Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра українознавства

Історія виникнення кафедри: 

 
   Кафедра забезпечує викладання мовознавчо-культурологічних дисциплін базового гуманітарного рівня підготовки. За час свого формування кафедра пройшла кілька етапів становлення: у травні 2002 року було створено кафедру мовної підготовки, у 2008 р. її реорганізовано в сучасну кафедру українознавства.

Колектив кафедри: 

     Колектив кафедри – викладачі-фасилітатори – енергійні, творчі, відкриті до нових ідей науково-педагогічні працівники, сповнені бажання втілювати в життя нові задуми і реалізовувати принципи людиноцентризму та гуманізації вищої технічної освіти.
 

Науково-педагогічний склад: 

Завідувач кафедри

ЛАБАЧ Марта Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент 
Наукові праці у репозитарії

Доцент кафедри

КУЛЬЧИЦЬКА Марина Орестівна

кандидат філологічних наук, доцент 
Наукові праці у репозитарії

Викладач

ХЛИПАВКА Галина Григорівна
Наукові праці у репозитарії

Доцент кафедри

ВЕРБИЦЬКА Лідія Олегівна

кандидат філологічних наук
Наукові праці у репозитарії

Викладач

БАБІЙ Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук
Наукові праці у репозитарії

Викладач

ОЛЕКСІЄНКО Наталія Олексіївна

кандидат педагогічних наук
 

                                                                           
            

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Українська мова та культура
Риторика
Комунікативні технології
Культура ділового спілкування
Практичний курс української мови
Організація PR-компаній
Риторика (основи красномовства)
Ділова українська мова
Естетика

Науково-методична робота кафедри: 

     Викладачі кафедри також активно здійснюють навчально-методичну та наукову роботу. Вони уклали навчальні програми з відповідних навчальних дисциплін, підготували методичні матеріали до цих курсів, зокрема і для самостійної роботи, для слухачів денної та заочної форми навчання.

Готові до друку й опубліковані такі видання:

Кульчицька.М.О., Шелюх О.М. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник для підготовки фахівців за напрямом «Пожежна безпека». ­­ – Львів, 2008. – проходить апробацію на практичних заняттях.
Кульчицька М.О. Навчально-методичні матеріали для проведення занять з культури ділового спілкування. – Львів, 2009.
Лабач М.М., Шелюх О.М. Українсько-російський, російсько-український словник термінів і понять зі сфери надзвичайних ситуацій і рятування. – Львів, 2010.
Лабач М.М., Хлипавка Г.Г. Українсько-польський, польсько-український словник перекладний словник термінів зі сфери надзвичайних ситуацій і рятування. – Львів, 2011.
Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): Зб. тез міжнар. курсантсько-студентської наук. конф. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011.
Кульчицька М.О., Шелюх О.М. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю. – Львів : ЛДУБЖД, 2011.
Кульчицька М.О. Культура міжособистісної взаємодії : Навчальний посібник. – Львів, 2012.
Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): зб. тез доповідей міжнар. курсантсько-студентської наук. конф.(14-15 листопада 2013 р.). – Львів: ЛДУ БЖД, 2013.
Хлипавка Г.Г. Українська мов
а (за професійним спрямуванням) : зб. тестових завдань.  – Львів: ЛДУ БЖД, 2013.
Кульчицька М. О., Шелюх О. М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник для підготовки фахівців за напрямом "Пожежна безпека". - Львів, 2015.
Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): зб. тез доповідей міжнар. курсантсько-студентської наук. конф. (19-20 листопада 2015 р.). - Львів, ЛДУ БЖД, 2015.
Макович Х. Я., Вербицька Л. О., Капітан Н. О. Словник термінів і понять з риторики. - Львів, 2016.
Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення): до 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: зб. тез доповідей ІV Міжнародної наукової конференції курсантів і студентів (16-17 листопада 2017 р.). - Львів, ЛДУ БДЖ, 2017.

     Готується до друку “Абетка безпеки” для молодшої школи, автор-укладач М.М. Лабач.
Опубліковано низку статей за тематикою дослідницьких інтересів науково-педагогічних працівників кафедри у фахових виданнях та наукових збірниках; наші викладачі беруть участь у конференціях і семінарах різного рівня, зокрема, у семінарах, присвячених проблемам гуманітарного становлення і розвитку особистості фахівця ДСНС України. Водночас працівники кафедри здійснюють наукове редагування багатьох видань, навчальних посібників, статей, що виходять у нашому Університеті.


Матеріально-технічна база: 

     Заняття проводять у кабінетах української мови та культури (аудиторії 232 А, 322), в інших аудиторіях Університету з активним використанням мультимедійних засобів навчання.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Наукові дослідження кафедри поєднують практичні гуманітарні аспекти діяльності ДСНС та сферу індивідуальних наукових інтересів викладачів. Результати культурологічних, мовознавчих та літературознавчих розвідок наших викладачів активно впроваджують у навчально-виховний процес Університету. Колектив кафедри працює над науково-дослідною роботою на тему "Формування культурологічної та комунікативної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу".
     Завідувач кафедри, к. філол. н., доцент Марта Миколаївна Лабач займається проблемами культурології, адаптації першокурсників до навчальння у вищій школі, питаннями специфіки викладання гуманітарних дисциплін у технічних ВНЗ, керує курсантсько-студентським науковим товариством української мови та культури.
     Доцент кафедри українознавства Марина Орестівна Кульчицька, к. філол. н., активно втілює у навчальний процес принцип міждисциплінарних зв’язків, адаптуючи курси з риторики та культури ділового спілкування до практичних потреб галузі й сучасних вимог до фахової діяльності та міжособистісної комунікації.
    Доцент кафедри  Лідія Олегівна Вербицька захистила дисертацію "Художньо-філософська концепція людини і природи в ліриці Івана Франка" та готує монографію за темою дисертаційної роботи. В епіцентрі наукової уваги лірика Івана Франка. Акцент зроблено на текстуальній інтерпретації Франкових творів, еволюції художньо-філософської концепції взаємин людини і природи в його поезії. Дослідження не обмежуються лише поетичною творчістю Франка, до уваги беруться також наукові, публіцистичні, фольклористичні праці. Окрім того, наукові зацікавлення в галузі риторики та культури мови.
    Старший викладач Галина Григорівна Хлипавка працює над кандидатською дисертацією "Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки", займається проблемами методики викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі, керує театральною секцією гуртка культурології при кафедрі та відповідає за виховну роботу в Навчально-науковому інституті психології та соціального захисту.
   Викладач Наталія Олегівна Олексієнко цікавиться проблемами мовознавства, мовними засобами реалізації маніпулятивних тактик у публіцистиці, розробляє практикум української мови. Захистила кандидатську дисертацію "Формування моральної культури майбутніх бакалаврів цивільного захисту в процесі вивчення української мови".
      Викладач 
Бабій Ірина Володимирівна у 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Педагогічні умови формування професійного мовлення учнів ПТНЗ сфери обслуговування». Цікавиться проблемами мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців ДСНС, питаннями створення навчальних термінологічних словників для підготовки галузевих фахівців. Наукові інтереси: філологія, лінгводидакитика, професійна педагогіка і психологія.

 
     

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     Кафедра щорічно організовує й проводить всеукраїнські та міжвузівські наукові конференції, семінари, круглі столи. 2011, 2013, 2015 та 2017 року проведено чотири Міжнародні курсантсько-студентські наукові конференції «Культура як феномен людського духу», де було висвітлено традиційні концептуальні засади й пріоритетні складові сучасної української та світової культурної парадигми. Її учасниками були як курсанти і студенти нашого навчального закладу, так і студенти й гості з Національного університету імені Івана Франка, Львівського національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського університету бізнесу і права, Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Української академії друкарства, Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси). Загалом у конференціях брали участь студенти та курсанти з одинадцяти країн світу (Ангола, Буркіна-Фасо, Китайська Народна Республіка, Республіка Польща, Республіка Білорусь, Республіка Хорватія, Іспанія, Італія, Франція, Російська Федерація, Японія).


     При кафедрі працює наукове товариство курсантів і студентів, одним із пріоритетних напрямків роботи якого є підготовка курсантів і студентів до конкурсів, олімпіад з української мови. Зокрема, курсанти і студенти нашого навчального закладу займають призові місця на ІІ та фінальному ІІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови. Науково-педагогічні працівники кафедри також систематично готують курсантів та студентів до участі у науково-практичних конференціях, розробляючи фахово зорієнтовану тематику з гуманітарних дисциплін. Під керівництвом викладачів кафедри наші курсанти і студенти активно беруть участь у курсантсько-студентських науково-практичних семінарах (зокрема, вузівських) різної тематики та щорічному семінарі у Львівському державному університеті внутрішніх справ «Професійна комунікація: мова, культура, право».

     Водночас викладачі кафедри регулярно організовують і проводять засідання науково-практичного семінару для курсантів і студентів, наукові читання про значущі для української культури постаті, дати, явища, події; щороку проводять І тур Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови. Традицією стало щорічне написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, в якому беруть участь як студенти та курсанти, так і викладачі та офіцери Університету.

 
     Окремим видом діяльності, що поєднав науково-практичний та виховний компонент, став систематичний науковий семінар курсантів і студентів, який дає змогу молодому поколінню випробувати себе в ролі науковців й водночас дозволяє глибше пізнати знакові явища феномену української мови (Міжвузівський науково-практичний семінар до Дня рідної мови) та культури (наукові читання «Березіль» – весна українського модерного театру», присвячені 125-річчю від Дня народження Леся Курбаса, краєзнавчий семінар “Україно – ти для мене диво!”, науковий семінар, присвячений Дню українського кіно, Чорнобильській трагедії у мистецтві та ін.).

Дозвілля: 

     Проводячи заняття, викладачі кафедри, крім навчальної мети, завжди ставлять перед собою й виховну, оскільки педагоги твердо переконані в тому, що технічне навчання і виховний процес повинні органічно поєднуватися в єдине ціле, що дуже важливо для формування і становлення особистості як громадянина України, так і майбутнього представника технічної еліти. На кафедрі постійно і планомірно втілюється концепція «виховного навчання», автором якої є український філософ і педагог Памфіл Юркевич.
Важливу роль у роботі колективу кафедри посідає проведення різноманітних виховних заходів, завдяки яким наша молодь осягає філософський сенс життя і бачить світ у його найкращих проявах. Ця ідея була реалізована через такі проекти:
 • регулярні інтелектуально-розважальні «Брейн-ринги» (До дня української писемності,  Всесвітнього дня поезії);
 • заохочувально-культурологічний захід «Осінь – час читати»;
 • тематичні бесіди до Дня рідної мови, Міжнародного дня театру;
 • вечір, присвячений видатному львів’янину, поетові Богдану-Ігорю Антоничу;
 • лекції-бесіди, присвячені пам’яті жертв голодомору;
 • культурологічний захід до 70-річчя вивезення українських громадян на примусові роботи до Німеччини;
 • урочиста академія “Будеш, будителю, жить, доки живе Україна” до 200-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича;     
 • щорічний ювілейний вечір пам’яті Т.Г.Шевченка; 
 • конкурс художніх інтерпретацій творчості Т.Шевченка; 
 • літературні читання поезії М.Вінграновського;
 • урочистий вечір до Дня захисника вітчизни;
 • щорічний майстер-клас з писанкарства;                                                                                 
 • щорічний вечір-застереження до дня трагедії на Чорнобильській АЕС;
 • підготовка театралізованих дійств з особовим складом Університету для участі у щорічному конкурсі художньої самодіяльності;
 • майстер-клас "Лялька-мотанка" під керівництвом львівської майстрині Віри Манько.
     Викладачі кафедри запровадили новий для Університету вид виховної роботи – кінолекторій, який відкриває перед курсантами, студентами обрії українського поетичного кіно. Так, було здійснено перегляд фільмів: «Пропала грамота», «Голод-33», «Тіні забутих предків», «Собор на крові», «Ціна перемоги. Остарбайтери», “Той, що пройшов крізь вогонь”. Перед такими фільмами завжди проводиться невелика підготовча лекція про важливі проблеми, порушені у фільмах, їх образний ряд, про режисерів, які їх знімали тощо.
Морально-етичні цінності та естетичні смаки допомагає розвивати й участь курсантів і студентів у товаристві шанувальників театрального мистецтва, учасники якого за ідейної підтримки викладачів кафедри періодично відвідують театри Львова. Перегляд вистав із подальшим їх обговоренням у колі членів кафедрального театрального товариства не лише виховує мистецькі смаки, але й надихає наших курсантів та студентів на власну творчість.
Продовжуючи щорічну традицію, викладачі кафедри організовують екскурсії Львовом: до музеїв, у виставкові зали. Так, курсанти і студенти мали змогу відвідати відкриття виставки, присвяченої 100 річниці з дня народження львівського художника-політв’язня Івана Хандона. 

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

     Кафедра співпрацює з кафедрами мовної підготовки  Академії пожежної безпеки в Харкові, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Львівської філії Європейського університету, кафедрами  української літератури, української мови та прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Інформація абітурієнту: 


Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін, які розвивають навички практичної фахової комунікації та підвищують загальний рівень індивідуальної мовної культури. Викладаються також дисципліни культурологічного змісту, засвоюючи які курсанти та студенти суттєво поповнюють свої знання з  теорії та історії культури.
 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02