Українська Англійська

ЛДУБЖД

РОГУЛЯ Андрій Олексійович

Версия для печати
Посада Доцент кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів
Громадянство  Україна
Alma mater Львівське пожежно-технічне училище МВС України (1990-1993)
Харківський інститут пожежної безпеки
(1996-1999)
Спеціальність  Пожежна безпека
Науковий ступінь к. н. держ. упр. (2020)
Науковий керівник д. н. держ. упр. проф. Дробот Ігор Олександрович
Коротка біографія:
У 1993 році закінчив Львівське пожежно-технічне училище МВС України за спеціальністю “Організація і техніка протипожежного захисту”.
 У 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України і отримав вищу освіту за спеціальністю “Пожежна безпека” та здобув кваліфікацію спеціаліста з пожежної безпеки.
 З 2014-2018 р. навчався в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Захистив дисертацію 16 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю: 25.00.04 - місцеве самоврядування на тему: “Функції органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад України” Диплом кандидата наук з державного управління ДК № 056131 від 26.02.20р.
 
Професійна діяльність:
З 1990 - 1997 - начальник караулу 15-ї самостійної воєнізованої пожежної частини смт. Моршин.
З 1997 - 2001 - заступник начальника 5-ї державної пожежної частини загону технічної служби Державної пожежної охорони м. Львова.
З 2001 - 2003 - начальник 5-ї державної пожежної частини загону технічної служби Державної пожежної охорони м. Львова.
З 2003 - 2004 - викладач спеціальних дисциплін навчального пункту підготовки працівників Державної пожежної охорони Управління пожежної безпеки  у Львівській області ДДПБ МНС України.
З 2004 - 2005 - начальник навчальної частини - методист навчального центру Головного управління МНС України в Львівській області.
З 2005 - 2006 - головний фахівець відділу професійної підготовки управління по роботі з персоналом Головного управління МНС України в Львівській області.
З 2006 - 2008 - начальник відділу професійної підготовки управління по роботі з персоналом Головного управління МНС України в Львівській області.
З 2008 - 2012 - начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення управління по роботі з персоналом Головного територіального управління МНС у Львівській області.
З 2012 по т ̸час - начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області.
Наукові інтереси:
Обґрунтування та розроблення концепції з удосконалення функцій органів місцевого самоврядування в частині організації безпеки життєдіяльності об’єднаних територіальних громад. Моделювання динаміки процесу та ефективності діяльності органів місцевого самоврядування з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки територіальних громад.
Наукові ступені та вчені звання:
У 2020 р. - здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління за темою: “Функції органів місцевого самоврядування в організації безпеки життєдіяльності територіальних громад України”. Диплом кандидата наук з державного управління ДК № 056131 від 26.02.20р.
Участь у наукових та навчальних проектах:
У 2015 р. брав участь в навчаннях «Теоретичні і практичні аспекти безпеки на водних об’єктах», в рамках міжнародного проекту «Безпечна вода», Республіка Польща.
У 2015 р. брав участь у міжнародних навчаннях Україна-НАТО-2015.

Підвищення кваліфікації:
2015 р. – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, курс “Підвищення кваліфікації начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту”, у галузі знань 1702 “Цивільна безпека”.

Основні публікації:
 • Рогуля А. О. Європейський досвід функціонування системи цивільного захисту населення у забезпеченні національної безпеки / А. О. Рогуля // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 45 / за заг. Ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 298 с. С. 130 — 138. — [Індексується у міжнародній науковометричній базі Index  Copernicus].
 •        Рогуля А. О. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад / А. О. Рогуля // науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід” розділ Державне управління, випуск № 2 за січень 2017 року — 122 с. С. 99 — 102.— [Індексується у міжнародних науковометричних базах: Index Copernicus; SIS; Google Scholar.].
 •        Рогуля А. О. Историография возникновения и развития пожарной безопасности в Украине / А. А. Рогуля // Scientific Papers of the Main School of Fire Service — Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej — Zeszyty Naukowe SGSP № 64/4/2017 ISSN 0239-5223 Warszawa 2017 — 152 с. С. 113 — 124.
 •        Рогуля А. О. Еволюція феномена безпеки життєдіяльності [Електронний ресурс] / А. О. Рогуля // Демократичне врядування (періодичне електронне видання) наук. Вісн. — Вип. 1. — 2018. — Режим доступу : [Індексується у міжнародній науковометричній базі Google Scholar].
 •        Рогуля А. О. Нормативно-правове забезпечення органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту / О. Ф. Бабаджанова, А. О. Рогуля // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. — Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2018. — № 3 (62). — 224 с. С. 146 — 153.
 •        Рогуля А. О. Реалізація державної політики у сфері безпеки життєдіяльності територіальних громад / А. О. Рогуля // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. — Дніпро : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2018. — №3 (38). — 171 с. С. 157 — 163.
 •        Загальна підготовка працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях / П. Б. Волянський, О. П. Євсюков, Є. Ю. Литвиновський, А. П. Медвідь, В. М. Михайлов, С. А. Парталян, А. С. Прохоренко, А. О. Рогуля, С. А. Слободенюк, А. В. Ткач // Методичний посібник — 291 с. С. 27 — 47.
 •        Рогуля А. О. Актуальні проблеми системи функціонального навчання керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту / А. О. Рогуля // Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору: матеріали 17 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників — Київ: ІДУЦЗ, 2015. — 586 с. С. 515 —517.
 •        Рогуля А. О. Забезпечення повноважень місцевих органів влади у сфері цивільного захисту в умовах реорганізації місцевого самоврядування в Україні / А. О. Рогуля // Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матер.наук.-практ.конф. за міжнар. уч. ( 9 жовтня 2015р., м. Львів ) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 328 с. С. 199 — 203.
 •        Рогуля А. О. Відносини між органами державної влади та органами місцевого управління у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій: досвід країн-членів ЄС / А. О. Рогуля // Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. ( 6 - 7 квітня 2017 р., м. Львів ) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ,2017. — 302 с. —  ISBN978-617-644-034-5. С. 138 — 141.
 •        Рогуля А. О. Забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах децентралізації влади в Україні / А. О. Рогуля // Публічне управління ХХI століття: традиції та інновації : зб. тез ХVII Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. — 544 с. С. 263 — 266.
 •        Рогуля А. О. Функції органів місцевого самоврядування в забезпеченні безпеки життєдіяльності територіальних громад / І. О. Дробот, А. О. Рогуля // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр.наук.-практ. конф. за міжнар. Участю ( Київ, 26 трав. 2017 р. ) : у 5 ч. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. — Київ : НАДУ, 2017. — Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. — 144 с. С. 44 — 46.
 •        Рогуля А. О. Планування діяльності органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту / А. О. Рогуля // Сучасний стан цивільного захисту та перспективи розвитку : матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції — Київ: ІДУЦЗ, 2017. — 530 с. С. 372 — 374.
 •        Рогуля А. О. Етапи становлення та розвитку безпеки життєдіяльності / А. О. Рогуля / Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць XIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. — Львів: ЛДУ БЖД, 2018. — 476 с. С. 104 — 105.
 •        Рогуля А. О. Аналітична оцінка періодизації становлення та розвитку безпеки життєдіяльності / А. О. Рогуля // Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України ( 12 - 13 квітня 2018 р., м. Львів ) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. — 342 с. — ISBN978-617-644-038-3. С. 237 — 240.
 •        Рогуля А. О. Волонтерський і добровольчий рух в організації заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах як сучасна тенденція / А. О. Рогуля // Публічне управління ХХI століття: світові практики та національні перспективи : зб. тез ХVIII Міжнар. наук. конгресу, 26 квітня 2018 р. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. — 584 с. С. 266 — 270.
 •        Рогуля А. О. Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / А. О. Рогуля, О. Ф. Ільчишин // Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том I. Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали науково-практичної конференції. — Київ: ІДУЦЗ, 2018. — 345 с. С. 239 — 241.
 •        Рогуля А. О. Модернізація державного управління системи цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах / І. О. Дробот, А. О. Рогуля // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. — Київ : НАДУ, 2018. — Т. 3. — 128 с. С. 33 — 36.
 •        Рогуля А. О. Правові повноваження об’єднаних територіальних громад у сфері безпеки життєдіяльності / А. О. Рогуля // Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України : матеріали I Всеукраїнської наукової конференції. —  Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2018 — 206 с. С. 144 — 146.
 •        Рогуля А. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації посадових осіб та фахівців у сфері цивільного захисту органів місцевого самоврядування на основі інноваційних освітніх технологій / А. О. Рогуля, О. Г. Петій // Сучасний стан цивільного захисту та перспективи розвитку : матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р. — Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2018. — 536 с. С. 377 — 380.
 •        Рогуля А. О. Удосконалення функцій органів публічного управління у сфері безпеки життєдіяльності територіальних громад / А. О. Рогуля // Публічне управління ХХI століття: синтез науки та практики : зб. тез ХIX Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. — 568 с. С. 222 — 225.
Дисципліни:
 • Цивільний захист
 • Організація та управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
 • Цивільний захист на території об’єднаних територіальних громад.
Посилання:

 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02