спеціалістами (Вейнський державний університет, США, 1996 р.);
-         за програмою CI, IREX  (Вейнський державний університет, США, 1999 р.)
 
Членство  у фахових товариствах:    
-         Комітет науково-технічної термінології при Академії наук СРСР, Москва, 1986-1988 рр.;
-         Статистична лексикографія, Київ, 1988-1998 рр.;
-         Технічний комітет стандартизації української термінології, Львів, 1998-2007 рр.;
-         Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Львів, 1996 р. – до тепер.
 
Член редакційної колегії:
-         International Review of Research in Open and Distance Learning, Canada, 2002 р. – до тепер;
-         Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 2008 р. – до тепер.
 
Наукові інтереси
Теорія і практика перекладу
Методика викладання англійської мови
Комп’ютерна і прикладна лінгвістика
Дистанційне і комбіноване навчання
 
Дисципліни
Комп’ютерна лексикографія
Вступ в галузевий переклад
Історія перекладу
Теоретичні основи дистанційного навчання
 
Участь у міжнародних наукових конференціях
1.    Дистанційний курс «Теорія і практика перекладу: його основні компоненти і зміст навчальних матеріалів». – ІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології та американські студії”, 6-8 квітня 2011 р., Національний авіаційний університет, м. Київ
2.    Додаткові навчальні матеріали для підготовки перекладачів військової і технічної літератури. – Міжнародна наукова конференція «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та термінознавства в Україні», 7-8 жовтня 2011 р, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці
3.    Навчальні матеріали для дисципліни «Теоретичні основи дистанційного навчання». – VII Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті», 3-10 червня 2011 р., Технічний університет, м. Дніпропетровськ-Варна (Болгарія)
4.    Мовна підготовка офіцерів, курсантів і студентів до проведення ЄВРО-2012. – V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах», 19-21 квітня 2012 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів
5.    Центри підготовки перекладачів технічної і військової літератури в Україні. – V Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 6-7 квітня 2012 р., Національний авіаційний університет, м. Київ
6.    Короткий огляд тематики вітчизняних конференцій і семінарів з теорії і перекладу. – VІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», 7-9 червня 2013 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
Співдоповідачі І.М.Дробіт, Н.В. Рак
7.    Перспективи укладання словників на кафедрах перекладу вищих навчальних закладів. – VI Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика», 5-6 квітня 2013 р., Національний авіаційний університет, м. Київ
8.         Шляхи популяризації дистанційного навчання в Україні. – ІX Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті», 31 мая-7 июня 2013 г., Технічний університет, м. Дніпропетровськ-Варна (Болгарія)
Співдоповідачі Довбуш О., Гаврилюк А.
9.         З досвіду організації семінару з теорії і практики перекладу. – Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації»,  13 березня-13 квітня 2013 р., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ
10.    Сучасні навчальні матеріали з теорії і практики галузевого перекладу. – VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 27-28 березня 2014 р., Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
11.    З досвіду аудіовізуального перекладу комерційних і навчальних матеріалів. – Міжнародна конференція з аудіовізуального перекладу «Переклад і кіно: розмаїття підходів, точки дотику», 20-21 березня 2014 р., Львівський національний університет ім. Івана Франка,  м. Львів
12.    Організація дистанційного навчання перекладачів: мрія чи реальність? – VIIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», 25-26 квітня 2014 р., Чернівець­кий національний уні­верситет ім. Ю.Федь­ковича, м. Чернівці
13.    Сучасний стан підготовки перекладачів науково-технічної літератури в Україні. – ІІ Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє»,  18-19 квітня 2013 р., Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Рівне
14.    Навчальні матеріали для дистанційної форми підготовки перекладачів. - IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов», 15-16 травня 2014 р., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
15.    Інноваційні технології викладання іноземних мов у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. – Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», 17-18 грудня 2014 р., Націо­нальний універси­тет цивіль­ного захис­ту України,  м. Харків
16.    Комп’ютерні словники пожежно-технічних термінів: лексичні матеріали, програмне забезпечення. – IX Міжнародна науково-практична конференція „Міжкультурна комунікація: мова – культура  – особистість”, 23-24 квітня 2015 р., Національний університет „Острозька академія”, м. Острог.
Співдоповідач І.М.Дробіт
17.    Взаємодія студента і викладача під час дистанційного проведення практик. – VIІI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», 24-25 квітня 2015 р., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці.
18.    Особливості перекладу англійських термінів в українській науково-технічній літературі з дистанційного навчання. – Міжнародна наукова конференція «Зеркала транслатології ІІ. Зсуви в письмовому та усному перекладі – зсуви в ідентичності», 6-7 жовтня 2015 р., Пряшівський університет, м. Пряшів
19.    Сучасні можливості використання інформаційно-комунікаційних  технологій під час підготовки майбутніх перекладачів. – IV Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”, 21-22 жовтня 2015 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів.
20.    Порівняльний аналіз структури однослівних українських та англійських пожежно-технічних термінів. – ІV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри», 15-16 жовтня 2015 р., ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг
 
Практична фахова діяльність окрім педагогічної роботи
Усний та письмовий переклад
Письмовий переклад під час плануючих конференцій Спільних міжнародних навчань ДСНС України та НАТО із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій UKRAINE-2015, які проходили на базі ЛДУ БЖД 18-21 травня та з 29 червня по 2 липня 2015 р.
Усний переклад під час Спільних міжнародних навчань ДСНС України та НАТО із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій UKRAINE-2015, які відбувалися 21-25 вересня 2015 р.
Укладання словників і розмовників
Укладання дистанційних курсів
 
Посібники, словники, розмовники
1.    Короткий українсько-англійський словник зі сфери надзвичайних ситуацій – Понад 5000 термінів і термінологічних сполучень / За ред. Коваля М.С., Шуневича Б.І. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. – 184 с.
2.    Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112 [Текст] : розмовник / За заг. ред. М.С. Коваля. - [уклад. Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Шуневич Б.І.] – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – 56 с.
3.    Вовчаста Н., Дидух Л., Коваль М., Шуневич Б. Чрезвычайные ситуации: Англо-русский и русско-английский разговорник /Издатели: финансируемая  Европейским Союзом Программа по предовращению, обеспечению готовности и реагированию на антропогенные и стихийные бедствия в странах Восточного партнерства (PPRD East). – Львов: ЛДУ БЖД, 2014. – 123 с.
4.   Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів – Біля 15 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 274 с.
5.    Шуневич Б., Дробіт І., Струк Т. Вступ до галузевого перекладу : навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 157 с.
6.    Шуневич Б., Бенькевич Г., Губич П., Попко І. Курс лекцій з перекладу патентної документації: навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 174 с.
7.    Шуневич Б., Демидяк І. Історія перекладу: навчальний посібник. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 46 с.
8.    Шуневич Б., Коваль С., Костик Н. Комп’ютерна лексикографія: методичні рекомендації. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 68 с. 
9.    Шуневич Б., Довбуш О. Методичні рекомендації для організації дослідження термінів студентами напряму підготовки 6.020303 «Філологія». – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 83 с.
 
Основні наукові публікації
1. Дистанційний курс «Теорія і практика перекладу»: його основні компоненти і зміст навчальних матеріалів // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філології та американські студії”, м. Київ, 6-8 квітня 2011 р. – Київ: Вид-во НАУ, 2011. – С. 265-269.
2. Додаткові навчальні матеріали для підготовки перекладачів військової і технічної літератури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 26. – Кам’янець-Подільський: ТТ «Медобори - 2006», 2011. С. 386-388. 
3.    Навчальні матеріали для дисципліни «Теоретичні основи дистанційного навчання» // Стратегія якості в промисловості і освіті: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної конференції (в 3 томах), Варна (Болгарія), 3-10 червня 2011 р. – Дніпропетровськ-Варна, 2011. Т. 2. – С. 564-566.
4.    Мовна підготовка офіцерів, курсантів і студентів до проведення ЄВРО-2012 // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 19-21 квітня 2012 р. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 229.
5.    Центри підготовки перекладачів технічної і військової літератури в Україні // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 квітня 2012 р. / зазаг. ред А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: АграрМедіа Груп,  2012. – С. 406-410.
6.    Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. − №17 (266). – 2013. – С. 206-210.
Співавтори: Дробіт І.М., Рак Н.В.
7.    Впровадження автентичних Веб-ресурсів у навчальний процес підготовки перекладачів // Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті» (3 травня − 7 червня 2013 р., Варна, Болгарія) : Матеріали у 3-х томах. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – С.465-468.  
8.    Перспективи укладання словників на кафедрах перекладу вищих навчальних закладів України // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2013 р. / За заг. ред. А.Гудманяна, С. Сидоренка. – К.:Аграр Медіа Груп, 2013. – С. 435-439.    
9.    Шляхи популяризації дистанційного навчання в Україні // Стратегія якості у промисловості і освіті: Збірник матеріалів  IX Міжнародної конференції / В 3 томах, 31 травня-7 червня 2013 р. – Дніпропетровськ-Варна, Болгарія. – Том 3. – C. 432-434.
Співавтори: Довбуш О., Гаврилюк А.
10.         З досвіду організації семінару з теорії і практики перекладу // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації: Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 13 березня-13 квітня 2013 р. – С. 263-267.
11.         Навчальні матеріали для дистанційної форми підготовки перекладачів // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2014 р., Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 246-248.
12.         Сучасний стан підготовки перекладачів науково-технічної літератури в Україні // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. Рівне, 2014. – С. 67-70.
13.         Організація дистанційного навчання перекладачів: мрія чи реальність? // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці, 2014. – Вип. 692-693. – С. 317-320.
14.         З досвіду аудіовізуального перекладу комерційних і навчальних матеріалів // Переклад і кіно: розмаїття підходів, точки дотику: Міжнародна конференція з аудіовізуального перекладу, Львівський національний університет ім. Івана Франка,  20-21 березня 2014 р. – Львів, Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – С. 25
15.         Сучасні навчальні матеріали з теорії і практики галузевого перекладу // Наукові записки. – Вип.. 128. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2014. – С. 307-311. – Режим доступу: http://www2.kspu.kr.ua/inmov/download/nz_2014_128.pdf
16.         З досвіду аудіовізуального перекладу комерційних і навчальних матеріалів // Переклад і кіно: розмаїття підходів, точки дотику: Міжнародна конференція з аудіовізуального перекладу, Львівський національний університет ім. Івана Франка,  20-21 березня 2014 р. – Львів, Вид-во ЛНУ імені Івана Франка. – С. 25
17.         Організація дистанційного навчання перекладачів: мрія чи реальність? // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці, 2014. – Вип. 692-693. – С. 317-320.
18.         Сучасний стан підготовки перекладачів науково-технічної літератури в Україні // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. Рівне, 2014. – С. 67-70.
19.         Навчальні матеріали для дистанційної форми підготовки перекладачів // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 травня 2014 р., Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 246-248.
20.         Інноваційні технології викладання іноземних мов у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності // Мова у професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 грудня 2014 р. У 2-х ч. – Ч. 1.  – Х.: НУЦЗУ, 2014. – С. 227-229.
21.    Комп’ютерні словники пожежно-технічних термінів: лексичні матеріали, програмне забезпечення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С.137-139.
Співавтор: Дробіт І.
22. Взаємодія студента і викладача під час дистанційного проведення практик // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 242-245.
 
 
Закордонні публікації
1.    Shunevych B. A Guide to Ukrainian Business Communication Textbook. Principles of its Compilation // 19th World Conference on Open Learning and Distance Education. - Vienna, Austria, 1999 (CD-ROM).
2.    Shunevych B. Educational Materials for Foreign Language Distance Learning // Proceedings of the 20th World Conference on Open and Distance Learning "The Future of Learning - Learning for the Future: Shaping the Transition, Duesseldorf, Germany, 1-5 April 2001, http://www.icde.org (2001 World Conference), CD-ROM.  
3.    Shunevych B. Distance course for blind and visually impaired students // Proceedings of the 21st ICDE World Conference on Open & Distance Education “Lifelong Learning in the Networked World”, 18-21 February 2004, Hong Kong (CD-ROM).
4.    Shunevych B. Prospects of Introducing Distance Learning at the "Ukraine" Open University // Proceedings of the the 15th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities "Aссess and equity: Challenges for open and distance learning ", February 21-23, 2002. – New Dehli, 2002 (CD-ROM).
5.    Шуневич Б. Дистанционное обучение в Украине: учебные программы, дистанционные курсы, програмное обеспечение // Открытое образование, № 2, 2003. – М.: МЭСИ. – С. 41-48.
6.    Shunevych B. Prospects of Introducing Distance Learning at L'viv Polytechnic National University  // Towards Virtualization: Open and Distance Learning, New Delhi: Kogan Page, 2002. - P. 347-360.
7.    Шуневич Б. Обзор дистанционных курсов основных центров дистанционного обучения в    Украине // Educational Technology & Society 3(2) 2003 ISSN 1436-4522,  pp. 165-174. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i1/html/s4.html.
8.    Shunevych B. Some Peculiarities of Distance Learning Development in Ukraine // January 2002 Issue of Learning Technology Newsletter № 16. – Режим доступу: http://lttf.ieee.org/learn_tech/issues/January2002/index.html#16).
 
Публікації у періодичних  виданнях,  включених  до наукометричних баз Scopus  або  Web of Science
Shunevych B. The Open University-“Ukraine”: Its Prospects in Distance Education Development // The hybridization of higher education: cross national perspectives. – Vol. 2, No. 2 issue of International Review of Research in Open and Distance Learning, Canada, 2002. – Режим доступу: www.irrodl.org.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету