Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра практичної психології та педагогіки

 

  Кафедра практичної психології та педагогіки функціонує в структурі Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту ЛДУ БЖД. У квітні 2020 року начальником кафедри призначено доктора психологічних наук, доцента, полковника служби цивільного захисту Сірко Роксолану Іванівну.
Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують навчально-методичну, організаційно-інформаційну та виховну роботу з курсантами і здобувачами вищої освіти Університету. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра та магістра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 Психологія. Майбутні практичні психологи вивчають комплекс психологічних дисциплін (загальна психологія; історія психології; соціальна психологія, вікова психологія, основи психологічного консультування, основи психокорекції та ін.), а також професійно-орієнтовані дисципліни, необхідні для роботи психолога в надзвичайних ситуаціях (психологія діяльності в особливих умовах; психологія посттравматичної реабілітації, психологія кризових ситуацій; юридична психологія, військова психологія).
Із 2016 року кафедра здійснює підготовку докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта».

  
 Форма здобуття освіти: денна та заочна, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Історія виникнення кафедри: 

 
  Кафедру практичної психології та педагогіки створено в травні 2006 року з ініціативи доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, генерал-лейтенанта служби цивільного захисту, ректора Університету (з 2006 до 2018р.) Михайла Миколайовича Козяра. 
   Кафедра забезпечує професійну підготовку практичних психологів для різних галузей виробничої та невиробничої сфери. Спеціаліст із «Психології» може бути призначений для роботи у психологічних службах і центрах, на виробництві, в системі освіти, охорони здоров’я, соціальному секторі на посадах психолога, який здійснює діагностичну, профілактичну та психокорекційну роботу. Психологічний напрям підготовки фахівців ДСНС України спрямований на підвищення рівня психічного здоров’я працівника оперативно-рятувальної служби та оволодіння навичками саморегуляції в стресових ситуаціях.
  Комплексні практичні заняття, організовані кафедрою на базі психолого-тренувального центру університету, кабінету релаксації, комп'ютерних класів для вивчення психодіагностичних методик сприяють підвищенню ефективності професійної підготовки фахівців цивільного захисту.
   Із 2016 року кафедра здійснює також підготовку докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта». 

          

 


 Форма навчання: денна та заочна, державна та госпрозрахункова

Колектив кафедри: 

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 3 доктори психологічних наук, 3 доктори педагогічних наук, 3 кандидата психологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук та 4 викладачі.

 

 

Науково-педагогічний склад: 

Начальник кафедри
СІРКО Роксолана Іванівна
доктор психологічних наук, доцент,
полковник служби цивільного захисту
r.sirko@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Професор кафедри

КОЗЯР Михайло Миколайович
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії
педагогічних наук України,
заслужений працівник освіти України

Наукові праці

Професор кафедри

ЛИТВИН Андрій Вікторович
доктор педагогічних наук, професор
a.lytvyn@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Професор кафедри
КРИВОПИШИНА Олена Анатоліївна
доктор психологічних наук, професор
o.krivopishina@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Професор кафедри

РУДЕНКО Лариса Анатоліївна
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
l.rudenko@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Професор кафедри
КОВАЛЬЧУК Зоряна Ярославівна
доктор психологічних наук, професор
 
Доцент кафедри
БАКЛИЦЬКИЙ Іван Олександрович

кандидат психологічних наук, доцент
Наукові праці
 
Доцент кафедри
ЦЮПРИК Андрій Ярославович
кандидат педагогічних наук, доцент
a.tsuypryk@ldubgd.edu.ua

Наукові праці
 

Доцент кафедри
ВДОВИЧ Світлана Михайлівна
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
s.vdovych@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Старший викладач кафедри
СТЕЛЬМАХ Оксана В'ячеславівна
кандидат психологічних наук,
майор служби цивільного захисту

o.stelmah@ldubgd.edu.ua
Наукові праці
Старший викладач кафедри
КЛИМЕНКО Олена Євгенівна
кандидат психологічних наук
o.klymenko@ldubgd.edu.ua
Наукові праці
 
 

Викладач кафедри
БЕРЕЗЯК Ксенія Михайлівна
майор служби цивільного захисту
k.berezyak@ldubgd.edu.ua

Наукові праці
 

 
Викладач кафедри
ЯРЕМКО Роман Ярославович

старший лейтенант служби цивільного захисту
r.yaremko@ldubgd.edu.ua 

Наукові праці
 

Викладач кафедри
BАВРИНІВ Олена Степанівна
o.vavryniv@ldubgd.edu.ua

Наукові праці

Викладач кафедри
БАЛЕБРУХ Юлія Богданівна


u.balebruh@ldubgd.edu.ua

Наукові праці
 

 
 
   
   
 
   
 
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

загальна психологія
вікова психологія
екстремальна психологія
соціальна психологія
психологія управління та конфліктологія
педагогіка
психологія діяльності в особливих умовах
психологія та педагогіка вищої школи
тренінг особистісного зростання
психологія особистості
тренінг асертивності
анатомія ЦНС з основами психофізіології
психосоматика
психологія творчості
експериментальна психологія
історія психології
психологічна служба в системі освіти
педагогічна психологія
психодіагностика
диференційна психологія
основи психокорекції
основи дефектології та психіатрії
основи клінічної психології та патопсихологія
тренінг особистісного зростання
методика викладання психології
методика викладання у вищій школі
вступ до спеціальності
психологія кар’єри
політична психологія
основи психологічного консультування
арт-терапія
практикум з психокорекції
психологія праці профорієнтація та профвідбір
тренінг сенситивності
юридична психологія
психологія сім'ї
юридична психологія
мотиваційний тренінг
тренінг комунікативності
психологічна експертиза в різних галузях
теорія та практика надання екстреної психологічної допомоги
психологія творчості
психологія кризових ситуацій
психологія посттравматичної реабілітації
військова психологія
психологія здоров’я

Науково-методична робота кафедри: 

      Основний напрям навчально-методичної роботи – це забезпечення викладання професійних дисциплін спеціальності 053 Психологія. Для підвищення якості навчання викладачі кафедри створюють навчальну-інформаційну і науково-методичну літературу, опубліковано ряд навчальних посібників і навчально-методичних рекомендацій, зокрема: «Професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах» (автор: М.М. Козяр); «Основи влучної стрільби» (автор: М.М. Козяр, Б.А. Виноградський, А.М. Ковальчук); «Цивільний захист. Пожежно-рятувавльна справа: ілюстрований словник-довідник» (автори: М.М. Козяр, А.А. Шадрін, І.М.Кочан); «Науково-педагогічний словник» (автори: М.М. Козяр, І.М. Козловська); «Військова психологія і педагогіка» (автори: М.М. Козяр, М.Й. Варій, М.С. Коваль); «Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу» (автори: Козяр М.М., Т.В. Ткаченко, Шевченко Л.С.); «Психологія літературної творчості в юності: монографія» (автор: О.А. Кривопишина); «Загальна психологія» (автор: О.П. Баклицька); «Психологія праці» (автор: І.О. Баклицький); «Становлення особистості в онтогенезі. Вікова психологія: збірник вибраних текстів лекцій з курсу» (автор: О.П. Баклицька); «Психологія спорту: навчально-методичні матеріали» (автори: О.П. Баклицька, І.О. Баклицький), «Психологія та педагогіка вищої школи: навчальний посібник» (автор: О.А. Кривопишина), «Основи методики викладання у вищій школі: навчальний посібник» (автор: А.Я. Цюприк), «Психодіагностика. Психологічний практикум: навчальний посібник» (автор: О.П. Баклицька, І.О. Баклицький, Р.І. Сірко, В.І. Слободяник) та ін.
   Науково-педагогічні працівники кафедри Сірко Р.І., Слободяник В.І., Куций О.А. провели на базі Головного управління ДСНС України у Рівненській області навчальні тренінги для психологів ДСНС України, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, Червоного Хреста, волонтерських і громадських організацій Рівненщини. Під час тренінгів основна увага приділялась питанням психологічного супроводження учасників АТО та психологічного забезпечення вимушених переселенців з ознаками дезадаптації, підвищеної агресивності чи тривожності. Учасники опановували техніки стратегічної та системної сімейної психотерапії, «ненасильницького спілкування» та методи зняття психологічної напруги, посттравматичного стресу з використанням інноваційних психотерапевтичних підходів.
   За участі співробітників кафедри відбувається підготовка дітей дошкільного та шкільного віку до безпечних дій в екстремальних ситуаціях, проводяться ознайомчі заняття у психолого-тренувальному центрі ЛДУ БЖД.
   В межах профорієнтаційної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться ознайомчі семінари-тренінги для психологів навчальних закладів. Так у травні 2015 р. відбувся семінар для директорів дитячих навчальних закладів Залізничного району м. Львова на тему: «Надання екстреної психологічної допомоги» (к. психол. н. Сірко Р.І.). У листопаді 2015 р. – для психологів загальноосвітніх шкіл Сихівського району м. Львова на тему «Профілактична робота психолога у запобіганні насильства. Робота з психотравмою» (викладачі кафедри Балебрух Ю.Б. і Шибрук О.В.).
   З метою поглиблення теоретичних знань щодо поведінки в надзвичайних умовах на кафедрі практичної психології та педагогіки був започаткований гурток «Кіноаналіз», де проводиться психологічний розбір кінофільмів студентами і курсантами; Окрім того з метою відпрацювання практичних навичок надання екстреної психологічної допомоги на кафедрі функціонує «Психотерапевтична майстерня», під час якої демонструється методика «TRE – tension and trauma realizing exercises».
 
    

Матеріально-технічна база: 

     Кафедрі виділено приміщення в навчальному корпусі Інституту психології та соціального захисту та закріплено просторі лекційні аудиторії, які обладнані всім необхідним для застосування в них проекційної та мультимедійної техніки. До послуг студентів, курсантів та викладачів – комп’ютерні класи, сучасний бібліотечний комплекс з двома залами електронної бібліотеки з підключенням до мережі Інтернет, центр програмного забезпечення та комп’ютерних технологій, атлетичні зали, літній навчально-спортивний центр тощо.Напрямки наукових досліджень кафедри: 

  На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи за темами «Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки рятівників до діяльності в особливих умовах», «Психолого-педагогічні технології підготовки фахівців до діяльності в особливих умовах та її психологічний супровід» та низка наукових досліджень за такими напрямами:
– психолого-педагогічні технології підготовки фахівців;
– психологічний супровід підготовки фахівців;
– психологія творчості;
– психічне здоров’я особистості та шляхи його корекції;
– становлення психолога-професіонала;
– формування здорового способу життя особистості;
– педагогічні аспекти формування особистості;
– адиктивна поведінка та її профілактика;
– психологічний і психофізіологічний відбір;
– психологічна підготовка спеціалістів до військово-професійної діяльності;
– психологічні особливості кар’єри фахівців ризиконебезпечних професій.     
  Працівники кафедри беруть активну участь у Міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах та інших науково-практичних заходах, присвячених актуальним проблемам психологічних і педагогічних аспектів підготовки фахівців до роботи в особливих умовах, що проводяться в Університеті та за його межами.

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

   Під час навчання курсанти і студенти беруть активну участь в науковій роботі під керівництвом кваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. При кафедрі успішно функціонує наукове товариство курсантів та студентів, які постійно беруть участь і відзначаються високими результатами на різноманітних конкурсах, олімпіадах і конференціях в Університеті та інших навчальних закладах , у тому числі –  за кордоном.
   Студенти і курсанти-психологи разом із науковими керівниками – викладачами кафедри були активними учасниками і співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності».
   Кафедра веде широку науково-дослідну роботу, зокрема 19 листопада 2013 р. розпочата робота практично-методичного семінару «Теорія та практика психологічної допомоги особистості в особливих умовах» (модератор: магістр практичної психології Джеймс Хілл, США, Вашингтон). Організаторами та учасниками майстер-класу були викладачі та студентами кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та кафедри психології, педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка».
   З метою покращення навичок корекційної роботи запроваджена «Психотерапевтична майстерня», де діляться досвідом і проводять майстер-класи досвідчені практики з різних напрямів психотерапії.


Дозвілля: 

  З метою залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри - куратори груп проводять виховні заходи, відвідують театри, музеї, виставкові зали, концерти та ін.

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

     Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри здійснюють наукові дослідження здобувачі та аспіранти. Зокрема, під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Козяра Михайла Миколайовича захистилось 5 здобувачів (Горохівський О. Є., кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, «Формування пізнавальної активності курсантів вищих навчальних закладів міністерства з надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спеціальних дисциплін», 2006 р.; Зарічанський О. А., кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, «Формування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій», 2009 р.; Крук С. І., кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія та методика виховання, «Формування толерантності в особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій», 2011 р.; Литвин А. В., доктор педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, «Теоретичні та методичні засади інформатизації навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю», 2012 р.; Козловський Ю. М., доктор педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, «Теоретико-методологічні основи моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу», 2013 р.), ще троє здобувачів завершують роботу над дослідженням.
  Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Литвина Андрія Вікторовича захищена одна докторська (Руденко Л. А.) та 4 кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.04 (Соловйов В. Ф., Кравчук Г. Т., Козловська Л. В., Мацейко О. В.), один здобувач завершує роботу над дослідженням.
   Під керівництвом доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Руденко Лариси Анатоліївни захищено 3 кандидатських дисертації зі спеціальності 13.00.04 (Колісник-Гуменюк Ю. І., Литвин В. А., Оверко Н. Я.) та одну кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 (Матійків І. М.).
   Під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Вдович Світлани Михайлівни захищено одну кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 (Бабій І. В.), ще двоє здобувачів завершують роботу над дослідженням.
     Під керівництвом професорів і доцентів кафедри виконують наукові дослідження п’ять аспірантів.
   Загалом на кафедрі практичної психології та педагогіки Університету чотири доктори і сім кандидатів наук, а також низка ад’юнктів проводять психолого-педагогічні дослідження стосовно обґрунтування змісту професійної освіти на основі нової парадигми освіти і компетентнісного підходу, його відображення в нових програмах, підручниках, навчальних і навчально-методичних посібниках, розроблення сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців для підрозділів пожежно-рятувальної служби України, а також психологічних особливостей підготовки фахівців (психологів, рятувальників тощо) до діяльності в особливих умовах, формування готовності майбутніх фахівців-рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, психологічного супроводу їхньої підготовки та ін. Значна частина досліджень, які здійснюються в Університеті спрямована на задоволення нагальних запитів ринку праці щодо якості підготовки фахівців та ефективності освітнього процесу.
   За ініціативи кафедри започатковано роботу міжвузівського науково-методичного семінару та проведено низку засідань: у лютому 2015 року було спільне засідання з кафедрою психології Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Образ сучасного героя»; у травні 2015 року – з кафедрою практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ на тему «Діяльність особистості в особливих умовах»; у вересні 2015 року – засідання з кафедрою психології управління Львівського державного університету внутрішніх справ на тему «Психологічні аспекти діяльності персоналу за особливих умов»; у жовтні 2015 року – з кафедрою морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на тему «Психологічні технології подолання посттравматичного стресового розладу в учасників АТО», у жовтні 2015 року – з кафедрою педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури на тему «Психологічний супровід фахівців екстремальних видів діяльності».
   Науково-педагогічні працівники кафедри брали активну участь у розробці та впровадженні програми психологічного забезпечення навчального Call-центру оперативно-рятувальної служби 112.
   Окрім того, викладачами кафедри та співробітниками медичної служби університету була розроблена та впроваджена система психолого-професійного тестування, яка застосовується під час навчальних занять у психолого-тренувальному центрі Університету.
   З 2009 року запроваджена нова практика щодо підготовки дітей шкільного та дошкільного віку до безпечних дій у екстремальних ситуаціях, для чого проводяться ознайомчі заняття у психолого-тренувальному центрі ЛДУ БЖД.
   Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у науковій, виховній і методичній роботі університету, організовують і проводять конференції, круглі столи, створюють навчальну і методичну літературу, готують методичні рекомендації для проведення виховних занять із постійним і перемінним складом Університету, організовують лекторії в позаурочний час. При кафедрі успішно функціонує наукове товариство курсантів і студентів, організована курсантська наукова лабораторія «Психологія творчості».
   Студенти та курсанти зі спеціальності «Практична психологія» взяли участь у конкурсі студентських і курсантських наукових робіт за напрямом «психологія діяльності в особливих умовах, так Кульчицька І. студентка з науковою роботою «Психологічна готовність практичного психолога в зоні надзвичайної ситуації» (науковий керівник – Сірко Р.І.) зайняла 2-ге місце, а курсант Нечипорук М. з науковою роботою «Психологічна готовність майбутніх рятувальників до дій в екстремальних умовах» (науковий керівник – Куций О.А.) отримав 3-тє місце.
   Проведено 7-му Всеукраїнську конференцію «Особистість у екстремальних умовах» (20 травня 2015 р.), у роботі якої взяло участь 19 докторів і близько 100 кандидатів. Видано електронний збірник праць. Учасники конференції обговорювали актуальні питання щодо особливостей подолання особистістю кризових та екстремальних ситуацій. В рамках конференції психолог Львівської обласної психіатричної лікарні З. Кошулинська проведела майстер-клас «Робота з учасниками АТО».
   Проведено 2-й Круглий стіл до Дня психолога «Видатні постаті психології: історія, сучасність та перспективи» (квітень 2015 р.), де обговорювались актуальні питання сучасної психологічної науки. Кількість учасників, які взяли участь у Круглому столі налічувала 80 осіб, з них 3 доктора, 25 кандидатів наук, викладачі та студенти ВНЗ. Опубліковано друком програму роботи Круглого столу та електронний збірник тез.

Інформація абітурієнту: 

Шифр галузі вищої освіти: 05

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Код спеціальності: 053

Спеціальність: Психологія.

Нормативний термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.
Нормативний термін навчання – 1 рік 6 місяців на базі неповної вищої освіти.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

  Для вступу Вам необхідно подати сертифікати ЗНО з наступних навчальних дисциплін:
 
За котшти фізичних та юридичних осіб

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • іноземна мова або історія україни

На державне замовлення:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • іноземна мова або історія україни
           Перспективи працевлаштування:

 • практичний психолог у силових структурах (ДСНС, МВС, Збройні сили України, Служба безпеки України, Департамент прикордонної служби України, Митна служба тощо);
 • практичний психолог у психологічній службі системи освіти (практичний психолог у дошкільних навчальних закладах, спеціальних дошкільних навчальних закладах, дитячих будинках, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах професійно-технічної освіти та у вищих навчальних закладах);
 • викладач психології (у навчальних закладах усіх рівнів акредитації);
 • менеджер з підбору персоналу (бізнес-структури, приватні та державні підприємства, HR - менеджер);
 • менеджер з реклами (телебачення, радіо,  інші галузі виробничої та невиробничої сфери);
 • психолог-консультант (приватні психотерапевтичні центри, лікувальні установи всіх типів власності, коучінг-центри);

  Наші переваги:
- опанування спеціалізованих курсів із діяльності в екстремальних умовах
- стажування в навчальній пожежно-рятувальній частині (бойове чергування)
- практика на навчально-тренувальному полігоні, у КЗ ЛОР «Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня», а також в управліннях ДСНС
- можливість навчання на військовій кафедрі
- можливість протягом навчання пройти курс "автомобільна підготовка" та отримати "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ"
-
стажування на посаді практичного психолога під час табірних зборів на навчально-тренувальному полігоні с. Цунів Городоцького району Львівської області
Юнаки, які навчаються (на госпрозрахунковій формі навчання ) на 3-4 курсах, мають можливість додатково (за бажанням) пройти навчання на військовій кафедрі і отримати військове знання – молодший лейтенант запасу.


.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02