Українська Англійська

НАУКОВА ШКОЛА «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ»

 НАУКОВА ШКОЛА 
«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ»
(професори кафедри ППтаП Андрій ЛИТВИН, Лариса РУДЕНКО)​

Керівники наукової школи:
Доктор педагогічних наук, професор Андрій Вікторович Литвин досліджує науково-педагогічні проблеми: ступеневої професійної освіти; наступності змісту і методів професійної підготовки; інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті та інформатизації закладів освіти; науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців; психолого-педагогічні технології підготовки фахівців до діяльності в особливих умовах; напрями модернізації підготовки майбутніх психологів; психопедагогіку безпеки. Тема докторської дисертації «Теоретичні та методичні засади інформатизації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю» (13.00.04), 2012 р.
Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Лариса Анатоліївна Руденко досліджує: проблеми культурологічної, естетичної та психологічної підготовки майбутніх фахівців, естетичні, культурологічні та естетико-психологічні проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів, фахівців соціономічної сфери та соціального захисту; психологічні особливості професійного спілкування та його роль у формуванні професійної культури та професійної компетентності майбутніх фахівців; психологічний супровід підготовки фахівців до діяльності в особливих умовах. Тема докторської дисертації «Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах» (13.00.04), 2016 р.

Представники наукової школи:
1. Матійків Ірина Миколаївна, канд. психол. наук; «Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування» (19.00.07), 2008 р. 
2. Соловйов Валерій Федорович, канд. пед. наук; «Допрофесійна підготовка старшокласників у системі «середня загальноосвітня школа – професійний ліцей сільськогосподарського профілю» (13.00.04), 2010 р.
3. Кравчук Галина Теодорівна, канд. пед. наук; «Педагогічні засади застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської справи» (13.00.04), 2011 р.
4. Козловська Леся Володимирівна, канд. пед. наук; «Формування готовності у майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу» (13.00.04), 2014 р.
5. Мацейко Ольга Володимирівна, канд. пед. наук; «Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників» (13.00.04), 2015 р.
6. Оверко Наталія Ярославівна, канд. пед. наук; «Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації» (13.00.04), 2016 р.
7. Литвин Віталій Андрійович, канд. пед. наук; «Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу» (13.00.04), 2016 р.
8. Василина Світлана Іванівна, канд. пед. наук; «Психолого-педагогічні умови правової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів» (13.00.04), 2017 р.
9. Коваль Ігор Святославович, канд. пед. наук; «Формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах» (13.00.04), 2018 р.
10. Гаврищук Ірина Василівна, канд. пед. наук; «Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки» (13.00.04), 2018 р.
11. Замфереско Олена Вікторівна, канд. пед. наук; «Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності» (13.00.04), 2020 р.
12. Федюк Галина Зіновіївна, канд. пед. наук; «Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення» (13.00.04), 2020 р.
13. Конівіцька Тетяна Ярославівна, канд. пед. наук; «Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти» (13.00.04), 2020 р.
14. Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна, д-р пед. наук; «Теоретичні та методичні засади професійно-педагогічної підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін у закладах вищої освіти» (13.00.04), 2021 р.
 
Основні публікації:
1. Lytvyn A., Lytvyn V., Rudenko L., Pelekh Y., Dіdenko O., Muszkieta R., Żukow W. Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches. Education and Information Technologies : The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. Vol 25. Issue 1. January 2020. P. 583–609.
2. Popovych I., Tkach T., Sirko R., Rudenko L., Sokolova H., Slobodianyk V., Blynova O. Research on mental states of anxiety of first-year cadets of the university of life safety. Revista inclusiones : Revista de humanitades y ciencias sociales. Vol. 7. Número Especial. Julio – Septiembre, 2020. P. 264–278.
3. Rudenko L., Lytvyn A. Formation of future service sector specialists’ communicative culture during professional training. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine : monograph / ed. by authors. 2nd ed. Riga : Baltija Publishing, 2018. P. 228–248. 
4. Литвин А. В. Вплив інформатизації закладів освіти на педагогічні інновації. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. 2015. № 16 (23). С. 158–163.
5. Литвин А. В., Руденко Л. А. Актуальність застосування цілісного підходу в сучасній професійній освіті. Професійна освіта : проблеми і перспективи. Київ : ІПТО НАПН України, 2016. Вип. 10. С. 20–26.
6. Литвин А. В., Руденко Л. А. Вплив психології на педагогічну науку та практику: полемічні аспекти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 49. С. 146–153.
7. Литвин А. В., Руденко Л. А. Модернізація професійної освіти України: науково-методичні засади. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. Вип. 37. Київ ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. С. 128–132.
8. Литвин А. В., Руденко Л. А. Проверка эффективности педагогических условий в научных исследованиях. Harmonious personal development problem in relation to specificity of modern education and socialization processes : collective monograph. London : IASHE, 2016. P. 34–37.
9. Литвин А. Методологія у проекції педагогічних досліджень. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. № 5. С. 20–35.
10. Литвин А. В. Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю : монографія. Львів : Компанія «Манускрипт», 2011. 498 с.
11. Литвин А. В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови» : практ. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. Львів : ЛДУБЖД, 2018. 88 с.
12. Литвин А. В. Рефлексивний підхід до психологічної підготовки майбутніх співробітників ДСНС. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 168–174.
13. Руденко Л. А. Методична система формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 1 (16). С. 369–383.
14. Руденко Л. А. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: монографія. Львів : Піраміда, 2015. 343 с.
15. Руденко Л. А., Литвин А. В. Науково-організаційні засади модернізації професійної підготовки у ПТНЗ художнього профілю. Професійна освіта : проблеми і перспективи : зб. наук. пр. Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2013. Вип. 5. С. 29–36.

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02