Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Іванів О.В., Ткаченко Т.В.
Посібник містить тексти та вправи на професійну тематику, а саме: "Пожежна частина", "Розпорядок дня курсанта", "Види вогнегасників", "Пожежний одяг та спорядження", "Пожежна техніка", "Рятувальні роботи", "Пожежні машини", "Роль і завдання диспетчера", "Надання першої медичної допомоги","Природні катаклізми" та ін.
Комплекс розроблених вправ спрямований на засвоєння термінології та на вироблення умінь та навичок використовувати лексичний матеріал практично. Тексти та лексичні вправи побудовані на матеріалі оригінальної професійної літератури.
Додатково запропоновані фахові тексти для самостійного опрацювання.
Посібник допоможе оволодіти професійною англійською мовою студентам, викладачам та працівникам вищих навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також всім, хто вдосконалює свої знання з англійської мови. Укладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Англійська мова".
Вовчаста Н.Я., Іванів О,В., Дідух Л.І., Ткаченко Т.В.
Баклицький І.О., Сірко Р.І.
Лабораторний практикум містить 5 розділів, плани практичних та семінарських занять до них, програмоване опитування, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів і курсових робіт, список рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів.
Риторика. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 104 с.
У навчальному виданні подано різні види тестових завдань відкритої та закритої форми з дисципліни “Риторика”. Змістовою основою завдань стали матеріали загальнодоступних підручників з риторики.
Матеріал подано таким чином, щоб на його основі викладачі вищих навчальних закладів могли розробити відповідні тести для поточного, рубіжного чи підсумкового контролю, а курсанти і студенти – засвоїти головні теоретичні та практичні аспекти публічної комунікації.
Укладено відповідно до навчальних програм з предмету “Риторика”  для усіх напрямів підготовки.
Мандрус В.І., Желяк В.І., Регуш А.Я.
У збірнику подано короткі теоретичні відомості з гідромеханіки та  29 прикладів розв’язання типових задач. Наведено 288 задач для самостійного розв’язування, для кожної з них запропоновано 10 варіантів. В додатках наведені довідникові відомості для розв’язування задач.
Для курсантів, студентів, слухачів, які навчаються за напрямом підготовки “Пожежна безпека”, а також інших технічних спеціальностей.
Збірник задач з курсу загальної фізики: Навчальний посібник.
Л.І. Ярицька, В.О. Балицька

У збірнику викладено теоретичні відомості із загального курсу фізики, розглянуто приклади розв'язування типових задач та запропоновано задачі для самостійного розв'язування.

Для студентів і курсантів вищих інженерно-технічних навчальних закладів напрямку „Пожежна безпека".

Рекомендовано вченою радою Львівського інституту пожежної безпеки МНС України, протокол № 2 від 11 жовтня 2005 р. як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Кримінальне право в діяльності органів Державного пожежного нагляду України. Навчальний посібник
Ренкас А.Г., Половко А.П.

У посібнику розглянуті основні положення кримінально-правових відносин, що виникають під час розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами. Посібник розрахований на курсантів та слухачів навчальних закладів пожежно-технічного профілю, а також на інженерно-інспекторський склад органів Державного пожежного нагляду.

Загальна електротехніка. Теорія електричних і магнітних кіл. Навчальний посібник.
В.І. Гудим , М.М. Семерак, Ю.І. Рудик .

Навчальний посібник написаний згідно з навчальною програмою курсу «Загальна електротехніка», який читається у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності для бакалаврів і спеціалістів в обсязі 172 години, що охоплює кола постійного струму, магнітні кола, кола однофазного змінного струму, трифазні кола та перехідні процеси. Матеріал посібника містить сучасні методи розрахунку лінійних електричних кіл, які базуються на використанні комплексного числення.

Для глибшого засвоєння викладеного у посібнику теоретичного матеріалу для більшості важливих тем наведено приклади та загальні алгоритми розв'язання типових задач.

Посібник призначений для курсантів, студентів і слухачів факультетів заочного і дистанційного навчання вищих навчальних закладів МНС України, а також може бути корисний для студентів інших спеціальностей, які вивчають даний курс в межах «Загальної електротехніки».

Загальна, неорганічна і органічна хімія.
Щербина О.М.

Викладено теоретичний матеріал та наведені приклади розв'язування задач з поясненнями до них. Приведені основні формули для розрахунків, назви й одиниці фізичних одиниць, варіанти індивідуальних завдань.

Для слухачів технічних навчальних закладів

Історія України. Частина І: Від найдавніших часів до XVIII ст.: Практикум.
Лаврецький Р.В., Нагірняк М.Я., Телюк С.Р.

У практикумі висвітлено частину програмного курсу історії України (від скіфо-сарматської доби до кінця XVIII ст.), яка відведена на семінарські заняття і самостійну роботу студентів. У ньому читач знайде сучасні наукові відповіді на складні питання вітчизняної історії. Запропоновані тези відповідей та уривки з історичних документів доповнюють лекційний курс з історії України, допомагають розвинути навички роботи з різними типами джерел, розвивають творче й неупереджене історичне мислення студентів.

Практикум призначений для повноцінної підготовки студентів вищих навчальних закладів негуманітарних спеціальностей з історії України та культурології, поглибленого вивчення історії рідного краю. Буде корисним для всіх тих, хто цікавиться політичною і соціальною історією України, її культурою, бажає вникнути в подробиці минулого на основі історичних документів.

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету