Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Історія виникнення кафедри: 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ

     Кафедру засновано у 2001 р. як кафедру управління, правового забезпечення та дізнання. У 2012 р. у зв'язку із набуттям чинності нової редакції кримінально-процесуального кодексу, органи державного пожежного нагляду позбавлені права проводити дізнання у справах про пожежі і порушенні протипожежних правил, тому виникла необхідність у зміні назви кафедри, яку перейменовано на кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту. Першим начальником кафедри був підполковник внутрішньої служби Люблін Віталій Давидович. З 2004 року її очолював  к.т.н. полковник внутрішньої служби Гаврилко Олександр Андрійович. Пізніше – к.т.н., доцент полковник внутрішньої служби  Штангрет Богдан Степанович (2005-2006), к.т.н., доцент підполковник служби цивільного захисту Парубок Олександр Михайлович (2006-2009), к.т.н. полковник служби цивільного захисту Шелюх Юрій Євгенович (2009-2014).    
     З червня 2014 року до сьогоднішнього дня кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Повстин Оксана Вікторівна.
      
 Також кафедра забезпечує підготовку фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» з таких спеціальностей:
 • «Пожежна безпека»;
 • «Цивільна безпека»;
 • «Транспортні технології»;
 • «Кібербезпека»;
 • «Психологія»;
 • «Екологія»;
 • «Охорона праці»
 • «Соціальна робота»
 • «Філологія»    

Колектив кафедри: 

   
   
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують: завідувач, доктор педагогічних наук, доцент Повстин О.В.професор кафедри, доктор технічних наук, професор, "Заслужений діяч науки і техніки України", голова спеціалізованої вченої ради, підполковник служби цивільного захисту Зачко О.Б.; доцент, кандидат економічних наук, доцент Мартин О.М.; доцент Харчук А.І.; доцент кафедри, майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент Івануса А.І.; доцент кафедри, полковник служби цивільного захисту, кандидат юридичних наук Саміло А.В.; доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Балаш Л.Я.старший викладач, кандидат педагогічних наук Купчак М.Я.; викладач, підполковник служби цивільного захисту, кандидат наук з державного управління Гонтар З.Г.; доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент Стеців І.І., 
     Висока кваліфікація та багатий досвід науково-педагогічного персоналу кафедри дозволяють вирішувати складні проблеми навчально-методичного, виховного, науково-дослідного та редакційно-видавничого характеру.           
 
 

Науково-педагогічний склад: 

 
Завідувач кафедри

ПОВСТИН Оксана Вікторівна

доктор педагогічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії
Професор кафедри

ЗАЧКО Олег Богданович

доктор технічних наук, професор, "Заслужений діяч науки і техніки України" 
підполковник служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

ХАРЧУК Андрій Іванович
Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

МАРТИН Ольга Максимівна

кандидат економічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

ІВАНУСА Андрій Іванович

кандидат технічних наук, доцент
майор служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії
 
Доцент кафедри

САМІЛО Андрій Вікторович

кандидат юридичних наук,
полковник служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

Балаш Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

КУПЧАК Мар'яна Ярославівна

кандидат педагогічних наук
Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

ГОНТАР Зоряна Григорівна

доцент, кандидат наук з державного управління,
підполковник служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитаріїДоцент кафедри

СТЕЦІВ Ігор Ігорович

кандидат економічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії
 
Докторант кафедри

КОБИЛКІН Дмитро Сергійович

кандидат технічних наук, учений секретар спеціалізованої вченої ради
майор служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії
Ад`юнкт кафедри

КОВАЛЬЧУК Олег Ігорович

старший лейтинант служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

«Економіка цивільної безпеки»
«Основи економічної науки»
«Економіка безпеки життєдіяльності»
«Економіка транспорту»
«Економічна теорія»
«Економіка транспортної інфраструктури»
«Тайм менеджмент»
«Основи менеджменту»
«Теорія та практика бізнес-планування»
«Основи підприємництва»
«Управління персоналом»
«Інжиніринг та консалтинг»
«Правове регулювання діяльності в інформаційній безпеці»
«Правознавство та правові основи цивільного захисту України»
«Управління діяльністю органів та підрозділів ДСНС»
«Організація управління діяльністю органів та підрозділів ЦЗ»
«Робота з персоналом в органах та підрозділах цивільного захисту»
«Правові основи цивільного захисту України»
«Правові основи соціальної роботи»
«Природоохоронне законодавство та екологічне право»
«Страховий фонд документації»
«Інтелектуальна власність»
«Сучасні терористичні загрози»
«Основи конституційного права»

Науково-методична робота кафедри: 

    Працівниками кафедри опубліковано ряд навчально-методичних посібників та наукових монографій, які використовуються при підготовці висококваліфікованих спеціалістів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та впроваджені в навчальний процес Університету, зокрема:
 • «Організація пожежно-профілактичної роботи» 
 • «Адміністративно-правова діяльність органів та підрозділів ДСНС України» 
 • «Практичний посібник з пожежної безпеки» 
 • «Екологічне право» 
 • «Економічна теорія» (рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів) 
 • монографія «Ринки економічних ресурсів в Україні: проблеми встановлення та державного регулювання» 
 • «Навчальний практикум з адміністративного права в галузі пожежної безпеки» 
 • «Страховий фонд документації» 
 • «Правові основи цивільного захисту: навчальний посібник» 
 • «Довідник нормативно-правових актів щодо ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
 •  «Основи економічної теорії»
 • «Теоретичні основи і практичні аспекти менеджменту в органах і підрозділах цивільного захисту»
 • «Основи маркетингу»
 • «Основи екологічного права»
 • монографія «Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти»

 
 
  Харчук А.І., Купчак М.Я. Основи екологічного права. Навчальний посібник. - Львів: ЛДУ БЖД, 2016. - 215 с.

   Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право», яку вивчають майбутні фахівці ДСНС України у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
     В посібнику відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, джерел екологічного права, еколого-правового статусу особи, права власності на природні ресурси та права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в екологічній галузі та відповідальності за екологічні правопорушення, правового регулювання об’єктів навколишнього природного середовища і зон надзвичайних екологічних ситуацій.
    Посібник розраховано на курсантів, студентів вищих навчальних закладів, майбутніх фахівців із спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування“ і всіх, хто цікавиться проблемами формування еколого-правового світогляду та розв’язання екологічних проблем.
 

Матеріально-технічна база: 

     За кафедрою закріплено приміщення навчальних аудиторій: 204 "Управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту" та 206 "Правового забезпечення діяльності служби цивільного захисту". Усі заняття проводяться з використанням сучасного мультимедійного обладнання.
   
Зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри та членів наукового товариства курсантів та студентів постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення та покращується матеріально-технічний стан аудиторій.
     

     

     


 
 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Збільшення частоти і масштабів наслідків надзвичайних ситуацій свідчить про тенденцію підвищення ризиків небезпечних природних явищ, техногенних аварій і катастроф. Незважаючи на застосування широкого спектру правових, економічних, організаційно-управлінських, технічних і науково-методологічних заходів і засобів, розмір втрат у виробничій та невиробничій сферах життєдіяльності людини та шкоди довкіллю невпинно зростає. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на наукове обґрунтування теоретичних рекомендації з питань організації та реалізації адміністративно-правових та економічних заходів цивільного захисту під час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:
 • Пожежна безпека як складова національної безпеки: економічні аспекти.
 • Управління розвитком пожежної охорони: історичні аспекти.
 • Проблеми та перспективи розвитку сучасної системи управління у надзвичайних ситуаціях.
 • Формування Методики правової освіти в системі органів та підрозділів служби цивільного захисту України.
 • Реформування служби цивільного захисту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду.
 • Дослідження ефективності місцевого самоврядування в контексті організації та реалізації адміністративно-правових та економічних заходів цивільного захисту.
 • Теоретико-методологічний аналіз шляхів удосконалення механізмів державного управління сферою пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту.
     Здійснення державної політики з питань національної безпеки України у сфері цивільного захисту в сучасних умовах потребує забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки, засобами та спорядженням сил цивільного захисту, вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів.

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     На кафедрі активно працює наукове товариство курсантів та студентів, які беруть участь у конкурсах наукових робіт, конференціях та наукових семінарах, що проводяться у Львівському університеті безпеки життєдіяльності та інших вищих навчальних закладах.

Свої наукові роботи курсанти та студенти виконують у наступних напрямках:
 • Актуальні проблеми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 • Теоретичні та практичні аспекти управління органами та підрозділами ЦЗ;
 • Організаційно-правові засади та принципи боротьби з тероризмом;
 • Провадження адміністративно-юрисдикційної діяльності у справах про правопорушення в сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
 • Актуальні проблеми реформування ДСНС України;
 • Проблематики державного управління захистом населення у надзвичайних ситуаціях;
 • Механізми функціонування добровільної пожежної охорони;
 • Економічні аспекти матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів;
 • Оптимізація механізму державного управління у сфері пожежної та техногенної безпеки та інші.
    Щорічно кафедрою проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». У роботі конференції приймають участь ад’юнкти, аспіранти, курсанти та студенти, науково-педагогічні працівники як нашого навчального закладу, так і інших навчальних закладів України, а також практичні працівники органів та підрозділів ДСНС України. На конференції обговорюються актуальні проблеми з організації економічного життя суспільства, державного управління, екологічної, промислової та пожежної безпеки. Зокрема, роль ЄДС ЦЗ в системі цивільного захисту в Україні, роль правової роботи у формуванні правової культури людини як суб’єкта безпеки життєдіяльності, особливості законодавчого підгрунття забезпечення безпеки життєдіяльності, а також питання міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту та інші.

              
       


                     

Дозвілля: 

   Науково-педагогічним персоналом кафедри значну увагу приділяють індивідуально-виховній роботі з курсантами та студентами нашого навчального закладу.
   Індивідуальна виховна робота з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту – це систематичний, цілеспрямований педагогічний вплив на конкретну особу, метою якого є виховання підготовленого, висококваліфікованого, морально загартованого, дисциплінованого, пильного і мужнього працівника, який може стійко переносити високі фізичні та моральні навантаження, психологічні стреси, долати труднощі служби.
  Проведення індивідуальної роботи з особовим складом передбачає систему виховних заходів, які проводяться з урахуванням індивідуальних особливостей працівника і спрямовані на формування в нього необхідних умінь і навичок, високих професійних і особистих якостей.

  Індивідуальна виховна робота з особовим складом здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, МНС та ДСНС України,  Настанови щодо організації соціально-гуманітарної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту, а також Положення про організацію та проведення індивідуальної виховної роботи з особами рядового і начальницького складу та працівниками органів і підрозділів цивільного захисту.
                           
   
    Поряд з індивідуально-виховною роботою, важливе значення має також патріотичне виховання курсантів та студентів.
     Процес патріотичного виховання
майбутніх офіцерів відбувається в межах загальної професійної підготовки як невід’ємна та обов’язкова її складова. Патріотичне виховання базується на наступних принципах: виховання у курсантів почуття гордості за свою країну, повага до державної символіки; виховання дбайливого ставлення до національного багатства Вітчизни - мови, культури, традицій; формування у курсантів корпоративного духу та відповідальності, гордості за свій колектив; виховання курсантів на прикладах української історії, історії розвитку справи рятівника в органічному зв’язку з українською мовою, звичаями, традиціями; забезпечення духовної єдності, наступності і спадковості поколінь; формування у курсантів правильності життєвого вибору і необхідності професії рятівника в сучасних умовах зростання загроз надзвичайних ситуацій, техногенної та пожежної небезпеки. Реалізація цих принципів передбачає комплексний підхід у процесі патріотичного виховання.
      У структурі соціально-економічного розвитку суспільства вищим навчальним закладам належить провідне місце. Від діяльності ВНЗ залежить розвиток інтелектуального потенціалу держави, її конкурентоспроможність на світовому рівні. Тільки кваліфіковані кадри можуть надати конкурентні переваги в сучасному складному середовищі. Роль освіти як системи, призначенням якої виступає передача і поширення знань, формування фахівців, конкурентних на ринку праці, зростає і водночас потребує удосконалення. Для забезпечення цих завдань необхідна перебудова традиційної системи навчання, впровадження дієвих форм підвищення педагогічної майстерності, використання в навчальному процесі ефективних педагогічних технологій. Науково-педагогічний персонал кафедри права та менеджменту активно долучається до вирішення данної проблеми.
      Зокрема, з метою підвищення професійної майстерності та якості викладання навчальних дисциплін професором кафедри Міллером О.В. було проведено кафедральне практичне заняття з науково-педагогічними працівниками на тему: «Методика використання міжпредметних зв’язків при проведенні практичних занять на виробничих об’єктах». 

              


              
        

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

     Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи Університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі, дослідження ролі ЄДС ЦЗ в системі цивільного захисту в Україні, особливостях законодавчого підгрунття забезпечення безпеки життєдіяльності, а також питаннях міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту та ряді інших актуальних проблем. Також кафедра бере активну участь у розробці проектів змін та доповнень до чинних законодавчих актів.
  
Науково-педагогічними працівниками кафедри були успішно захищені кандидатські дисертації:
1. Повстин О.В., тема: "Формування і підходи до реалізації сімейної політики України"; спеціальність - 08.00.05 "розвиток продуктивних сил і регіональна економіка". Рік захисту - 2012.
2. Яковчук Р.С., тема: "Захист бетону вогнезахисними покриттями в умовах впливу високих температур пожежі"; спеціальність -  21.06.02 "пожежна безпека". Рік захисту - 2013.
3.
Дубинецька П.П., тема: "Податкове регулювання в системі управління національним господарством"; спеціальність 08.00.03 - "економіка та управління національним господарством". Рік захисту - 2015.
4. Саміло А.В., тема: "Тероризм: антропологічно-правовий аспект"; спеціальність 12.00.12 - "філософія права". Рік захисту - 2015.
5. Гонтар З.Г., тема: "
Державне управління розвитком пожежної охорони на західноукраїнських землях (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)"; спеціальність 25.00.01 - "теорія та історія державного управління". Рік захисту - 2016.

 
   Продовжує роботу над дисертаційним дослідженням старший викладач кафедри Купчак М.Я. на тему: «Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій»; спеціальність 13.00.04 - "теорія і методика професійної освіти".
                
 

Інформація абітурієнту: 

Шановні абітурієнти!
    Запрошуємо Вас на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який є провідним вищим навчальним закладом ДСНС України. Вступники з числа осіб, які не є особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС України, що виявили бажання вступати до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на денну або заочну форму навчання повинні дотримуватись умов вступу, що визначається щорічно. Із умовами вступу на навчання абітурієнт може ознайомитися на офіційному сайті Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у розділі "Вступнику".
Історична довідка
     Свою історію Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України розпочинає зі створення у 1947 р. Київських курсів удосконалення офіцерського складу воєнізованої пожежної охорони. Нині - це сучасний, з міцною науковою, навчальною та матеріально-технічною базою та славетними традиціями навчальний заклад, в якому висококваліфікований науково-педагогічний персонал навчає та виховує молодих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України. За час існування навчальним закладом здійснено 81 випуск спеціалістів денної та заочної форми навчання загальною кількістю біля 30 тис. осіб. Нині наші випускники гідно несуть нелегку вогнеборчу службу в усіх регіонах країн Співдружності. Серед них: 47 генералів, наші випускники очолюють більшість обласних управлінь ДСНС України, 8 осіб - департаменти республік, країн колишнього Союзу, 357 - на інших керівних посадах. За мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службових завдань, 11 випускників нагороджені бойовими орденами, а 239 - медалями «За відвагу на пожежі», 25 з них - двічі.
 

Навчально-виховний процес
      Львівський державний університет безпеки життєдіяльності здійснює освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти за 25 освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра на денній та заочній формах навчання. Плідному опануванню курсантами та студентами повного обсягу необхідних фахових, соціально-економічних та гуманітарних дисциплін сприяють понад 100 сучасних навчальних кабінетів, просторі лекційні зали які обладнані всім необхідним для застосування в них проекційної та мультимедійної техніки, 8 комп'ютерних класів, сучасний двоповерховий бібліотечний комплекс на 220 місць з 2 залами електронної бібліотеки з підключенням до мережі "Internet", центр програмного забезпечення та комп'ютерних технологій, атлетичні зали, літній навчально-спортивний центр тощо.Для підвищення рівня професійної підготовки пожежного-рятувальника в Університеті створено психолого-тренувальний центр підготовки пожежних та аварійно-рятувальних команд та комп'ютерна лабораторія психологічної підготовки керівника з ліквідації надзвичайних ситуацій, що дає можливість максимально наблизити роботу рятувальника до реальних умов на пожежах та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.Навчально-виховний процес в Університеті забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал, серед якого:
· 25 – доктори наук, професори; 
· 125 – кандидати наук, доценти.
У складі університету функціонують інститут пожежної та техногенної безпеки, інститут цивільного захисту, інститут психології та соціального захисту, інститут післядипломної освіти, відділ заочного та дистанційного навчання,  Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця).
 
Прийом документів
     Цивільні особи та особи рядового і начальницького складу органів управління та підрозділів ДСНС України, які виявили бажання навчатись у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за державним замовленням, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто звертаються з письмовою заявою (подають рапорт за командою) до керівників органів управління та підрозділів ДСНС України за місцем постійного проживання (служби) та подають документи, визначені Умовами прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів. Особи, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, особисто звертаються з письмовою (електронною) заявою, у якій вказують напрям підготовки та форму навчання, в приймальну комісію Університету. 
 
При поданні заяви (рапорту) вступник пред'являє особисто:
• документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, що відповідає переліку конкурсних предметів, визначених приймальною комісією Університету;
• медичну довідку за формою 086-0;
• паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
 
До заяви (рапорту) вступник додає:
• документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, що відповідає переліку конкурсних предметів, визначених приймальною комісією Університету (оригінал або завірену копію);
• медичну довідку за формою 086-0 (оригінал або завірену копію);
• 6 фотокарток, розміром 3×4 см, без куточка.
Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, установлені законодавством України.
Усі копії завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

informaciynyi_byklet.pdf
reklama_menedzhment.pdf
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02