Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Пархоменко Р.В., Болібрух Б.В., Чалий Д.О.
Пожежна тактика. Практикум. Друге видання. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – 414 с.
У практикумі наведені умови для рішення  пожежно-технічних задач, які охоплюють об’єкти основних промислових і сільськогосподарських виробництв, об’єкти з масовим перебуванням людей, житлові та адміністративні будівлі, а також задачі для визначення основних параметрів розвитку пожежі, тактичних можливостей підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на основних пожежних автомобілях. Наведені основні положення щодо тактики гасіння пожеж, приклади рішення пожежно-тактичних задач на даних об’єктах, методики розрахунку геометричних параметрів пожежі, розрахунку сил і засобів.
Практикум призначений для курсантів, студентів і слухачів пожежно-технічних начальних закладів ДСНС України та практичних працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.
Лаврецький Р.В., Мовчан І.О., Мякуш І.І.
Це третє, доповнене видання популярного серед курсантів та студентів навчального посібника, який висвітлює зміст основних моральних категорій і норм поведінки, без яких неможлива професійна діяльність ДСНС України. Практичні поради з правил етикетного спілкування у службовий та позаслужбовий час допоможуть впевнено і комфортно відчувати себе в будь-якому товаристві, знаходити вихід із складних етикетних ситуацій, заслужити повагу оточуючих.
Для курсантів, студентів і слухачів ВНЗ, практичних працівників ДСНС України та тих, хто цікавиться етикетом.
Підгородецький Я.І., Сичевський М.І., Домінік А.М.
У навчальному посібнику розглядається конструкція рухомого складу автомобільного транспорту, їх вузлів, агрегатів, механізмів та систем. Значна увага приділяється сучасним розробкам у автомобілебудуванні, зокрема перспективним видам систем живлення двигунів та автоматичним трасмісіям автомобілів.
Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей.
Кухарська Н.П.
У навчальному посібнику розглянуто апаратні засоби персональних комп’ютерів, а саме: комп’ютерні корпуси; особливості архітектури і функціональні можливості інтерфейсів; загальні принципи будови та роботи зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, пристроїв введення/виведення; подано тестові завдання.
Матеріал посібника ілюстровано рисунками, пояснювальними таблицями і схемами, які допомагають читачеві зорієнтуватися в сучасному стані розвитку апаратних засобів персональних комп’ютерів.
Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, навчальною програмою яких передбачено вивчення дисципліни “Апаратні засоби персональних комп’ютерів” та всіх, хто цікавиться обчислювальною технікою.
Римар О.М.
В монографії викладено результати авторських досліджень впливу тертя на розподіл, концентрацію та величину еквівалентних напружень за основними критеріями міцності в деталях машин. Методи обчислення ПНДС базуються на нових розв’язках узагальнених класичною теорією Буссінеска-Черруті задач про контакт двох тіл, обмежених поверхнями подвійної кривини, під дією зовнішніх зусиль. Першої – про дію нормального зусилля стискання. Другої – про одночасну дію в контакті нормального та однонаправлених дотичних зусиль, зв'язаних законом Амонтона-Кулона. Дослідження доведені до інженерного рівня. Для інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
Козяр Михайло Миколайович
У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти педагогіки вищої школи з позицій сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу і підготовки фахівців епохи інформаційного суспільства. Приділена увага питанням реалізації завдань Болонського процесу. Навчальний посібник призначено для студентів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
Попко Ірина Адамівна
Навчальний посібник призначений для проведення занять з французької мови для курсантів (студентів) першого та другого курсів за напрямом «Пожежна безпека».
Основна мета пропонованого навчального посібника – розширити словни-ковий запас, навчити курсантів (студентів) спілкуватися на теми, пов’язані з про-фесійною тематикою.
У посібнику подаються для детального вивчення тексти, у яких подано інфор-мацію про структуру пожежної безпеки Франції, освітні заклади, які готують спеціалі-стів пожежної безпеки та рятувальників, робочий одяг, обладнання та техніку, яка знаходиться на озброєнні пожежної безпеки Франції.
Посібник містить додаткові тексти для самостійного опрацювання. Система вправ спрямована на засвоєння пожежно – рятувальної термінології та вироблення навичок і вмінь використовувати лексико-граматичний матеріал практично.
Тексти і лексико-граматичні вправи побудовані на матеріалі автентичної літератури.
Укладено відповідно до навчальної програми дисципліни «Французька мова».
Балицька, Валентина Олексіївна
У посібнику викладено основні закони механіки, молекулярної фізики та термодинаміки. Матеріал посібника відповідає програмі з фізики для курсантів і студентів вищих інженерно-технічних спеціальностей.
Дробіт І.М., Маслюк Д.М.
Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» для курсантів та студентів другого року навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології». Чотири розділи посібника тематично відповідають основним видам транспорту: автодорожньому, авіаційному, залізничному та водному. Комплекс завдань та вправ навчального посібника, розрахований для аудиторної та самостійної роботи курсантів та студентів, розвиває навички спілкування англійською мовою з поданої тематики.
Попович В. В.
У монографії досліджено фітомеліоративні процеси, які проходять на згасаючих териконах Нововолинського гірничопромислового району, що входить до складу Львівсько-Волинського вугільного басейну. Встановлено видовий склад рослинності, який доцільно використовувати при фітомеліорації териконів регіону.
Для науковців, адміністративних організацій, студентів екологічного профілю, аспірантів, пошукачів, працівників басейнів.

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету