Українська Англійська

Кафедра військової підготовки

   


Кафедра
військової підготовки
Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа громадян України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально - діловими якостями відповідно до наказу ректора  Львівського державного університету безпеки життєдіяльності № 218 о/с від  15 квітня 2016 року «Про оголошення утворення кафедри військової підготовки та проведення заходів  щодо організації її діяльності».
   
    

 
 

Історія виникнення кафедри: 

Історична довідка кафедри військової підготовки
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(станом на 1.09.2016 року)
 
 
 
Загальна характеристика вищого навчального закладу
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності розпочав свою історію зі створення у 1947 році в м. Києві курсів удосконалення офіцерського складу воєнізованої пожежної охорони, згодом перетворених у Київське пожежно-технічне училище. За рішенням Міністерства внутрішніх справ СРСР у травні 1954 року, училище передислоковано у м. Львів та перейменовано у Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР. З 1 липня 1991 року підпорядковане Міністерству внутрішніх справ України.
Розпорядженням Кабінету міністрів України №245-р від 21 червня 2001 року Львівське пожежно-технічне училище реорганізовано у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України.
Розпорядженням Кабінету міністрів України №166-р від 29 березня 2006 року Львівський інститут пожежної безпеки реорганізовано у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності є державним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації і підпорядкованим Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Як юридична особа ЛДУБЖД має майно, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своєю назвою, штамп та інші атрибути юридичної особи.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності здійснює підготовку за денною та заочною формою навчання (Ліцензія серії АЕ № 458579 від 28.07.2014р.) за наступними напрямами та спеціальностями 6.170203, 7.17020301, 8.17020301 «Пожежна безпека», 6.040106, «Екологія охорони навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.030103, 7.03010301, 8.03010301 «Практична психологія», 6.070101 «Транспортні технології», 6.070103 «Управління інформаційною безпекою», 6.170201, 7.17020101 «Цивільний захист», 6.170202 «Охорона праці», 6.020303 «Філологія», 7.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху», 7.17020201, 8.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту», 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспортні», 8.18010013 «Управління проектами».
До складу Університету входять 4 інститути (навчально – науковий інститут пожежної та техногенної безпеки, навчально – науковий інститут цивільного захисту, навчально – науковий інститут психології та соціальної роботи, інститут післядипломної освіти), відділ заочного та дистанційного навчання та 20 кафедр.
Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності – генерал-лейтенант служби цивільного захисту, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Козяр Михайло Миколайович(79000, м. Львів, вул. Клепарівська, 35, помічник ректора (032) 233-40-41).
Відповідальним за створення і організацію роботи кафедри військової підготовки наказом ректора призначений перший проректор Коваль Мирослав Стефанович ( тел. 0676732617)
Довідка про кафедру військової підготовки
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 143, та спільного наказу Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2015 року № 299/694/791 “Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності створена кафедра військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, яка підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань України необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань України, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
Положення про кафедру військової підготовки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності затверджено спільним наказом Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 8 жовтня 2015 року № 1048/545.
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 03.06.2016  № 293 дск планується, що кафедра військової підготовки університету буде здійснювати підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України за 2 військово-обліковими спеціальностями (ліцензійний обсяг – 145 осіб).
 
№ з/п Назва військово-облікової спеціальності Ліцензійний обсяг прийому (осіб)
1. «Організація пожежної безпеки» 100
2. «Бойове застосування інженерно саперних (інженерних) з’єднань військових частин та підрозділів» 45
  Разом: 145
 
Враховуючи багаторічний досвід з підготовки фахівців для підрозділів ДСНС України освітніх рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр за спеціальністю «Практична психологія» та розвинену навчально – матеріальну базу за даною спеціальністю ректором університету пропонується розглянути можливість щодо підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу за військово – обліковою спеціальністю 340002 «Психологія» обсягом 30 осіб.
 
Кадрове забезпечення кафедри військової підготовки
 
Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
Структура та чисельність особового складу кафедри військової підготовки на 2016 навчальний рік визначена додатковим штатним розписом, з подальшим коригуванням залежно від обсягів замовлення на підготовку офіцерів запасу.
Завідувач кафедри військової підготовки Брожко Ігор Павлович (0679440708) погоджений для призначення на посаду командувачем Сухопутних військ України.
 
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
 
Матеріально-технічну базу кафедри військової підготовки університету складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, призначених для забезпечення підготовки заявлених військово-облікових спеціальностей, що знаходиться в оперативному управлінні університету та на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Військова кафедра, навчальні аудиторії розташовані в окремому приміщенні (будівлі) на території навчально-тренувального полігону ЛДУБЖ (79066, м.Львів, вул.Зелена, 301б) де крім того виділені місця для дообладнання спортивного містечка, стройового плацу, інженерного містечка та розташовані бокси з протипожежною технікою та апаратною зв’язку .
Спеціалізовані навчальні класи планується обладнати за тематикою розділів програм (базових змістовних модулів) військової підготовки за заявленими військово-обліковими спеціальностями.
Відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 №48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» для проведення комплексних практичних занять з вивчення первинної військово-професійної підготовки та навчальних зборів, які будуть навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу між Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та Західним територіальним управлінням Національної гвардії України укладений договір про співпрацю.
 
Навчально-методичне забезпечення
Військову підготовку громадян на кафедрі військової підготовки університету планується організувати і проводити на підставі Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року №48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу», спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2013 року №1190/560 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів».
Кваліфікаційні характеристики, програми військової підготовки заявлених військово-облікових спеціальностей розроблені комісіями, які створені наказами керівників органів військового управління, що є  замовниками підготовки офіцерів запасу відповідної військово-облікової спеціальності.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу планується здійснювати відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, з урахуванням науково-педагогічних досягнень у галузі вищої освіти, в частині, що стосується підготовки військових фахівців,  Міністерства освіти і науки України, вимог кваліфікаційних характеристик, програм військової підготовки та навчальних планів.
У Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є редакційно-видавничій центр, який дозволяє друкувати методичні матеріали, посібники та іншу навчальну літературу для військової підготовки студентів.

Науково-педагогічний склад: 


Завідувач кафедри військової підготовки

Брожко Ігор ПавловичСтарший викладач - Кононенко Сергій Володимирович

 Старший викладач - Черниш Олександр Олександрович
Начальник відділення обліку, експлуатації, зберігання, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки - Конечний Сергій Миронович 
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Організація пожежної безпеки
Бойове застосування інженерно саперних (інженерних) з’єднань військових частин та підрозділів

Науково-методична робота кафедри: 
На кафедрі військової підготовки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проходять заняття за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до кваліфікаційних характеристик та згідно з навчальними планами і програмами. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань України необхідною кількістю військовонавчених громадян для
виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань України, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військово
ї служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності. Освітній процес на кафедрі військової підготовки забезпечують науково-педагогічні працівники, які мають досвід військової служби, проходили службу в зоні проведення АТО, учасники бойових дій.
 
 
 

Інформація абітурієнту: 


 
ПРАВИЛА ВІДБОРУ ТА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Умови прийняття на навчання
Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти закладів вищої освіти III або IV рівня акредитації з денною формою навчання (далі — заклади вищої освіти) та громадяни що вже здобули вищу освіту, які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.
Військову підготовку можуть проходити громадяни за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою поводиться підготовка офіцерів запасу.
2. Строки проведення відбору громадян та організація відбору
Прийом документів з 10 лютого 2020 року до 25 вересня 2020 року.
Проведення конкурсного відбору громадян відбудеться в два етапи згідно з графіком проведення конкурсного відбору, який доводиться до громадян під час прийому документів.
Наказ про зарахування громадян для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу видається та доводиться – до 25 вересня 2020 року.
Початок навчання на кафедрі військової підготовки –у відповідності з розкладом занять.
Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцера запасу повинні:
- прибути до секретаря відбіркової комісії (кафедри військової підготовки, методичний кабінет №28, вул. Зелена 301б, м. Львів) з заліковою книжкою навчального закладу, студентським квитком або дипломом (якщо вже мають вищу освіту) і посвідченням про приписку до призовної дільниці або військовим квитком (стосується осіб чоловічої статі та військовозобов'язаних) для отримання направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією;
- ознайомитися з обов'язками громадян під час проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу (Наказ Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України від 15.08.2013р. № 1190/560);
- принести такі документи:
 • довідка військово-лікарської комісії військкомату з висновком про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки;
 • автобіографія (яка складена власноручно);
 • паспорт та його ксерокопія (1, 2 та 11 сторінки на одному аркуші
 • А-4), або ксерокопія ID-картки та витягу з єдиного державного реєстру  – 2 прим.;
 • картка платника податків (ідентифікаційний код) та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 2 прим.;
 • посвідчення про приписку до призовної дільниці та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 1 прим. (стосується осіб чоловічої статі);
 • військовий квиток та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 1 прим. (стосується військовозобов’язаних);
 • довідка з місця навчання – 1 прим.
 • копію диплома з додатками про закінчення закладу вищої осіти (для громадян, що вже мають вищу освіту) – 1 прим.
 • фото 3х4 – 4 шт., фото 9х12 – 2 шт. (в костюмі та сорочці).
 • поштові конверти з марками - 2 шт., конверти формату А- 4 - 2 шт.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Всі документи подаються в окремих файлах та у картонній папці на зав’язку.
Якщо в довідці військово-лікарської комісії військкомату зроблено висновок про непридатність громадянина за станом здоров’я для проходження навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, то від нього заява не приймається.
Відбіркова комісія розглядає документи громадян та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на кафедрі військової підготовки.
 
3. Конкурсний відбір
Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора університету.
Придатність громадянина до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії.
Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності паспорта громадянина України він не допускається до проходження випробувань.
Конкурсний відбір проводиться за такими показниками:
- рівень успішності навчання студентів;
- рівень успішності кандидатів, які закінчили ВНЗ згідно додатку до диплому для громадян, які вже здобули вищу освіту;
- є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я (до військової підготовки , за програмою офіцерів запасу Збройних Сил України);
- оцінка професійно-психологічного відбору громадян;
- рівень знань з допризовної підготовки, служба в армії, участь в бойових діях;
- рівень фізичної підготовленості кандидатів.
4. Порядок визначення рейтингу кандидата
Сума балів, отримана кандидатом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду складає рейтинг громадянина.
Стосовно кожного громадянина з числа кандидатів для проходження військової підготовки відбірковою комісією приймається рішення і робиться один з таких висновків:
- «рекомендувати до зарахування»;
- «не рекомендувати до зарахування».
За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової спеціальності складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, що визначається відповідним протоколом.
Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора університету про зарахування громадян для проходження військової підготовки.
Голова відбіркової комісії ознайомлює громадян із результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).
Зарахування громадян для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу проводиться наказом ректора на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.
5. Порядок подання апеляції громадянами
Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджує ректор університету.
Апеляція громадянина за результатами випробувань подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступних випробувань.
З порядком подання й розгляду апеляцій громадян ознайомлюють до початку конкурсного відбору.
6. Порядок зарахування громадян
Зарахування громадян до навчання за програмою офіцерів запасу, здійснюється наказом ректора університету на підставі рішення відбіркової комісії за умови успішного проходження конкурсного відбору.
Громадяни, які рекомендовані до зарахування для навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, протягом одного місяця укладають контракт про навчання на кафедрі військової підготовки та виконують вимоги контракту. У разі несвоєчасного оформлення контракту  громадяни по програмі підготовки офіцерів запасу не зараховуються, а на вакантні місця зараховуються інші громадяни згідно з рейтингом за умови укладання контракту у визначений термін.

КОНТАКТИ
   Адреса :  м. Львів, вул. Зелена 301б,
   телефони: черговий НТЦ  тел. 270-31-07,
   097 60 94 412, 066 200 96 79, 067 134 84 97 (з 08.00 до 16.00 Понеділок – Субота).
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02