Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій

Кафедра "Управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій"

 

Кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій є випусковою за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр». Ліцензійний обсяг становить 60 місць для підготовки фахівців за ступенем бакалавра та 23 – магістра. На кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії (кандидатів наук) за спеціальностями «Управління проектами та програмами» та «Інформаційні технології».

Крім випускової спеціальності кафедра забезпечує викладання блоку дисциплін для інших спеціальностей Університету, зокрема «Пожежна безпека», «Транспортні технології», «Цивільна безпека», «Кібербезпека» тощо. До основних курсів, викладання яких організовано для інших спеціальностей, можна віднести такі: «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Ділова комп’ютерна графіка», «Автоматизовані системи управління та зв'язок», «Інформаційні системи на транспорті», «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» та інші.

На кафедрі сформований науковий колектив, який ефективно проводить фундаментальні та прикладні дослідження з проблем управління проектами регіонального розвитку систем безпеки життєдіяльності, інформаційної підтримки та розроблення систем підтримки прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях, а також інформатизації вищої освіти. Чотири з шести науково-педагогічних працівника кафедри є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації за профілем кафедри (спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.22 – управління проектами і програмами).

Наукові розробки працівників кафедри спрямовані насамперед на розв’язання актуальних завдань, які постають перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій і пов’язані з інформаційною підтримкою процесів попередження та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності з 2007 року за профілем кафедри видається збірник наукових праць "Вісник ЛДУ БЖД", що є фаховим за напрямками «Інформаційні технології» та «Управління проектами і програмами» та входить до переліку фахових видань ВАК України.

Кафедрою налагоджено співпрацю в напрямку обміну досвідом з іншими навчальними закладами та ІТ-корпораціями міста Львів та Західного регіону. За напрямками наукових досліджень та освітньої діяльності кафедра тісно співпрацює з Українською асоціацією управління проектами, Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, Київським національним університетом будівництва та архітектури, Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України, Національним університетом цивільного захисту ДСНС України, Національним університетом "Львівська політехніка", Варшавською Головною школою пожежної служби Республіки Польща, Краківською школою аспірантів пожежної охорони, Соціальною академією наук в місті Варшава Республіки Польща та іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами.
 


Положення про кафедру

Історія виникнення кафедри: 

Історія навчально-наукового підрозділу починається із створення кафедри пожежної автоматики та зв’язку в результаті реструктуризації Львівського пожежно-технічного училища МВС України у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України.

На стадії зародження кафедри її очолив підполковник внутрішньої служби Ренкас Андрій Гнатович. Далі, у зв’язку з періодичною реструктуризацією підрозділів інституту та реорганізацією Львівського інституту пожежної безпеки у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра отримує назву «Пожежної автоматики, електротехніки та зв’язку», яку згодом очолює кандидат технічних наук, підполковник внутрішньої служби Рак Тарас Євгенович.

В процесі розвитку та реформування навчального закладу, а також постійного приросту кількості дисциплін інформаційно-орієнтованого спрямування, в 2006 році підрозділ зазнає поділу на кафедру «Електротехніки, промислової і пожежної автоматики» та кафедру «Інформаційних технологій та телекомунікаційних систем», яку у складі новоствореного факультету інформаційної та транспортної безпеки згодом очолив кандидат технічних наук,  підполковник служби цивільного захисту Малець Ігор Остапович.

У 2007 році на базі кафедри ліцензовано та здійснено перший набір курсантів і студентів за спеціальністю «Управління інформаційною безпекою», що призвело до чергового збільшення кількості навчальних курсів та чисельності науково-педагогічних працівників. Згодом кафедрою передано частину дисциплін нової спеціальності для викладання на новостворену кафедру «Управління інформаційною безпекою».

З 2010 року кафедра входить до складу інституту (згодом навчально-наукового інституту) цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У 2011 році, за активної участі та наполегливої праці д.т.н., професора Рака Юрія Павловича, на базі кафедри ліцензовано спеціальність «Управління проектами», що надало можливість здійснювати підготовку курсантів та студентів освітнього ступеня «магістр» та, в подальшому, наукового ступеня «кандидат технічних наук» з відповідної спеціальності. Водночас в Університеті починає функціонувати спеціалізована вчена рада К 35.874.02 із захисту дисертацій за спеціальністю «Управління проектами та програмами».

У зв’язку з відкриттям нової спеціальності та частковим реформуванням кафедри, вона отримує нову назву «Управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій», яку очолював завідувач, доктор технічних наук, професор Рак Юрій Павлович.

В результаті реформування системи вищої освіти та трансформації спеціальності «Управління проектами» в спеціальність 073 «Менеджмент» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», з 2016 року кафедрою розпочато підготовку курсантів та студентів за двома новими спеціальностями освітнього ступеня «магістр».

З серпня того ж року кафедру очолює завідувач, доктор технічних наук, професор Мартин Євген Володимирович.

У 2017 році кафедрою здійснено перший набір студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «бакалавр» (групи денної та заочної форм навчання). Крім того, в зазначеному році увесь цикл підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «магістр» передано на кафедру права та менеджменту у сфері цивільного захисту Університету.

У 2018 році кафедрою було успішно проведена повторна акредитація цику підготовки за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  освітнього ступеня «магістр».

Колектив кафедри: 

     На кафедрі працює 7 науково-педагогічних працівників, з яких 1 - доктор наук, 6 - кандидати наук.
 

Науково-педагогічний склад: 


 

Завідувач кафедри

МАРТИН Євген Володимирович

доктор технічних наук, професор
Наукові праці у репозитарії

e-mail: y.martyn@ldubgd.edu.ua

Заступник начальника кафедри

ПРИДАТКО Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, 
підполковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

e-mail: o.prydatko@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

МАЛЕЦЬ Ігор Остапович

кандидат технічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії

e-mail: i.malets@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

СМОТР Ольга Олексіївна

кандидат технічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту

Наукові праці у репозитарії


e-mail: o.smotr@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри 

БОРЗОВ Юрій Олексійович

кандидат технічних наук
Наукові праці у репозитарії

e-mail: y.borzov@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри 

БУРАК Назарій Євгенович

кандидат технічних наук
майор служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарі

e-mail: n.burak@ldubgd.edu.ua

Викладач кафедри 

ГОЛОВАТИЙ Роман Русланович

кандидат технічних наук
капітан служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарі

e-mail: r.golovatyi@ldubgd.edu.ua

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Інженерна та комп`ютерна графіка
Прикладні інформаційні технології
Інформатика та комп`ютерна техніка
Ділова комп’ютерна графіка
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом
Формування команд проектів, лідерство та управління персоналом
Управління проектами
Технологія програмування та створення програмних продуктів
Телекомунікаційні системи та мережі
Об’єктне моделювання та проектування складних систем
Методологія та організація наукових досліджень
Мережне та системне адміністрування
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Комп’ютерна графіка та дизайн
Інтелектуальний аналіз даних
Експертні системи та методи підтримки прийняття рішень
Геоінформаційні системи
Веб-сервіси та сервіс-орієнтовані інформаційні системи
Автоматизовані системи управління
Основи роботи з текстовими редакторами та комп’ютерною версткою
Комп'ютені мережі
Grid-системи та хмарні технології
Основи програмування
Основи WEB розробки
Управління ІТ-проектами
Інформаційні системи і технології
Веб-технології
Робототехніка
Людино-машинна взаємодія
Основи графічного дизайну та проектної графіки
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

Науково-методична робота кафедри: 

Під редакцією авторських колективів кафедри вийшли з друку ряд підручників та навчальних посібників, а саме: «Системні засоби управління безпекою в ІТ-проектах» (Зачко О.Б., Рак Ю.П.), «Основи електроніки» (Малець І.О.), «Радіостанції підрозділів МНС» (Малець І.О.), «Провідні засоби зв'язку підрозділів МНС» (Борзов Ю.О., Малець І.О., Рак Т.Є.), «Інформатика та комп'ютерна техніка» (Рак Т.Є., Зачко О.Б., Смотр О.О., Григорчук Р.О., Кухарська Н.П.), «Віртуальний університет» (Зачко О.Б., Рак Т.Є.). Видано монографії «Моделі, механізми та інформаційні технології портфельного управління розвитком складних регіональних систем безпеки життєдіяльності» (Зачко О.Б.), «Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності» (Зачко О.Б., Артеменко В.Б., Ноздріна Л.В.), «Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини» (Римар О.М.).

В 2017 році на кафедрі видано 2 навчальних посібники, а саме: «Комп‘ютерне графічне забезпечення технічних проектів» (Мартин Є.В., Лясковська С.Є., Оленюк Ю.Р.) та «Проектний аналіз» (Мартин Є.В., Оленюк Ю.Р.). На стадій написання перебувають практичний посібник «Ділова комп’ютерна графіка» (Мартин Є.В., Лясковська С.Є., Придатко О.В.) та лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» (Борзов Ю.О.).

Матеріально-технічна база: 

Для належної організації освітнього процесу на кафедрі обладнано сучасні лабораторії та навчальні аудиторії.

Лабораторія комп'ютерної графіки створена у жовтні 2006 року. Метою створення лабораторії є проведення практичних і лабораторних занять з дисциплін «Інженерна та комп'ютерна графіка», «Ділова комп’ютерна графіка» та низки інших курсів пов’язаних з використанням прикладних програм комп’ютерної графіки та обробки зображень.

Лабораторія обладнана комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням і розрахована на 30 робочих місць для студентів та два викладацькі місця. Робочі місця викладачів обладнані інтерактивними та графічними планшетами, що адаптує процеси викладення нового теоретичного матеріалу до вимог сучасності та нівелює необхідність використання класичної дошки. На робочих місцях студентів встановлені графічні планшети формату А5. Для виведення зображень комп’ютерної графіки лабораторія обладнана відповідними мультимедійними та периферійними засобами.

Для якісного забезпечення процесу викладання дисциплін «Автоматизовані системи управління та зв'язок», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» та низки інших, на кафедрі обладнано лабораторію телекомунікаційних систем. В лабораторії курсанти та студенти можуть вивчати як сучасні засоби провідного та радіозв'язку, що використовуються підрозділами цивільного захисту так і з перспективними видами зв'язку. Особлива увага приділяється огляду сучасних систем передачі інформації що використовуються провідними країнами Європи та Північної Америки. В навчальному приміщенні обладнано робочі місця оснащені комп’ютерною технікою, лабораторними стендами та засобами вимірювання для проведення лабораторних робіт з комп’ютерної схемотехніки.

В лабораторії телекомунікаційних систем створено копію сучасного центру телекомунікаційних систем (аналог центру оперативно-диспетчерської служби) з підготовки спеціалістів для пунктів зв'язку «Системи 112» підрозділів ДСНС України.

В процесі підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук кафедрою забезпечується викладання профільних дисциплін на базі новоствореного центру інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, який обладнаний чотирма надсучасними аудиторіями укомплектованими потужною комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками, засобами візуалізації тощо.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

На кафедрі сформований науковий колектив, члени якого ефективно проводять фундаментальні та прикладні дослідження з таких проблем, як:
 • інформаційно-проектні засади управління функціонуванням і розвитком регіональних систем безпеки життєдіяльності;
 • розроб’лення методологій безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем;
 • розроблення моделей і методів управління проектами та портфелями проектів;
 • розроблення інформаційних систем підтримки прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 • розроблення безпеко-орієнтованих інформаційних систем проектування об’єктів з масовим перебуванням людей;
 • геометричне моделювання багатопараметричних процесів, об’єктів і явищ;
 • розроблення та дослідження ефективності сучасних інформаційних технологій підготовки майбутніх рятувальників;
 • інформатизація вищої освіти.
Слід відмітити, що науковий напрямок «Управління проектами та програми» був започаткований на кафедрі за активної підтримки та участі доктора технічних наук, професора Рака Юрія Павловича. За його ініціативи сформовано наукову школу, результатом діяльності якої є захищені понад 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

На кафедрі під керівництвом науково-педагогічних працівників активно проваджує діяльність наукове товариство студентів та курсантів. Щороку кафедра готує близько десяти наукових студентських робіт для участі у різноманітних наукових конкурсах, значна частина з яких відзначається призовими місцями.


Крім того курсанти та студенти наукового товариства кафедри активно долучаються до написання наукових статей, приймають участь у конференціях та вдосконаленні лабораторної бази кафедри.

Основними завдання наукового товариства курсантів та студентів кафедри є:

 • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу;
 • пошук і підтримка талановитих дослідників, надання їм усебічної підтримки;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • організація і розвиток міжвузівського і міжнародного наукового і культурного обміну.
Науковим товариством курсантів та студентів кафедри виконана ґрунтовна робота щодо створення інноваційних засобів підготовки сучасного рятувальника шляхом розроблення інтерактивних комп’ютерних тренажів, 3D плакатів тощо. Розширення такої бази та її інтеграція в віртуальне навчальне середовище Університету дає змогу використовувати інноваційні технології в процесі навчання із можливістю віддаленого доступу.

Курсанти та студенти наукового товариства приймають активну участь у щорічному конкурсі проектів який проводиться на базі університету та приурочений до Міжнародного дня проектного менеджера.

Студенти, які навчаються за випусковою спеціальністю кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах інноваційних ідей, грантах, квестах тощо. На подібних заходах актив молодих ІТ-фахівців здобуває неоціненний досвід в галузі створення програмних продуктів, а також демонструє власні можливості та ідеї.

Дозвілля: 

Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри УПІТтаТ - куратори груп проводять туристично-спортивні походи в Карпати та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай", кінопалаци, ІТ - кафе,  ігри Галицької відкритої телевізійної ліги КВК та ін.

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

На кафедрі функціонує ад'юнктура з наукових спеціальностей “Інформаційні технології“ та “Менеджмент”, де науково-педагогічні працівники здійснюють викладання дисциплін та керівництво написанням дисертаційних досліджень.

За профілем кафедри в Університеті функціонує спеціалізована вчена рада К 35.874.02 по захисту дисертацій за спеціальностями 05.13.06 – “Інформаційні технології” та 05.13.22 – “Управління проектами та програмами”. З числа членів кафедри до складу спеціалізованої вченої ради входять: д.т.н., професор Мартин Є.В., к.т.н., доцент Малець І.О., к.т.н. Смотр О.О., к.т.н. Придатко О.В.

Завідувач кафедри Мартин Є.В. є дійсний член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (Проводиться на базі Національного технічного університету «ХПІ»).

Основні результати науково-дослідних робіт періодично доповідаються на міжнародних та національних конференціях і семінарах, а також публікуються в вітчизняних та закордонних фахових виданнях. На рахунку кафедри налічується 6 наукових праць, що опубліковані в виданнях цитованих у міжнародній наукометричній базі Scopus (за останні 2 роки).

Кафедра успішно співпрацює в науковому та освітньому напрямах з кафедрами Національного університету "Львівська політехніка", Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Київського національного університету будівництва та архітектури, Одеської державної академії будівництва і архітектури, Одеського національного політехнічного університету, Вищого навчального закладу «Комп’ютерна академія «Шаг», Вищого навчального закладу «Український католицький університет» та інших навчальних закладів України та закордону.

Науковий колектив кафедри у повному складі разом із закріпленими за кафедрою ад’юнктами приймає активну участь у виконанні науково-дослідної роботи на тему «Інформаційно-проектні засади управління функціонуванням і розвитком регіональних систем безпеки життєдіяльності» основним завданням якої є розроблення науково-обґрунтованих засад інформаційно-проектної підтримки процесу розвитку та налагодження функціонування систем безпеки життєдіяльності об’єднаних територіальних громад (в рамках реформи децентралізації влади).

Інформація абітурієнту: 

    Програма навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» передбачає підготовку фахівців для роботи в таких галузевих відомствах:
·     Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші спеціалізовані (військові) формування;
·     ІТ-компанії;
·     Інтернет-провайдери;
·     Засоби масової інформації;
·     Оператори мобільного зв’язку;
·     Будь-які інші організації, які використовують в своїй повсякденній діяльності ІТ.
 
   Освітня програма підготови бакалавра передбачає вивчення блоків дисциплін, що направлені на одержання фахових компетенцій за такими напрямами:
·     Розроблення програмного забезпечення;
·     Штучний інтелект та аналіз даних;
·     Веб-програмування та веб-дизайн;
·     Інформаційні технологіїв підрозділах ДСНС України;
·     Загальні фахові компетенції (детальніше дивіться розділ «дисципліни, які викладаються»)
 
Карта курсів освітньої програми підготовки бакалавра
 
    За активної участі представників ІТ-індустрії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю «Комп’ютерні науки», розроблена таким чином, щоб задовільняти сучасні потреби ринку праці та надає можливість майбутнім фахівцям працевлаштоватись за такими напрямами:
·     Адміністрування та програмування баз даних;
·     Створення WEB-ресурсів та WEB-дизайн;
·     Прикладне програмування;
·     Системне адміністрування та адміністрування комп’ютерних мереж;
·     Інтеграція інформаційних систем у повсякденну діяльність організацій;
·     Системи штучного інтелекту та системи підтримки прийняття рішень;
·     Розроблення і тестування програмного забезпечення та комп'ютерних програм;
·     Управління ІТ-проектами;
·     Аналітика комп’ютерних систем;
·     Викладання інформатики та дисциплін за фахом;
·  Робота в підрозділах інформаційних технологій та телекомунікаційних систем ДСНС України або інших спеціалізованих (військових) формувань.
 
    Після отримання диплому бакалавра зі спеціальності наші студенти мають можливість продовжити навчання та здобути освітній ступінь магістра за такими спеціальностями:
·     «Комп’ютерні науки»;
·     «Менеджмент (управління проектами)».
 
    Кафедрою організовано вивчення дисциплін за випусковою спеціальністю в форматі дуальної освіти. Освітня програма за спеціальністю «Комп’ютерні науки» розроблена із можливістю здобуття фаху поєднуючи елементи дистанційного навчання та практичної роботи за спеціальністю. Більшість курсів випускової спеціальності, які розміщенні на платформі віртуального навчального середовища, надають можливість студентам здобувати якісну теоретичну базу та практичні навички із можливістю віддаленого доступу.

   З метою отримання додаткових знань та практичного досвіду роботи в ІТ-індустрії, студентам надається можливість долучатись до реалізації різноманітних проектів в ІТ-компаніях міста Львова.

     Всі студенти денної форми навчання на третьому та четвертому курсах мають можливість паралельно здобувати другу вищу освіту на ВІЙСЬКОВІЙ КАФЕДРІ УНІВЕРСИТЕТУ та отримати після завершення навчання військове звання молодшого лейтенанта запасу.

   Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) Університету.

    Стажування студентів проходить в підрозділах ДСНС України, ІТ-компаніях, підприємствах та організаціях, які використовують комп’ютерні технології, а також – за кордоном.
 
     Форма навчання: ДЕННА та ЗАОЧНА
 
   Прийом на навчання за скороченим терміном проводиться на третій курс за результатами фахового випробування (письмовий екзамен з фаху)
 
     З УМОВАМИ ВСТУПУ у навчальний заклад та ПЕРЕЛІКОМ КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ можна ознайомитись на сайті в розділі «АБІТУРІЄНТУ» а також у контактних осіб за такими номерами телефонів:
 
(067)769-01-06 Олександр Володимирович Придатко
(067)673-58-68 Ігор Остапович Малець
 
e-mail: o_prydatko@ukr.net, igor.malets@gmail.com


                        
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету