Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи

Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи має понад 70-річну історію, яка сягає корінням у період зародження нашого навчального закладу. Її передісторія почалася на Київських курсах перепідготовки офіцерського складу МВС СРСР (1947-1952). Наказом начальника курсів № 38 від 26 березня 1951 р. на Курсах створено предметно-методичну комісію суспільних дисциплін, яку очолив капітан Діденко П.У. 1 листопада 1952 р. на Курсах було утворено цикл суспільних наук. Його першим керівником був підполковник Ніколаєнко О.С. Цикл суспільних наук був структурним підрозділом Київського пожежно-технічного училища (1952-1954), а після його переїзду до Львова – Львівського пожежно-технічного училища (1954-2001). Основним завданням працівників циклу (переважно атестовані посади) була ідеологічна та політико-виховна робота серед курсантів та працівників училища.

     За час існування циклу суспільних наук (1954-1991) тут працювали Оршанський В.Є, Калмикова Т.І., Фалєнков М.В., Лебідь К.П., Голубенко І.К., Харчук А.І., Сало І.А., Пузирков Е.В., Варзєгова Г.О., Панов М.М., Ткаченко Б.І. та ін.

     У серпні 1991 р. ліквідовано цикл суспільних наук і утворено цикл організації державної пожежної охорони (з такою назвою функціонував до 2001 р.). Таким чином, в межах циклу ОДПО було об’єднано викладачів дисциплін гуманітарного та технічного спрямування (Петренко А.П., Терлецький О.І., Желізко В.Ф., Чухрій О.Д., Салійчук О.Ф., Афанасьєв В.Д., Мінкович В.Г., Тарнавчик Т.М., Сеник Б.І., Гладиш В.М., Шелюх Ю.Є., Осіпов В.В., Приставська Д.С., Шперналь Л.Т., Туз Е.П., Половко А.П., Шимко Л.Т., Нагірняк М.Я., Лаврецький Р.В., Шелюх (Долинюк) О.М., Ренкас А.Г. та ін.).     Після реорганізації ЛПТУ у Львівський інститут пожежної безпеки (21 червня 2001 р. ) цикл ОДПО ліквідовано, утворено кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. За час її існування (2001-2004) працівниками кафедри були Афанасьєв В.Д., Чухрій О.Д., Салійчук О.Ф., Лаврецький Р.В., Нагірняк М.Я., Демчишак Р.Б., Городецька Н.Л., Великий Р.Г. У вересні 2004 року кафедра була реорганізована в кафедру соціальних та гуманітарних дисциплін.     У квітні 2013 року кафедра отримала сучасну назву. За час свого існування кафедра (цикл) забезпечувала викладання близько чотирьох десятків навчальних дисциплін, серед яких –  історія України; філософія; філософія і методологія науки; філософські методи наукового пізнання; соціологія; політологія; релігієзнавство; професійна етика та службовий етикет; професійна етика; соціальна робота;  демографія; етнопсихологія; основи екологічної культури та етнічна екологія та ін.

     Працівники кафедри беруть активну участь у навчально-виховній, методичній роботі Університету: готують методичні посібники, програми, практикуми, збірники тестів, електронні варіанти лекцій, мультимедійні презентації, методичні рекомендації для проведення виховних заходів з постійним і перемінним складом, проводять лекторії, читають позаурочні лекції, постійно вдосконалюють педагогічну майстерність.

Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи плідно співпрацює з іншими кафедрами навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. Для удосконалення навчального процесу, формування єдності методичних засад викладання гуманітарних дисциплін колектив кафедри бере активну участь у взаємовідвідуванні занять досвідчених науково-педагогічних працівників навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, проводить спільні навчально-методичні засідання кафедри,  міжнародні та міжвузівські наукові конференції та круглі столи.

     Велику увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, дієвого патріотизму, гнучкого плюралістичного мислення, ініціативності та комунікабельності. Крім того, працівниками кафедри ведеться цілеспрямована позааудиторна навчально-виховна робота. Проводяться соціально-культурні заходи, екскурсії Львовом та визначними історичними місцями Західної України тощо.

     Важливою складовою професійної підготовки науково-педагогічного,  начальницького та сержантського складу університету є гуманітарна підготовка. Її організація та проведення покладається на працівників нашої кафедри. Фахівці, переважно технічного спрямування, мають змогу отримати корисну інформацію про історію української державності, пожежництва, соціальні аспекти життєдіяльності суспільства, і, водночас, збагатити себе новими фактами  політичного, культурного, економічного життя нашої держави зокрема і світу загалом.


Колектив кафедри: 

     З 2017 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, доцент Кривачук Людмила Федорівна, яка до того перебувала на посаді професора кафедри. Колектив кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи налічує 12 науково-педагогічних працівників: завідувач кафедри, 3 професори, 7 доцентів, 2 старших викладачі. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, розширених засіданнях і семінарах, завідувач кафедри, д. держ. упр., доц. Кривачук Л.Ф. є членом спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 з соціологічних наук Львівського національного університету імені Івана Франка та спеціалізованої вченої ради К 35.860.01 з державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри, д.і.н., проф. В.Є.Голубко - членом спеціалізованої вченої ради К.35.051.12 з історичних наук., обидві ради функціонують у ЛНУ ім. І.Франка. Професор кафедри,  Професор кафедри, д. пед.н., професор Васянович Г.П. є членом спеціалізованих вчених рад Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (К. 05.053.01), Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка (Д. 36.053.01) та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (К. 35.834.03)

Науково-педагогічний склад: 

Завідувач кафедри

КОВАЛЬ Ганна Володимирівна
доктор наук з державного управління, професор

   
Професор кафедри


ВАСЯНОВИЧ Григорій Петрович

доктор педагогічник наук, професор
Доцент кафедри

КОСТИШИН Емілія Іванівна


кандидат історичних наук, доцент

Доцент кафедри

ЛОГВИНЕНКО Вікторія Михайлівна 
кандидат філософських наук, доцент

Доцент кафедри

ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Федорович
кандидат історичних наук

Доцент кафедри

ЛОЗА Андрій Степанович
кандидат соціологічних наук

Доцент кафедри


ГРИЦАНЮК Віта Василівна

кандидат політичних наук, доцент
 
Доцент кафедри

ВЕЛИКИЙ Роман Георгійович
доктор філософії, кандидат богослів'я, протоієрей

Доцент кафедри

НАГІРНЯК Михайло Ярославович
кандидат історичних наук, доцент, полковник сл. ц. з.

Старший викладач кафедри


СТОПЕЦЬ Тетяна Зеновіївна
Старший викладач кафедри


МІЩЕНКО Оксана Михайлівна
   

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Історія України
Філософія
Філософія і методологія науки
Філософські методи наукового пізнання
Соціологія
Політологія
Релігієзнавство
Професійна етика та службовий етикет
Етика та етикет соціальної роботи
Вступ до спеціальності
Основи гендерної теорії
Соціальна геронтологія
Сучасні моделі та технології соціальної роботи
Історія соціальної роботи
Загальна соціологія
Теорія соціальної роботи
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна робота з сім'єю
Соціальна політика
Громадська думка на PR
Методика викладання у вищій школі
Соціальна філософія
Етика соціальної роботи
Технології соціальної роботи за місцем проживання
Педагогічна практика
Публічне управління та адміністрування
Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб
Соціальна та демографічна статистика
Світовий досвід соціальної політики
Основи консультування
Паблік рілейшинз

Науково-методична робота кафедри: 

     Для підвищення якості навчання викладачами кафедри опубліковано ряд посібників, зокрема:

1. Логвиненко В. М., Лаврецький Р. В. Філософія. Розділ “Логіка” : Практикум / В. М. Логвиненко, Р. В. Лаврецький. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 174 с.;

2. Логвиненко В. М., Фльорко М. Я. Філософія: Навчально-методичний посібник для ад’юнктів та здобувачів / В. М. Логвиненко, М. Я. Фльорко. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 228 с.;

3. Лаврецький Р., Мовчан І., М’якуш І. Професійна етика та етикет працівника МНС : навч. посібник / Роман Лаврецький, Іван Мовчан, Ігор М’якуш ; вид. 3-тє, доп. і перероб. – Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 238 с.;

4.  «Історія України: ХІХ-ХХІ ст.»: практикум (автори – Р.В.Лаврецький, В.Є.Голубко, М.Я.Нагірняк, А.Ф.Лозинський, В.І.Чура);

5. "Короткий словник термінів з гуманітарних дисциплін" (автори - О.М. Шерман, Р.В. Лаврецький, М.Я. Нагірняк, В.Є. Голубко, В.М. Логвиненко, А.С. Лоза, В.В. Грицанюк, Т.З. Стопець, Р.Г. Великий та А.Ф. Лозинський)

6. Кривачук Л.Ф. Державна молодіжна політика з питань неповнолітніх в Україні (державно-управлінський аспект) : монографія / Л.Ф. Кривачук. – Львів : ЛДФА, 2009. – 240 с.

7. Кривачук Л.Ф. Сім’я, діти, молодь: нормативно-правове забезпечення. Термінологічний словник : навчальний посібник / Л.Ф. Кривачук. – Львів : Простір-М, 2010. – 220 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7772 від 13.08.2010 р.)

8. Аналітичний звіт за результатами дослідження у межах проекту “Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності” : монографія / Уповноважений Президента України з прав дитини ; Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка ; [О.М. Балакірєва, Т.В. Бондар, Н.О. Рингач, Л.Ф. Кривачук та ін.]. – Київ : Адміністрація Президента України, 2012. – 160 с.

9. Кривачук Л.Ф. Державна політика у сфері охорони дитинства в Україні: формування та реалізація : [монографія] / Л.Ф. Кривачук.  – Львів : ЛДФА, 2012. – 480 с.

10. Балябас В.Д. Пожежно-рятувальна служба в Україні: становлення та розвиток (1991-2011рр.): монографія / Володимир Балябас. - Львів: СПОЛОМ, 2016. - 204 с.


Матеріально-технічна база: 

 

   За кафедрою закріплено ауд.301, ауд. 319, ауд. 413 та ауд. 414 заняття в яких проводяться з використанням сучасної мультимедійної техніки. Матеріально-технічна база кафедри налічує 3 комп`ютери, ноутбук та 2 мультимедійних проектори.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Суттєвою частиною діяльності співробітників кафедри є наукова робота – адже частка осіб з вченими ступенями і науковими званнями складає майже 100 %. Формами реалізації наукового пошуку є наукові публікації, участь у наукових заходах, написання монографій, а також робота над дисертаційними дослідженнями. У 2015 році співробітники кафедри опублікували 19 статей, з них 10 – у фахових наукових виданнях, а також взяли участь у 19 науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Активна участь співробітників кафедри у наукових конференціях інших ВНЗ поєднується з регулярним проведенням власних наукових заходів. Щороку проводяться наукові конференції, зокрема, Всеукраїнська наукова конференція «Гуманітарні аспекти формування особистості». Регулярною формою наукового спілкування є Міжкафедральний науково-методичний семінар, який об`єднує представників 4-х кафедр гуманітарного факультету. Щомісяця в ауд. №319 або №301 збираються історики та філологи, психологи та педагоги, щоб вислухати та обговорити доповіді і наукові повідомлення, висловити нові ідеї, обмінятися методичним досвідом.

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     На кафедрі діє наукове товариство курсантів та студентів, яке очолює проф. Голубко В.Є. Його учасники регулярно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, а також конкурсах наукових робіт.

Дозвілля: 

     Головну увагу науково-педагогічні працівники кафедри приділяють розвитку духовності, морально-професійної культури, вихованню високих моральних якостей, інтелігентності, дієвого патріотизму, гнучкого плюралістичного мислення, ініціативності та комунікабельності. Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри - куратори груп проводять туристично-спортивні походи в Карпати та екскурсії визначними місцями України, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", кінопалаци, ігри Галицької відкритої телевізійної ліги КВН, інтелектуальні ігри "Що?Де?Коли?" та ін.

Науково дослідна робота: 

 
    
   
ТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ:
 
 
 
 «Теоретико-методологічні засади організації соціальної роботи в контексті європейських цінностей та міжнародних стандартів»
 

 
 
Робота виконується на підставі Законів України «Про соціальні послуги» № 966-IV від 19 червня 2003 року, Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР тощо.               
Початок роботи: жовтень 2018 року.
Закінчення роботи: жовтень 2021 року.
Джерело фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб.

Інформація абітурієнту: 

 
 Ми у соціальній мережі facebook  
З 2013 року в ЛДУ БЖД відбувається набір абітурієнтів за спеціалізацією 231 «Соціальна робота», яка є престижною і затребуваною на ринку праці в Україні.
 
Загальна інформація про напрям підготовки:
Шифр галузі вищої освіти: 23
Галузь знань: Соціальна робота
Код спеціальності: 231
Спеціалізація: Соціальна робота.
Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Освітні програми:
·      “Міжнародна соціальна робота”;
·      “Менеджмент соціальних послуг”.

    7 причин, щоб обрати спеціальність “Соціальна робота” в ЛДУ БЖД

·       Ти знайдеш цікаву й престижну професію;
·       Ти працевлаштуєшся за фахом;
·       Ти навчатимешся в комфорті та безпеці;
·       Ти зустрінеш кваліфікованих, досвідчених та доброзичливих викладачів;
·       Ти станеш впевненим, комунікабельним та успішним;
·       Ти здобудеш практичний досвід через інтерактивні заняття, тренінги, стажування в Україні та за кордоном;
·       Ти отримаєш яскраве та насичене студентське дозвілля. 

      Для вступу Вам необхідно подати сертифікати ЗНО з наступних навчальних дисциплін:

  • українська мова та література;
  • історія України;
  • іноземна мова або географія

     Після завершення навчання за цією спеціальністю випускники зможуть працювати:
-          фахівцем із соціальної роботи;
-          управлінцем соціальної сфери;
-          фахівцем з кейс-менеджменту;
-          менеджером з PR-технологій;
-          соціальним інспектором;
-          спеціалістом з розробки та впровадження соціальних проектів;
-          фахівцем пенітенціарної служби;
-          спеціалістом закладів соціального обслуговування (центри соціально-психологічної допомоги та реабілітації, соціальний гуртожиток, соціальний центр матері та дитини, “Телефон довіри”, тощо);
-          спеціалістом служби у справах дітей;
-          спеціалістом з питань кадрової роботи;
-          фахівцем з розвитку громади;
-           експертом з суспільно-політичних питань.


Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету