Українська Англійська

НАУКОВА ШКОЛА доктора технічних наук, професора Василя ПОПОВИЧА

Версия для печати
Eco Mining: еколого-техногенна та пірологічна небезпека девастованих ландшафтів, цивільний захист та ревіталізація потенційно-небезпечних об'єктів
Напрямки досліджень:
Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ;
Еколого-техногенна та пірологічна небезпека породних відвалів у вугільних шахт;
Пожежі у природних екосистемах та особливості експлуатації пожежно-рятувальної техніки;
Екологістика, екоменеджмент твердих побутових відходів;
Фітомеліорація девастованих ландшафтів, фіторемедіація, фітогенне поле;
Ревіталізація потенційно-небезпечних об'єктів;
Екомайнінг.

Наукові ступені та вчені звання:
У 2011 році захистив дисертацію за спеціальністю 06.03.01 – «Лісові культури та фітомеліорація» на тему: "Фітомеліорація затухаючих териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну" та здобув науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук;
У 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;
У 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» на тему: "Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації" та здобув науковий ступінь доктор технічних наук;
У 2021 році отримав вчене звання професора кафедри екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
 
Участь у міжнародних проектах:
1. Учасник міжнародного проєкту «Пандемія, криза, катастрофа ‒ час діяти спільно. Україна інтегрована до європейських та глобальних систем цивільної безпеки», Республіка Польща (2010-2011 рр.);
2. Учасник міжнародного проєкту «Підтримка Державної служби України з надзвичайних ситуацій у створенні системи підготовки кадрів у сфері гуманітарного розмінування», Академія безпеки, м. Таллінн, Естонська Республіка (2019 р.);
3. Учасник міжнародного проєкту "EU-CHEM-REACT-2", м. Львів (2021 р.);
4. Координатор (від ЛДУ БЖД) міжнародного проєкту DAAD “EcoMining: розробка інтегрованої програми PhD для сталої гірничовидобувної та природоохоронної діяльності”, Фреберзька гірнича академія, Німеччина (2021 р.);
5. Координатор міжнародного проєкту «Екологістика – вдосконалення управління звалищами твердих побутових відходів у Львівській області», Республіка Польща (2021 р.).

Керівництво здобувачами вищої освіти, які перемогли у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт
1. Чулак Р. В. «Еколого-техногенна небезпека Коломийського сміттєзвалища». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Техногенна безпека», 2018 р. (Диплом І ступеня);
2. Мотрич С. І. «Екологічна небезпека Броницького сміттєзвалища Львівської області». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2018/2019 н.р. зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», 2019 р. (Диплом ІІ ступеня);
3. Кузьменко М. О. «Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалища м. Жовті Води Дніпропетровської області». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Техногенна безпека», 2019 р. (Диплом ІІІ ступеня);
4. Питель Н. І. «Комплексна технологія очищення ґрунтів від нафтових забруднень». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робітза напрямком «Екологічна безпека комплексу «Автомобіль - навколишнє середовище», 2020 р. (Диплом І ступеня);
5. Валійон Є. О. «Еколого-техногенна небезпека Хмельницького сміттєзвалища». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2019/2020 н.р. зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», 2020 р. (Диплом ІІ ступеня);
6. Ліпська І. В. «Озеленення як засіб створення теплового комфорту мікроклімату міського середовища». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія», 2020 р. (Диплом ІІІ ступеня);
7. Яксманицька Х. З. «Радіаційно-екологічний моніторинг Львівського сміттєзвалища». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2019/2020 н.р. із галузі знань «Цивільна безпека (безпека життєдіяльності)», 2020 р. (Диплом ІІІ ступеня).

Опонування та рецензування кандидатських і докторських дисертацій, а також PhD
1. Копій М.Л. «Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні девастованих земель у межах сірчаних розробок Західного Лісостепу» Спеціальність: "03.00.16 - Екологія". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, Житомир, 2018 р. Офіційний опонент;
2. Середа А.С. «Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах». Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук, Львів, 2018 р. Офіційний опонент;
3. Маркіна Л.М. «Розвиток наукових основ екологічно прийнятного піролізного процесу утилізації твердих органічних відходів». Спеціальність  21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Київ, 2020 р. Офіційний опонент;
4. Сидоренко В.Л. «Екологічна безпека Чорнобильської зони відчуження: техноприроні загрози від радіаційно небезпечних об’єктів і явищ» Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Київ, 2020 р. Офіційний опонент;
5. Колотило М.П. «Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»» Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Львів, 2020 р. Офіційний опонент;
6. Баландюх Ю.А. «Утилізація надлишкової біомаси гідробіонтів в технологіях біологічного очищення поверхневих вод» Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук, Львів, 2021 р. Офіційний опонент;
7. Яцишин Т.М. «Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами» Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Івано-Франківськ, 2021 р. Офіційний опонент;
8. Харламова О.В. «Науково- методичні основи екологічної безпеки соціально-еколомічної зони в умовах комплексного впливу джерел небезпеки» Спеціальність 21.06.01 – "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук,  Київ, 2021 р. Офіційний опонент;
9. Драч К.В. «Динаміка пожеж у травяних екосистемах». Галузь знань «Цивільна безпека», спеціальність «Пожежна безпека». Дисертація на здобуття наукового доктора філософії, Львів, 2021 р. Офіційний рецензент;
10. Гусар Б.М. «Вдосконалення технології гасіння пожеж класу D та A, B». Галузь знань «Цивільна безпека», спеціальність «Пожежна безпека». Дисертація на здобуття наукового доктора філософії, Львів, 2021 р. Офіційний рецензент;
11. Соловій Х.М. «Комбіновані біологічно-адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод». Галузь знань «Природничі науки», спеціальність «Екологія». Дисертація на здобуття наукового доктора філософії, Львів, 2021 р. Офіційний опонент.
 
Керівництво захищених дисертацій:
1. Босак П. В.  «Екологічна безпека стічних вод породних відвалів вугільних шахт нововолинського гірничопромислового району». Спеціальність 21.06.01 - "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Львів, 2021 р.;
2. Піндер В. Ф. «Рекультиваційні заходи зниження техногенного впливу породних відвалів вугільних шахт на довкілля». Спеціальність 21.06.01 - "Екологічна безпека". Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Львів, 2021 р.
 
Виконавець науково-дослідних робіт з еколого-техногенної небезпеки териконів, сміттєзвалищ та лісових пожеж:
1. «Лісові пожежі та їх вплив на екологію навколишнього середовища. Підвищення рівня пожежної безпеки лісів Малого Полісся. Розроблення фітомеліораційних заходів на девастованих ландшафтах» (№ держ. реєстрації 0107U003734);
2. «Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня індивідуальної безпеки особового складу піротехнічних підрозділів при вилученні, транспортуванні та знищенні вибухонебезпечних предметів» (№ держ. реєстрації 0114U002245);
3. «Екологічна безпека гідролітосфери на ділянках вуглевидобутку Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну» (№держ. реєстрації 0114U005418);
4. «Моніторинг осередків горіння відвальних мас вугільних териконів на ПАТ «Львівська вугільна компанія» (№  держ. реєстрації 0116U005546);
5. «Контроль теплового стану породного відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія» (№ держ. реєстрації 0117U003690);
6. "Техногенно-екологічна безпека породних відвалів вугільних шахт, полігонів твердих побутових відходів та пірогенно трансформованих територій" (№ держ. реєстрації 0121U113363).
 
Патенти на корисну модель:
1. Патент 63233 Україна, МПК А62В9/00 (2011.01). Спосіб регулювання тиску у апараті на стисненому повітрі АСВ-2 / Попович В. В., Ренкас А. Г. - № u 2010 11434; заявл. 27.09.10, опубл. 10.10.11, Бюл. №19. 4 с.;
2. Патент 71043 Україна, МПК (2006.01), А62С 31/07. Ручний пожежний ствол із автономним запасом піноутворювача / Попович В. В., Паснак І. В., Руденко Д. В., Пуць О. В. -  № u 2012 01967; заявл. 21.02.2012; опубл. 25.06.2012, Бюл. №12. 4 с.;
3. Патент 76642 Україна, МПК G 01 N 9/36. Пристрій для вимірювання щільності ґрунту / Попович В. В., Кучерявий В. П.; - № u201207857; заявл. 26.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. №1. 4 с.;
4. Патент 83327 Україна, МПК G 01 N 9/36. Пристрій для вимірювання липкості ґрунту/Попович В. В., Кучерявий В. П.; - № u201212259; заявл. 26.10.2012; опубл. 10.09.2013, Бюл. №17. 4 с.;
5. Патент 76636 Україна, МПК А62С 31/07. Ручний пожежний ствол для гасіння палаючого сміття / Попович В. В. - № u201207786; заявл. 25.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. №1. 4 с.
  
Основні публікації:
1. Popovych V., Stepova K., Prydatko O. Environmental hazard of Novoyavorivsk municipal landfill. MATEC Web of Conferences 247, 00025. FESE 2018. https://doi.org/10.1051/matecconf/201824700025; Scopus;
2. Petlovanyi, M., Kuzmenko, O., Lozynskyi, V., Popovych, V., Sai, K., Saik, P. Review of man-made mineral formations accumulation and prospects of their developing in mining industrial regions in Ukraine. Mining of Mineral Deposits, 13(1), 24-38. https://doi.org/10.33271/mining13.01.024; Scopus;
3. Popovych, V., Voloshchyshyn, A. Features of temperature and humidity conditions of extinguishing waste heaps of coal mines in spring. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 4(436). 230-237. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.118; Scopus;
4. Bosak P., Popovych, V. Radiation-ecological monitoring of coal mines of Novovolinsk mining area. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 5(437). 132-137. https://doi.org/10.32014/2019.2518-170X.134. Scopus;
5. Popovych, V., Stepova, K., Voloshchyshyn, A., Bosak, P. Physico-chemical properties of soils in Lviv Volyn coal basin area. E3S Web of Conferences 105,02002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910502002. Scopus;
6. Popovych V., Voloshchyshyn A., Rudenko D., Popovych N. Geochemical properties of water under the waste heaps in Chervonohrad mining region. E3S Web of Conferences 123, 01035 (2019). https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301035. Scopus;
7. Delegan, I., Popovych, V., Trachuk, M., Shukel, I., Dominik, A. Experience of organization of conservation, reproduction and use of game fauna resources in Serbia. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19(3.2). 707-714. https://doi.org/10.5593/sgem2019/3.2/S14.091. Scopus;
8. Karabyn V., Popovych V., Shainoha I., Lazaruk Y. Long-term monitoring of oil contamination of profile-differen-tiated soils on the site of influence of oil-and-gas wells in the central part of the Boryslav-Pokuttya oil-and-gas bearing area. Petroleum and Coal. 61(1). 81-89. Scopus;
9. Prydatko O., Popovych, V., Malets I., Prydatko V., Solotvinskyi I. MATEC Web of Conferences 294, 04002 (2019). EOT-2019. https://doi.org/10.1051/matecconf/201929404002. Web of Science.
10. Popovych V. V., Henyk Ya. V., Voloshchyshyn A. I., Sysa L. V. (2019). Study of physical and chemical properties of edaphotopes of the waste dumps at coal mines in the Novovolynsk mining area. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, № 5, 122-129. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-5/19; Scopus;
11. Popovych, V., Les, M., Shuplat, T., Bosak, P., Fitak, M., Popovych, N. (2019). The effects of temperature and moisture stress content on the extensive cultivation of the oyster mushroom. Bulletin of the Iraq Natural History. 15, 4. 473-489. https://doi.org/10.26842/binhm.7.2019.15.4.0473;  Scopus;
12. Popovych, V., Renkas, A. (2019). Features of Landscape Fires Occurrence (Based on the Example of Lviv Region of Ukraine). Ecologia Balkanica. Vol. 11, Issue 2. 99-111;  Scopus;
13. Kobylkin, D., Zachko, O., Popovych, V., Burak, N., Golovatyi, R., Wolff, C. (2020). Models for changes management in infrastructure projects. 1st International Workshop IT Project Management, ITPM 2020; Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 18 February 2020 through 20 February 2020; Code 157996. 2565. 106-115;  Scopus;
14. Popovych, V., Telak, J., Telak, O., Malovanyy, M., Yakovchuk, R., Popovych, N. (2020). Migration of hazardous components of municipal landfill leachates into the environment. Journal of Ecological Engineering. 21, 1. 52-62. https://doi.org/10.12911/22998993/113246;  Scopus;
15. Popovych, V., Dyda, O., Popovych, N., Les, M. (2020). Features of the oyster mushroom growth and distribution in suburban forests and urban conditions of the Ukrainian Roztochya. Journal of Ecological Engineering. 21, 5. 202-212. https://doi.org/10.12911/22998993/122240;  Scopus;
16. Bosak P., Popovych V., Stepova K., Dudyn R. (2020). Environmental impact and toxicological properties of mine dumps of the Lviv-Volyn coal basin. News of the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical. 2, № 440. 48-54. https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.30;  Scopus;
17. Skrobala, V., Popovych, V., Pinder, V. (2020). Ecological patterns for vegetation cover formation in the mining waste dumps of the lviv-volyn coal basin. Mining of Mineral Deposits. 14(2). 119-127. https://doi.org/10.33271/mining14.02.119;  Scopus;
18. Popovych, V., Les, M., Popovych, N., Kucheryavy, V. (2020). The content of heavy metals, radionuclides and nitrates in the fruiting bodies of oyster mushroom distributed within the urban ecosystem. Ecologia Balkanica. 12(1). 99-109;  Scopus;
19. Telak, O., Popovych, V., Zachko, O., Korol, K. (2020). Physico-chemical properties of peatland located in the impact zone of municipal landfill. 5th International Innovative Mining Symposium, IIMS 2020; Kemerovo; 19 October 2020 through 21 October 2020; Code 161654. 174. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017402006 Scopus.
20. Попович В.В. Екологічний менеджмент у поводженні з відходами на регіональному рівні: прогнозування екологічної ситуації : монографія / В.В. Попович, А.І. Делятинчук, Н.П. Попович, М.С. Мальований. – Львів: СПОЛОМ, 2021. – 210 с. 
21. Попович В.В., Босак П.В.  Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій: навчальний посібник / В.В. Попович, П.В. Босак. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2021. – 322 с.
    
  


 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02