Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нові надходження

  
   

 
 
 Карабин, Василь.  
    Методологія та організаціянаукових досліджень [Текст] : практикум / В. Карабин, А. Рогуля. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. - 115 с.
     Дослідження пожеж [Текст] : Навчальний посібник посібник / С. Вовк, А. Харчук, А. Сухай, Ю. Шелюх. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 528 с.
 
 Сергійчук, Володимир.  
    Симон Петлюра і єврейство [Текст] / В. Сергійчук. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. - 152 с.
     Сергійчук, Володимир.  
    Правда про "ЗОЛОТИЙ" вересень 1939-го [Текст] / В. Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2014. - 208 с.
 
    Бжезінський, Збіґнєв.  
    Вибір : світове панування чи світове лідерство [Текст] / З. Бжезінський. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 203 с.
    Сергійчук, Володимир.  
    Як нас морили голодом [Текст] / В. Сергійчук. - Вид. 3-тє, доповн. - Київ : ПП Сергійчук М.І., 2006. - 392 с
 
    Масові штучні голоди: пам'ятаємо, вшановуємо [Текст] : матеріали Міжнар. форуму (м.Київ, 7 верес. 2021 р.). Пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр., до 100-х роковин мас. штучн. голоду 1921-1923 рр., 75-х роковин мас. штуч. голоду 1976-1947 рр. / редкол..: О. Стасюк, В.Сергійчук, В.Малько. - Харків : Право, 2021. - 240 с. 
    Геноцид української нації 1932-1933 /2022: свідчення [Текст] / упоряд.: Олеся Стасюк; Нац. акад. прав. наук України; Міжнар. асоц. дослідників Голодомору-геноциду українців; Фундація Укр. Голодомору-геноциду (США). - Вид. 2-ге, допов. - Київ; Харків : Право, 2023. - 352 с. 
 
   Стасюк, О. О.  
    Становлення , формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду [Текст] : Монографія / О. О. Стасюк. - Переяслав : Домбровська Я.М., 2021. - 356 с.
    Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань [Текст] / упоряд.: О.Петришин, М.Герасименко, О.Стасюк; Нац. акад. прав. наук України (та ін.); вступ. слово : О Петришин. - Вид. 2-ге, допов. - Київ; Харків : Право, 2022. - 664 с.
 
"Чорні дошки" України. Чернігівська область [Текст] : Збірник документів і матеріалів / Авт.-упорядн.: О.О.Стасюк, К.Ю.Лук'янец,ь, С.В.Старовойт, Д.В.Байкєніч. - Київ : Видавництво Марка Мельника (ФОП Мельник М.Ю.), 2021. - 944 с. : іл. 
  13    Збірник практичних завдань із навчальної дисципліни "Поліцейська діяльність": Навчальний посібник / за заг. ред. проф. С.С. Вітвіцького. - Київ : "ДАКОР", 2022. - 192 с.
 
    Рябченко, Олена.  
    Теоретичні та практичні проблеми службового сумісництва поліцейських в аспекті притягнення до юридичної відповідальності. Межі правомірної поведінки та різновиди правопорушень: науково-практичні рекомендації / О. Рябченко, І. Сопілко. - Кропивницький, 2022. - 26 с.
    Ділова репутація та імідж працівників Національної поліції України: науково-практичні рекомендації / Т. В. Кононенко, В. Є. Сусликов, Т. М. Сабельникова та ін. ; за заг. ред. С.С. Вітвіцького. - Київ : ДП "ІНФОТЕХ", 2022. - 160 с.
 
    Куракін, О. М.  
    Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник / О. М. Куракін, О. С. Туренко, І. В. Іванов. - Київ : ДП "ІНФОТЕХ", 2022. - 373 с.
     Цивільне право (особлива частина): навчальний посібник / Н. В. Іванюта, Л. М. Ніколенко, В. В. Буга та ін. - Київ : Дакор, 2022. - 352 с. 
 
    Вітвіцький, С. С.  
    Забезпечення безпеки дорожнього руху поліцейськими груп реагування патрульної поліції: науково-практичний посібник / С. С. Вітвіцький ; С.С. Вітвіцький, А.В. Червінчук, Є.О. Пилипенко, Ю.Ю. Атаманенко, Є.В. Пузиня. - Одесса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. - 152 с.
     Кадала, В. В.  
    Організація діяльності підрозділів митної служби України: Навчальний посібник / В. В. Кадала, О. П. Гузенко ; за заг. ред. С.С. ВІтвіцького. - Львів : Видавець Марченко Т.В., 2022. - 279 с.
     Короткова, Ю. М.  
    Неперервна професійна підготовка поліцейських (соціально-гуманітарний складник): Навчальний посібник / Ю. М. Короткова ; Ю.М.Короткова,Г.В. Мухіна, Т.М. Сабельникова\ за заг. ред. С.С. Вітвіцького. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. - 164 с.
 
    Мердова, О.  
    Врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів, пов'язаного з роботою близьких осіб в структурі Національної поліції України: науково-практичні рекомендації/ О. Мердова, А. Сахно, І. Хозлу. - Кропивницький, 2022. - 27 с.
     Відповідальність батьків та осіб, що їх замінюють, за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами у віці від 14 до 16 років адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП : науково-практичні рекомендації / О. Мердова, Н. Носевич, Н. Удалова , І. Холзу. - Кривий Ріг, 2022. - 22 с.
 
    Вітвіцький, С. С.  
    Юридична відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп'яніння: проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання: монографія / С. С. Вітвіцький, М. Ю. Веселов, Р. М. Пилипів. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 152 с.
     Вітвіцький, С. С.  
    Адміністративно-правовий статус курсантів та слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських: монографія / С. С. Вітвіцький, М. В. Шульга, О. М. Мердова. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 184 с. 
 
     Носевич, Н. Р.  
    Значення інституту наставництва для підготовки кваліфікованих працівників Національної поліції України (за результатами аналітичного дослідження): науково-практичні рекомендації / Н. Р. Носевич, Р. М. Михайлов, Н. М. Удалова. - Кривий Ріг, 2022. - 22 с.
     Документування фактів керування водними транспортними засобами особами, що перебувають у стані сп'яніння: науково-практичні рекомендації / О.М.Мердова, А.П. Сахно, І.К. Хозлу, А.В. Червінчук. - Кропивницький, 2022. - 31 с.
 
    Коваленко, В.  
    Ручні протитанкові гранатомети та гранати до них: будова, особливості використання, заходи безпеки.: навчально-практичний посібник для поліцейських Національної поліції України / В. Коваленко, В. Гурський. - Кропивницький, 2022. - 71 с. 
     Ковальова, О. В.  
    Інформаційна парадигма досудового розслідування в Україні: теоретико-практичний аспект: монографія / О. В. Ковальова. - Одеса : ВД "Гельветика", 2022. - 320 с.
 
    Щербіна, А. В.  
    Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя: монографія / А. В. Щербіна, Є. С. Назимко, А. М. Захарченко. - Київ : ВД "Дакор", 2022. - 148 с.
  15        Коваль, М. С.  
    Професійно-психологічний супровід рятувальників в умовах ризику [Текст] : навчально-методичний посібник з організації та проведеення тренінгу / М. С. Коваль, І. С. Коваль. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 252 с. + рис., табл. - Бібліогр. с. 243 (47 назв).
 
      Лясковська, Соломія.  
    Графічні інформаційні технології = Практикум до науково-дослідних робіт курсантів та студентів [Текст] : практикум / С. Лясковська, Ю. Кордунова, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 277 с. - с. 276 (11 назв).
     Лясковська Соломія.  
    Основи 3 D - моделювання [Текст] : навчальний посібник / С. Лясковська, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 283 с. - с. 282 (7 назв).
 
     Комп'ютерне моделювання природних і техногенних загроз та еколого-геофізичні ситуації [Текст] : Колективна монографія / Ю. П. Стародуб, Б. Є. Купльовський, Т. Б. Брич та ін. - Львів : Растр-7, 2023. - 212 с. : іл.
     Лущ, В. І.  
    Основи підготовки пожежного-рятувальника: Навчальний посібник / В. І. Лущ, Д. О. Чалий, Я. Б. Великий. - Видання доповнене. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 384 с.
 
    Петрович, Й. М.  
    Управління проектами: Підручник / Й. М. Петрович ; Петрович Й.М., Новаківський І.І., за заг. ред. Й.М.Петровича. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 396 с.
    Дідик, В. В.  
    Планування міст: Підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. - Львів : Видавництво Національного унверситету "Львівська політехніка", 2006. - 412 с.
 
   Ткачук, Василь.  
    Електромеханотроніка: Підручник / В. Ткачук. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 440 с.
     Чухрай, Наталія.  
    Логістичне обслуговування [Текст] : Підручник / Н. Чухрай. - Львів : Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2006. - 292 с.
 
    Крикавський, Є.  
    Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 848 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики". - Вип. 14).
     Кузьмін, О. Є.  
    Митна справа [Текст] : Підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, В. О. Терлецька. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. - 240 с.
 
    Горбай, О. З.  
    Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів [Текст] : Монографія / О. З. Горбай ; Горбай О.З., Голенко К.Е., Крайник Л.В. - Львів : ВидавництвоЛьвівської політехніки, 2013. - 276 с.
     Оліскевич, Мирослав.  
    Організація автомобільних перевезень [Текст] : Навчальний посібник. Частина перша : Вантажні перевезення / М. Оліскевич. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 336 с.
 
    Форнальчик, Є. Ю.  
    Основи технічного сервісу транспортних засобів [Текст] : Навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. - 2-ге вид., змін. та доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 324 с.
     Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах [Текст] : Монографія / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред. Є.Ю.Форнальчика. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 236 с.
  1  2  3  4  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02