Українська Англійська

Кафедра процесів горіння та загальної хімії

  

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ
DEPARTMENT OF BURNING PROCESSES AND GENERAL CHEMISTRY


     Знання процесів горіння, хімії та фізики високотемпературних процесів є основою якісного виконання працівниками пожежної охорони своїх професійних обов’язків боротьби з вогнем, рятування людей і матеріальних цінностей та профілактики надзвичайних ситуацій.

     Кафедра процесів горіння та загальної хімії створена у 2007 р. За період становлення на кафедрі сформувався  науково-педагогічний колектив провідних фахівців, які на високому професійному рівні забезпечують навчально-виховний процес по всіх напрямках підготовки спеціалістів нашого університету, крім гуманітарного профілю.

Положення про кафедру
 


 

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра процесів горіння та загальної хімії створена у 2007 р. За період становлення на кафедрі сформувався  науково-педагогічний колектив провідних фахівців, які на високому професійному рівні забезпечують навчально-виховний процес по всіх напрямках підготовки спеціалістів нашого університету, крім гуманітарного профілю.

Першим начальником кафедри ПГтаЗХ був полковник сл.ц.з., к.т.н.. Баланюк В.М.
З 2 квітня 2013 р. завідувачем кафедри процесів горіння та загальної хімії призначений професор, доктор хімічних наук Михалічко Б.М.

 


Колектив кафедри: 

     На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 1 доктор наук, професор, 3 кандидати наук, доценти 1 викладач та лаборант кафедри. Навчальний процес та науково-дослідну роботу здійснюють 5 науково-педагогічних працівників:


Науково-педагогічний склад: 

завідувач кафедри
Михалічко Борис Миронович
доктор хімічних наук, професор
   
доцент кафедри 
Лавренюк Олена Іванівна
кандидат технічних наук, доцент
старший викладач кафедри
Ємельяненко Сергій Олександрович
Кандидат технічних наук
доцент кафедри 
Щербина Ольга Миколаївна
Кандидат фармацевтичних наук, доцент
викладач кафедри
Карвацька Марія Ярославівна
лаборант кафедри 
Кушпа Дарія Володимирівна

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Хімія
Теорія розвитку та припинення горіння
Теоретичні основи пожежовибухонебезпечності
Теорія горіння та вибуху
Хімія з основами біогеохімії
Хімія колоїдно-дисперсних систем

Науково-методична робота кафедри: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри підготували значну кількість науково-методичної літератури в галузі навчальних дисциплін університету.        
          Всього співробітниками кафедри розроблено понад 40 методичних вказівок для виконання лабораторних, модульних контрольних та розрахункових робіт. В тому числі розроблено і видано навчальні посібники «Збірник задач і вправ з хімії. І. Загальна хімія» (Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.В. Ощаповський), «Збірник задач і вправ з хімії. ІІ. Неорганічна хімія» (Б.М. Михалічко, О.М. Щербина, В.М. Баланюк), «Загальна, неорганічна і органічна хімія» (О.М. Щербина), «Загальна та спеціальна хімія» (О.М. Щербина та ін.), «Конспект лекцій з хімії» (О.М. Щербина), «Практикум з хімії» (Щербина О.М. та інші ), «Збірник тестових завдань з хімії» (О.М. Щербина). Виданий термінологічний словник «Хімія та процеси горіння» (О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, В.М. Баланюк). Виданий термінологічний словник «Довідник рятувальника» (Баланюк В.М., Винявська Г.Ф., Щербина О.М. та ін.) обсягом 712 стор. Ведеться робота над ІІ-им виданням підручника «Теорія розвитку та припинення горіння» (В.М.Баланюк, О.І.Лавренюк). Продовжується розробка бази даних програми-довідника «Небезпечні речовини».
     Працівники кафедри добре відомі широкому загалу науковців світу своїми науковими на навчально-педагогічними публікаціями. Їх постійно запрошують до участі в різноманітних Міжнародних наукових конференціях. Наукові журнали з Європи, Америки, Азії, США, Великобританії, Німеччини, Россії та ін. країн просять надсилати статті для публікації, наукові видавництва різних країн пропонують друкувати монографії та підручники з різних галузей знань.
Отже, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності добре відомий всьому світові.

   

Результати досліджень опубліковані в статтях, що входять до філадельфійського переліку видань та отримано патенти:
[1] H. Lavrenyuk, O. Mykhalichko, B. Zarychta, V . Olijnyk, B. Mykhalichko.Journal of Molecule Structur e, 1095 
(2015) 34-41.
[2] H. Lavrenyuk, V . Kochubei, O. Mykhalichko, B. Mykhalichko. Fire Safety Journal, 80 (2016) 30-37. 
[3] H. Lavrenyuk, O. Mykhalichko, B. Zarychta, V . Olijnyk, B. Mykhalichko. Journal of Coor dination Chemistry, 69 
(2016) 2666-2676. 
[4] L. Rublova, B. Zarychta, V . Olijnyk, B. Mykhalichko.Journal of Molecule Structur e, 1 137 (2017) 1-8.   
[5] Ємельяненк о С.О., К узик А.Д., Рак Т .Є., Карабин О.О. Патент на к орисну модель № 79881 (2013).
[6] Михалічк о Б.М., К овалишин В.В., Г одованець Н.М. Патент на винахід № 102757 (2013).
[7] Михалічк о Б.М., Г одованець О.І., Михалічк о О.Б. Патент на винахід № 108792 (2015). 
[8] Лавренюк О.І., Михалічк о Б.М.Патент на винахід № 109187 (2015). 

Матеріально-технічна база: 

     Теоретичні і практичні заняття з даних дисциплін проводяться в аудиторії кафедри, а лабораторні – у навчальній лабораторії процесів горіння і загальної хімії, що обладнана необхідними матеріалами і реактивами.

Лабораторія процесів горіння та загальної хімії


     Лабораторія функціонує на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Вона оснащена необхідними приладами для визначення вибухо-пожежонебезпечних параметрів горючих речовин та матеріалів, а також вимірювальною технікою, випробувальним обладнанням і стандартними взірцями. Методики проведення випробовувань використовуються на базі нормативної документації. Лабораторія складається з двох підрозділів навчальної лабораторії і науково-дослідної лабораторії. В навчальній лабораторії за напрямом підготовки "Пожежна безпека" виконуються наступні лабораторні роботи:

 • Визначення складу продуктів горіння;
 • Визначення температури горіння речовин;
 • Визначення схильності до самозаймання жирів, масел і інших матеріалів;
 • Визначення концентраційних меж поширення полум я для горючих парів та газів;
 • Визначення температури спалаху і швидкості вигоряння рідин;
 • Визначення швидкості вигоряння твердих речовин;
 • Визначення горючості речовин Вивчення гасіння полумя вогнегасними порошками та аерозолями;
 • Дослідження механізму гасіння горіння методом охолодження;
 • Дослідження процесу припинення горіння за допомогою флегматизаторів.

За хімічними напрямами заняття в лабораторії проводяться згідно напрямів Хімія і Хімія з основами біогеохіміїНапрямки наукових досліджень кафедри: 

     Наукові дослідження проводяться за наступними напрямками:
 

 • Механізм інгібування процесів горіння нітрогенвмісних органічних речовин солями купруму   (Михалічко Б.М.)
 • Дослідження горючості композиційних матеріалів на основі епоксидних смол (Лавренюк О.І.)
 • Дослідження токсичності продуктів горіння   (Щербина О.М.)
 • Оцінювання пожежних ризиків (Ємельяненко С.О.).

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

На кафедрі працює наукове товариство курсантів та студентів

Напрями науково-дослідної роботи товариства курсантів та студентів кафедри
1. „Дослідження горючості композиційних матеріалів на основі епоксидних смол" – керівник роботи доцент, к.т.н. Лавренюк О.І.
2. „Дослідження токсичності продуктів горіння: оксидів карбону, сульфуру і нітрогену" – керівник роботи доцент, к.фарм.н. Щербина О.М.
3."Створення геоінформаційного комплексу підрозділу ДСНС України на основі web-технологій картографії («геопортал»)" -
керівник роботи старший викладач, к.т.н. Ємельяненко С.О.
 


Дозвілля: 

Викладачі кафедри також приймають активну участь у кураторській роботі. Організовують для навчальних груп культурно-масові заходи.
Відвідування чергових матчів Прем`єр ліги з футболу
Заняття з військової підготовки на базі яворівського полігону
Заняття з військової підготовки на базі яворівського полігону

Науково дослідна робота: 

Під керівництвом професора Б.М. Михалічка відбувся успішний захист дисертаційного дослідження на тему «Інгібітори горіння амінів та нітрилів на основі сполук купруму» (Н.М. Годованець).
Впродовж 2015 року науково-педагогічні працівники кафедри за результатами наукової діяльності опублікували 42 наукових праці (з яких 12 статей у фахових виданнях та дві опубліковано у Scopus), отримано два патенти на винахід №109187 та  № 108792, Україна, взяли участь у науково-практичних конференціях, зокрема у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (Львів), у 17 Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору» (Київ), у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи» (Харків), у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист», (Черкаси), у XV науковій конференції «Львівські хімічні читання – 2015» (Львів).     
     За час існування кафедри науково-педагогічні працівники за результатами наукової діяльності опублікували чимало наукових праць, взяли участь у багатьох науково-практичних форумах та міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном, зокрема, у Міжнародній науково-практичній конференції "Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация" (Мінськ, Білорусія);   Міжнародній науково-практичній конференції "Пожежна безпека" (Черкаси);   наукових конференціях "Львівські хімічні читання" (Львів);   Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Ломоносов" (Москва, Росія);   Всеукраїнській з міжнародною участю конференції молодих учених "Наноматеріали в хімії, біології та медицині" (Київ);   ХХІІІ Міжнародній Чугаївській конференції з координаційної хімії (Одеса);   The International Disaster Reduction Conference, 20-26 August, 2007, Harbin (Китай),   International Disaster and Risk Conference, IDRC, Davos, August 25-29, 2008. Davos, Switzerland, 2008 (Швейцарія);   17-21st Conferences on Current Trends in Computational Chemistry, October 31-November 1, 2008, Jackson, Miss., USA, 2008 (США) і по 2012 р.;   Научной региональной конференции с международным участием «Химия-2010. Нанохимия» (Дубна, Росія);   ХХІІ Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (Москва, 2010, Росія);   10th European Conference on Research In Chemistry Education (ECRICE) and 4th International Conference Research in Didactics of the Sciences (DidSci), 4-9 July 2010 (Краків, Польща);   XVIth International Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics (QSCP-XVI) September 11-17, 2011, Kanazawa, Japan (Японія);   5th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Pedagogical University of Krakow. Krakow, Poland (Польща);   Міжнародна науково-методична конференція „Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища”, Харків, Україна;  21th Conference on Current Trends in Computational Chemistry, Jackson, Miss (USA, США)  та інших міжнародних форумах в країнах Європи, Америки і Азії.
          За свою плідну педагогічну та наукову роботу спіробітники кафедри нагороджені дипломами і грамотами в тому числі міжнародних організацій і установ, одержали світове визнання.

 

Інформація абітурієнту: 

Інформація абітурієнту:
     Інститут пожкежної та техногеної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності готує бакалаврів, спеціалістів та мегістрів за спеціальністю "Пожежна безпека".
      Випускники інституту підготовлені до проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і організації життєзабезпечення постраждалого населення, а також до вирішення організаційних, технічних, інженерних задач із забезпеченням пожежної безпеки, визначення ступеня пожежної небезпеки технологічних процесів розрахунковими методами, розробки інженерних рішень із захисту устаткування, споруд і будинків, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення контролю за виконанням правил пожежної та техногеної безпеки.

Перелік посад на яких може працювати випускник:
- начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини;
- начальник відділення державного пожежно-рятувального поста;
- провідний фахівець служби цивільного захисту міст, районів у містах, районів областей;
- начальник відділення пожуково-рятувальної частини;
- інженер з пожежно-рятувальних робіт;
- інспектор Державної інспекції техногеної безпеки;
- інженер дослідно-випробовувальної лабораторії;
- інженер з проектування систем пожежо-гасіння та пожежної сигналізації;
- інженер з проектування систем протидимного захисту;
- інженер з проектування систем та пристроїв блисковкозахисту;
- експерт з оцінки протипожежного стану об'єктів;
- фахівці служби пожежної безпеки структурних підрозділів (МВС, ДСНС, ЗСУ, СБУ, Департамент прикордонної служби Укриїни)

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету