Українська Англійська

Про інститут

ІСТОРІЯ
Інститут післядипломної освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності є правонаступником і спадкоємцем факультету післядипломної освіти, заснованого відповідно до наказу МНС України від 10.05.2006 р. № 272. Метою його створення було: удосконалення управління, поліпшення якості освітньої діяльності, оптимізація використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра у системі ступеневої освіти.
Першим начальником факультету післядипломної освіти призначено полковника вн. сл. Олександра Воробйова. У перші роки після заснування факультет знаходився у стадії становлення. До складу факультету тоді входили такі структурні одиниці: кафедра профілактичної та консультативної діяльності (очолював кафедру к.т.н., доцент, полковник Роман Лозинський); кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (очолював кафедру к.т.н., доцент, полковник Ігор Дворянин); кафедра професійної адаптації (очолював кафедру к.т.н., доцент, полковник внутрішньої служби Роман Ратушний).
За час існування факультет післядипломної освіти очолювали: полковники сл.ц.з. Олександр Воробйов (2006-2011), Руслан Пархоменко (2011-2012), Борис Болібрух (2012-2013), Юрій Рудик (на протязі 2013 року), підполковник сл. ц. з. Тарас Бойко (2013- 2014).  
Основною метою діяльності факультету післядипломної освіти було забезпечення умов, необхідних для отримання особою другої вищої освіти, підготовка та перепідготовка фахівців для підрозділів МНС України та на замовлення інших міністерств, відомств та організацій.
Основними напрямами діяльності факультету була підготовка фахівців за ліцензованими спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр у співпраці з іншими факультетами Університету, надання другої вищої освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців підрозділів МНС України; підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації та участь в їх атестації; наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу «наука–виробництво», науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня, інформаційна, видавнича діяльність; участь у профорієнтаційній роботі; участь у міжнародній співпраці Університету.
З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів діяльності Університету на факультеті виконувалися науково-дослідні, науково-технічні, проектно-пошукові, дослідно-конструкторські та експериментальні роботи; розроблялася документація на експериментальні та дослідні зразки, лабораторне устаткування і пристрої; здійснювалися інноваційна діяльність; надавалися послуги в інформаційній сфері та спеціальні послуги фахівцями вищої кваліфікації згідно зі Статутом Університету в межах чинного законодавства; здійснювалася видання навчально-методичної, наукової літератури тощо; налагоджувалася співпраця з іноземними партнерами і міжнародним організаціями в рамках міжнародної діяльності Університету; надавалися платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним законодавством України та відповідними нормативними документами; проводилася робота з інших видів господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та Статуту Університету.
Інститут післядипломної освіти створено у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у лютому 2014 року (наказ ДСНС України №109 від 22.02.2014). Очолив інститут післядипломної освіти полковник служби цивільного захисту В’ячеслав Кошеленко (2014-2019рр.), а згодом полковник служби цивільного захисту Володимир Слободяник (2019- по цей час).
Сьогодні в структурі інституту функціонують чотири підрозділи: відділення підготовки робітничих кадрів, кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, навчально-тренувальний полігон та лабораторія дистанційного навчання.
У сьогоденні метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників органів та підрозділів цивільного захисту в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції.
Зміст післядипломної освіти визначається відповідними планами і програмами з урахуванням сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності.
Види післядипломної освіти, за якими проводиться навчання в інституті післядипломної освіти:
Здійснення діяльності з надання післядипломної освіти є важливим і перспективним напрямом роботи інституту післядипломної освіти, який потребує подальшого розвитку, удосконалення, розширення. У перспективі інституту є отримання нових ліцензій для освітньої діяльності за новими спеціальностями, професіями.
Вагомий внесок у розвиток інституту та покращення матеріальної бази зробили підполковники сл. ц. з. Степан Білик, Ярослав Федюк, Микола Басов, ветерани служби Олександр Воробйов, Володимир Желізко.
Організаційне наукове забезпечення та коригування робочих навчальних планів та програм з урахуванням сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності в інституті здійснюється під керівництвом начальника інституту кандидата психологічних наук, доцента Володимира Слободяника та заступника начальника інституту, кандидата педагогічних наук Тараса Ткаченка. В інституті невід’ємною складовою освітньої діяльності є наукова і науково - технічна діяльність, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в систему вищої освіти.
Високий науковий потенціал професорсько-викладацького складу кафедри дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових соціально-економічних умовах. Викладачі кафедри активно долучилися до розробки віртуального навчального середовища та контролюючих програм, що позитивно відображається на навчальному процесі слухачів. Це надало можливість педагогічним, науково-педагогічним працівникам та працівникам професійної (професійно-технічної) освіти підвищити свій рівень кваліфікації відповідно до нової державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти (Постанова КМ України від 21 серпня 2019 р. №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»). Навчальний процес організовується на базі інституту висококваліфікованими викладачами, сучасні аудиторії, лабораторії, устаткування забезпечують високу якість освітнього процесу згідно Положення про організацію освітнього процесу та Положення про дистанційне навчання слухачів інституту післядипломної освіти у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності,введеного в дію наказом ректора № 59од від 18 березня 2021. Організація освітнього процесу здійснюється на підставі чинного законодавства за освітньо-професійними програмами післядипломної освіти (перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація і стажування), навчання з питань пожежної безпеки та охорони праці, підготовчих курсів, затверджених у встановленому порядку відповідно до діючих норм та стандартів вищої освіти.
 
 
 
   
 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02