Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Харчук, Андрій Іванович
Навчальний посібник «Страховий фонд документації» підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Страховий фонд документації» з підготовки фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека».
В навчальному посібнику відображено історію становлення та розвитку страхового фонду документації (далі – СФД), систему нормативно-правового забезпечення функціонування страхового фонду документації України, управління державною системою СФД та механізм її функціонування, основи планування формування страхового фонду документації, порядок проведення державної реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації, порядок організації робіт в державній системі СФД та основні напрями створення СФД для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Посібник розраховано на слухачів, курсантів, студентів вищих навчальних закладів, майбутніх фахівців із спеціальності «Пожежна безпека» та власників об’єктів господарювання.
Лавренюк Олена Іванівна
У навчальному посібнику висвітлені основи теорії горіння і вибуху газоподібних, рідких і твердих речовин. Розглянуті явища, які протікають в горючих речовинах при їх нагріванні, займанні та горінні. Викладено теоретичний матеріал та розглянуто методики визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів.
Щербина Ольга Миколаївна
Наведено теоретичні основи абсорбційного аналізу, методики виконання лабораторних робіт для ідентифікації та кількісного визначення неорганічних та органічних речовин за їх спектральними характеристиками, контрольні запитання, рекомендована література.
Для курсантів і студентів екологічних і інших спеціальностей, які використовують методи аналізу хімічних речовин, та при виконанні курсових, бакалаврських і магістерських робіт.
Харчук А.І., Купчак М.Я.
Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програми з екологічного права, яке вивчають майбутні фахівці МНС України у галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.
В посібнику відображено основі положення, що стосуються предмета, методу, джерел екологічного права, еколого-правового статусу особи, правового забезпечення екологічної безпеки, управління екологічній галузі та відповідальності за екологічні правопорушення, правового регулювання об’єктів навколишнього середовища і зон надзвичайних екологічних ситуацій.
Посібник розраховано на курсантів, студентів вищих навчальних закладів.
В.А. Батлук, Б.О. Білінський, В.В. Ковалишин, О.Л. Мірус.
В навчальному посібнику викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва.
Окремі класичні розділи дисципліни «Основи охорони праці» відомо не наведені в даному посібнику в зв’язку з його специфічністю. В цілому він відображає сучасний стан нормативно-правового та організаційно-технічного забезпечення охорони життя і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності. Особливу увагу приділено питанням охорони праці в підрозділах МНС України при здійсненні їх працівниками свої професійної діяльності.
Для курсантів, студентів і слухачів відомчих навчальних закладів, а також для практичних працівників.
Ковалишин В.В., Кріса І.Я., Васильєва О.Е., Кирилів Я.Б.
У навчальному посібнику розглядаються питання належної експлуатації вогнегасників, починаючи від обліку та контролю і закінчуючи використанням вторинних ресурсів. У цьому посібнику наведено класифікацію пожеж та вогнегасників, їх загальну будову та технічні характеристики, маркування та вимоги до них, а також основні прийоми застосування  вогнегасників у різних умовах загорянь та пожеж. Крім цього, охарактеризовано компоненти вогнегасних зарядів до них, розглянуто вибір, методи випробувань, технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників, а також при використанні вторинних ресурсів. Подані приклади розв’язування задач, включені тестові питання для самоконтролю і наведені додатки.
Для курсантів, студентів і слухачів відомчих навчальних закладів, а також для практичних працівників.
Величко Л.Д., Семерак М.М., Лозинський Р.Я.
У книзі глибоко і ґрунтовно розкриваються основи термодинаміки і  теплопередачі та використання даних основ в пожежній безпеці. Вказується методика розв’язування задач по конкретних темах і до кожної теми запропоновано варіанти завдань для проведення практичних занять та набір задач для проведення контрольної роботи.
Охоплюючи всі розділи термодинаміки та теплопередачі ця фундаментальна праця добре слугуватиме студентам вищих навчальних закладів і науково-технічним працівникам, які спеціалізуються в цій галузі.
Лопушанський Я.Й., Семерак М.М.
Довідник містить терміни та поняття із радіаційної біофізики, радіобіології, радіаційної гігієни, радіаційної безпеки. Всі дані наведені у алфавітному порядку.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, а також всіх, хто цікавиться проблемами радіаційної фізики, радіаційної біофізики, радіобіології, радіохімії, радіоекології, радіаційної гігієни.
Васильєва О.Е., Паснак І.В.
У навчальному посібнику розглядається технологія виробництва основних чорних і кольорових металів та сплавів, наведено технологічні особливості їх лиття різними способами. Авторами висвітлено основні способи зварювання металів та сплавів, розглянуто способи паяння та наплавлення. Крім цього, подані основи обробки металів тиском та розглянуто обробку різанням з використанням різних різальних інструментів.
Для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів України. Цей навчальний посібник може бути корисним інженерам підприємств, фахівцям з машинобудівної та автомобільної галузей, та всім, хто цікавиться та вивчає технологію матеріалів.

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету