Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра екологічної безпеки

Кафедра екологічної безпеки є випусковою за спеціальністю 101 «Екологія» та здійснює освітню діяльність за трьома рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії» із зазначеної спеціальності. Ліцензійний обсяг становить 45 місць для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою бакалавра, 10 – освітньо-професійною програмою магістра та 6 місць за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії. 
Запрошуємо всіх бажаючих на нашу сторінку в соціальних мережах                

Історія виникнення кафедри: 

    Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру та ліквідація їх наслідків нерозривно пов’язані з впливами на довкілля та контролем його стану. Тому з метою підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби – державних інспекторів з техногенної та екологічної безпеки та спеціалістів-екологів у 2006 році була створена кафедра екологічної безпеки.
    Кафедру очолювали підполковник служби цивільного захисту, кандидат біологічних наук, доцент Сибірний Андрій Володимирович; кандидат технічних наук, доцент Юрим Микола Федорович; доктор біологічних наук, професор Стойко Степан Михайлович; доктор технічних наук, доцент, підполковник служби цивільного захисту Попович Василь Васильович. Чинним завідувачем кафедри є доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Баланюк Володимир Мірчович.
    У 2009 році кафедра успішно пройшла акредитацію за напрямком підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" (підготовка бакалаврів), а у 2011 році - за спеціальністю 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" (підготовка магістрів).
     У 2014-2015 рр. успішно пройдено повторні акредитації за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра, що відображено у сертифікатах про акредитацію та ліцензіях. 3 2015 року при кафедрі діє ад'юнктура з наукової спеціальності 21.06.01 екологічна безпека  (технічні науки).
   
  
 
У 2020 році кафедрою екологічної безпеки успішно пройдено акредитацію освітньої програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" за спеціальністю 101 Екологія перший (бакалаврський) рівень.

 

                                          

 

 

Колектив кафедри: 

     Кафедру екологічної безпеки очолює доктор технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Баланюк Володимир Мірчович.
     На кафедрі працюють 1 професор, 4 доцента, 1 старший викладач та 5 викладачів.
 

Науково-педагогічний склад: 

 

Начальник кафедри


БАЛАНЮК Володимир Мірчович

доктор технічних наук, доцент,
полковник служби цивільного захисту

v.balan
y[email protected]

 

Професор кафедри

ПОПОВИЧ Василь Васильович
доктор технічних наук, доцент

підполковник служби цивільного захисту
[email protected]

Наукові праці
Доцент кафедри

ГРИНЧИШИН Наталія Миколаївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент
[email protected]

Наукові праці

Доцент кафедри

СИСА Леонід Володимирович

кандидат хімічних наук, доцент

Наукові праці
 

Доцент кафедри

ХРОМ'ЯК Уляна Володимирівна

кандидат технічних наук
[email protected]

Наукові праці

Доцент кафедри

СТЕПОВА Катерина Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент
[email protected]

Наукові праці

Старший викладач кафедри

ДУМАС Ірина Зіновіївна

кандидат географічних наук
[email protected]

Наукові праці

Викладач кафедри

КОЧМАР Ірина Миколаївна
[email protected]

Наукові праці

Викладач кафедри

ФЕДЕВИЧ Руслана Іванівна

  Викладач кафедри

БОСАК Павло Володимирович

майор служби цивільного захисту
[email protected]

Наукові праці

Викладач кафедри

ШУПЛАТ Тарас Ігорович


кандидат сільськогосподарських наук

Наукові праці

Викладач кафедриГОЦІЙ Наталія Данилівна

Наукові праці
 

Ад'юнкт кафедри

КОРОЛЬ Катерина Анатоліївна

капітан служби цивільного захисту

Наукові праці

Ад'юнкт кафедри

СКИБА Тетяна Костянтинівна

старший лейтенант служби цивільного захисту
[email protected]

Наукові праці

 

Ад'юнкт кафедри

КОНАНЕЦЬ Роман Миколайович

підполковник служби цивільного захисту
 

 

Сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри
 

1. Сертифікат про участь доцента Степової К.В. у міжнародній конференції "APPLIED BIOTECHNOLOGY IN MINING"
2. Сертифікат професора Поповича В.В. про членство у науковому товаристві "Безпека і Рятування" (Польща)

3. Сертифікат про участь професора Поповича В.В. у міжнародній конференції "APPLIED BIOTECHNOLOGY IN MINING"
4. Сертифікат про участь доцента Степової К.В. у  тренінгу педагогічної майстерності ACTIVE LEARNING: FROM PRACTICE TO THEORY"
5. Сертифікат старшого викладача про начання в онлайн курсі "Методика створення ДК у системі Moodle"
6. Сертифікат професора Поповича В.В. про наукове стажування в Spolecznej Akademii Nauk w Lodzi

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Загальна екологія та вступ до фаху
Біологія з основами біотехнології
Гідроекологія
Метеорологія та кліматологія
Ґрунтознавство з основами геологія з основами геоморфології
Радіобіологія та радіоекологія
Ландшафтна екологія
Геохімія техногенезу
Теоретичні основи очищення стічних вод
Заповідна справа
Моніторинг довкілля
Інженерна екологія
Екологія людини
Екологічна безпека
Нормування екологічного стану довкілля
Економіка природокористування
Екологічна токсикологія
Моделювання і прогнозування стану довкілля
Новітні технологічні процеси та охорона довкілля
Урбоекологія
Техноекологія
Поводження з відходами
Біологія
Екологічне інспектування
Організація управління в екологічній діяльності
Пожежі в природних екосистемах
Екологічний менеджмент і аудит
Екологічна стандартизація та сертифікація
Рекультивація земель
Стратегія сталого розвитку та екологічна політика
Перспективні технологічні процеси в охороні довкілля
Еколого-ресурсна безпека Землі
Екологічний аудит та інспектування
Охорона підземних вод
Основи розробки екологічно безпечних технологій
Енергозберігаючі технології
Рекреаційні ресурси та екологічний туризм
Екологія транспорту
Екологічна логістика
Агроекологія

Науково-методична робота кафедри: 

     Науково-педагогічний склад кафедри працює над виданням підручників, посібників та методичної літератури для забезпечення навчального процесу. Співробітниками кафедри було видано низку підручників та навчальних посібників:
     
 • Гринчишин Н.М. Екологія людини. Практикум: навч. посіб. / Н. М. Гринчишин. – Львів: ЛДУ БЖД, 2018 – 91 с.
 • Виживання в умовах автономного існування : навч. посіб. / І.М. Озарків, І.А. Соколовський, Н.Г. Адамовський, Є.П. Кунинець, О.І. Дерех, Г.В. Сомар, Ю.В. Книш, Б.М. Перетятко. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 128 с.
 • Гринчишин Н.М. Економіка природокористування у схемах і таблицях: навч. посіб. / Н. М. Гринчишин. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013 – 172 с.
 • Довідник рятувальника на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами / Баланюк В.М., Винявська Г.Ф., Квашук В.П., Ковалишин В.В., Петрова М.А., Падик Г.М., Степова К.В., Щербина О.М., Юрим М.Ф., Ференц Н.О. ЛДУ БЖД, Львів: Сполом, 2012. - 712 с.
 • Борщишин І.Д. Аналітична хімія та методи аналізу параметрів навколишнього середовища [Текст] : практикум до семінар. занять: навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / І. Д. Борщишин, М. Ф. Юрим. - Л. : Сполом, 2012. - 135 с.
 • Юрим М.Ф. Метеорологія і кліматологія: навч.посіб. / М. Ф. Юрим. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 104 с.
 • Юрим М.Ф. Гідрологія: навч. посіб. / М. Ф. Юрим, А. В. Сибірний. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 176 с.
 • Прилади і методи моніторингу навколишнього середовища: навч. посіб. / М. Ф. Юрим, А. В. Сибірний, О. В. Мартиняк, Н.М. Гринчишин. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 238 с.
 • Гринчишин Н. М. Природно-заповідна справа: навч. посіб. / Н. М. Гринчишин. – Львів : ЛДУБЖД, 2008. – 226 с.
 • Снітинський В.В. Ґрунтознавство з основами агрохімії та геоботаніки: навч. посібн. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.] / В.В. Снітинський, В.Ф. Якобенчук. – Львів : Вид-во "Аверс", 2006. – 312 с.
          
    Кафедра екологічної безпеки активно працює над розробкою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки фахівців-екологів. Впродовж останніх 5 років видано 7 навчально-методичних видань, з яких 1 навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти та науки України. У 2016- 2017 рр. видано :
    - Тестові завдання та задачі для підготовки до вступу на навчання за спеціальністю 101 – "екологія" освітнього ступеня магістр :
   - навчально-методичне видання / Степова К. В., Гринчишин Н. М., Карабин В. В., Петрова М. А., Хром’як У. В. ; під загальною редакцією проф. С. М. Стойка – Львів: ЛДУБЖД, 2016. – 308 с.
 - Утилізація, рекуперація та знешкодження відходів хімічної промисловості : навчальний посібник/ Петрова М.А., Степова К.В., Хром’як У.В., Мовчан І.О. – Львів: ЛДУБЖД, 2016. -224 с.
     Результати наукових досліджень відображень у понад 350 наукових публікаціях, серед яких 4 монографії, 40 патентів, понад 140 статей виданих у закордонних журналах та фахових виданнях України. Зокрема у 2015-2017 рр. вийшли друком монографії та статті у наукометричних виданнях Scopus та Webof Science:
     - KnyshI., Karabyn V. Heavy Metals distribution in the wastepilerocks of Chervonogradska mine of the Lviv-Volyncoalbasin (Ukraine). Pollution Research Journal Papers.Vol 33, Issue 04, 2014. 663-670; 
       - Стойко С. М., Костів І.В. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / Ужгород : ТДВ "Патент", 2015. 134 с.; 
  - Попович В. В. Снижение техногенного пресинга полиэлементных аномалий девастированных ландшафто впутемфито мелиоративного восстановления/ Біологічний вісник МДПУ. 2016. №1. С. 94-114.
       - Шуплат Т. І., Попович В. В. Особливості впливу фітоклімату підкронового простору на розвиток кущових ялівців в межах комплексної зеленої зони міста Львова /Біологічний вісник МДПУ. 2016. №3. С. 390-398.
           У 2016 році завершено науково-дослідні роботи за темами:
   - “Екологічна безпека гідролітосферина ділянках вуглевидобутку Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну” РК 0114U005418. Автори звіту В.В. Карабин, В.В. Попович, І.М. Кочмар.
    - “Моніторинг осередків горіння відвальних мас вугільних териконів на ПАТ «Львівська вугільна компанія»”. Автори звіту Б.В. Штайн, В.В. Попович, В.В. Карабин.
     Головними результатами виконання науково-дослідної роботи є ідентифікація джерел самозаймання порід відвалу на глибинах 0,5-2,5 м, просторові та часові моделі динаміки термічних полів у породах відвалу ПАТ «Львівська вугільна компанія».
   

 

Матеріально-технічна база: 

 
 
    Відновлення екологічної рівноваги, порушеної в результаті надзвичайних ситуацій, неможливе без якісної оцінки їх впливу на довкілля, порівняльного аналізу можливих технічних рішень відновлення забруднених територій та визначення ступеня досягнення цільових критеріїв в процесі реабілітації. Саме ці практичні напрямки реалізації екологічної безпеки є предметом наукових досліджень лабораторії екологічної безпеки.
    Лабораторія обладнана сучасними приладами фізико-хімічних методів аналізу параметрів навколишнього середовища, які дають змогу здійснювати моніторинг територій та об'єктів, що піддалися впливу надзвичайних ситуацій та техногенних аварій.Лабораторія екологічної безпеки атестована на право вимірювань основних  параметрів навколишнього середовища (Свідоцтво № РЛ 127/17).

 


Напрямки наукових досліджень кафедри: 

Напрямки наукових досліджень кафедри охоплюють усі три сегменти сучасної екології, а саме біоекологію, геоекологію та техноекологію:

- "Фітомеліорація, фіторемедіація та біологічні методи відновлення девастованих ландшафтів" (д. т. н. Попович В.В., проф. Стойко С.М., доц. Гринчишин Н.М., викладач Шуплат Т.І.).

- "Використання промислових відходів у природоохоронних технологіях" (д.т.н. Баланюк В.М., доц. Степова К.В., доц. Хром'як У.В.).

- "Забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних вод" (д.т.н. Попович В.В., доц. Сиса Л.В., ст. викладач Думас І.З., викладач Босак П.В.).
- "Моніторинг сміттєзвалищ Західного лісостепу" (д.т.н. Попович В.В., ад'юнкт Король К.А., ад'юнкт Скиба Т.К.).

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     При кафедрі діє наукове товариство курсантів та студентів, члени якого залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у конференціях, наукових семінарах. До наукового товариство студентів і курсантів кафедри екологічної безпеки входять:
 • ад'юнкт кафедри Король Катерина;
 • ад'юнкт кафедри Скиба Тетяна;
 • студент групи ЕК-61(м) Кузьменко Максим;
 • студент групи ЕК-61 (м) Вінтоник Ірина;
 • студент групи ЕК-41 Валійон Єлизавета;
 • студент групи ЕК-41 Возняк Олена;
 • студент групи ЕК-31 Луцик Анна;
 • студент групи ЕК-31 Вихопень Марта;
 • студент групи ЕК-31 Процак Ірина;
 • студент групи ЕК-31 Городна Оксана;
 • курсант групи ЕК-31 Яксманицька Христина;
 • курсант групи ЕК-31 Питель Наталія;
 • курсант групи ЕК-31 Ліпська Інна;
 • курсант групи ЕК-31 Слободян Юлія.
            Вітчизняні конкурси. Курсанти та студенти кафедри щорічно беруть участь у  Всеукраїнському конкурсі наукових робіт в галузі екології. У березні 2016 р. курсант Христина Прищепа у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка представила роботу «Фітотоксичність вуглеводневого забруднення грунтів на прикладі гірчиці білої» (керівник Гринчишин Н.М.) та здобула 3 місце серед 136 робіт з 67 вищих навчальних закладів України. У попередніх роках на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт свої роботи представляли курсанти  Юля Рак (керівник  Карабин В.В.), Іванець Христина, Ірина Пальчук (керівник  Гринчишин Н.М.).  
  У 2018 році курсанти та студенти кафедри екологічної безпеки взали участь у Всеукраїнських олімпіадах з екологічних дисциплін та конкурсах наукових робіт, а саме:

1. Конкурс м. Полтава ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галюззю знань “Екологія”. Полтавський національний технічний у-тет імені Ю. Кондратюка (Гончаренко Д.);

2. Конкурс наукових робіт за спеціальністю “Технологія захисту навколишнього середовища”, Одеська національна академія харчових технологій (Козак М.);

3. Конкурс наукових робіт за спеціальністю “Техногенна безпека”, ЛДУБЖД (Чулак Р.);

4. Участь у 3 турі конкурсу-2017/18 стипендіальної програми «Завтра.UA», м.Київ,  Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Порошенко С.);

5. ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з «Загальна екологія», НУ біоресурсів і природокористування (Порошенко С., Абламетова Я., Бринецбка С.);

6. ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з «Економіки природокористування»,Львівський національний аграрний університет (Заєць Ю, Мусій К.);

7. ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з «Екологічної безпеки» Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського (Гончаренко Я.).
 
 

   Викладачами кафедри екологічної безпеки Кочмар І. М. та Думас І. З. у грудні 2017 року проведено практичне заняття із студентами та курсантами третього курсу на очисних спорудах м. Львів.
  

 

Міжнародні конкурси. Починаючи з 2012 р. курсанти та студенти екологи 3-5 курсів беруть участь у престижному міжнародному конкурсі «Науковий Дебют. Сталий розвиток», що проходить під патронатом Голови Європарламенту 2009-2012 років професора Єжи Бузека. У 2012 р. з поміж 200 наукових робіт, представлених на конкурс, було відібрано 20 робіт з України, і з них 5 робіт належали курсантам-екологам ЛДУБЖД (керівники:  В.В. Карабин, М.А. Петрова,  К.В. Степова). У березні 2013 року 12 найкращих студентів з України було запрошено на міжнародну наукову конференцію у м. Варшава (Польща).  Організатор конкурсу Єжи Бузек відзначив високий рівень робіт, представлених курсантами-екологами.
         У 2014-2015 рр. кафедру екологічної безпеки на конкурсі «Науковий Дебют. Сталий розвиток» представляли студенти Землякова Валерія, Бень Оксана (керівник Петрова М.А.), курсанти Бойчук Христина (керівник Гринчишин Н.М.), Равлик Уляна (керівник Карабин В.В.), Тур Наталя (керівник  Степова К.В.).  
       Науково-педагогічні працівники в рамках профорієнтаційної роботи здійснюють наукові дослідження з учнями шкіл Львівської області. У 2012 році учениця смт. Івано-Франкове під керівництвом працівників кафедри виконала роботу «Визначення ступеня забруднення атмосферного повітря в смт. Івано-Франкове Яворівського району Львівської області». 

    

Дозвілля: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри є кураторами навчальних груп. Робота кураторів спрямована на всебічний розвиток особистості молодого покоління. Курсанти і студенти мають можливість цікаво провести час, і через це реалізується виховна мета, направлена на культурне, мистецьке, національне, фізичне, інтелектуальне та духовне збагачення молодого покоління курсантів та студентів. Для цього куратори організовують походи в театри, кінотеатри, музеї, на виставки сучасного та класичного мистецтва, проводять екскурсії визначними місцями Львова, відвідують наукові установи. Зокрема, у травні 2016 року на базі регіонального ландшафтного парку «Знесіння» проведено еколого-просвітницьку акцію “ЕКОКВЕСТ” спрямовану на розвиток екологічної свідомості молодих громадян. У грудні 2017 року проведено презентацію фонду WWF в Університеті.

       У жовтні 2018 року старший викладач кафедри Думас І.З. разом зі своєю групою ЕК-31 здійснили навчальну поїздку  у національний природний парк "Сколівські Бескиди. Дорога на хребет Парашка і дивувала, і надихала, і зачаровувала. Таємничі тумани і сніг!!!
 
  
         У жовтня 2018 році відбулася навчальна екскурсія в рамках вивчення предмету "Метеорологія та кліматологія" на Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар. Студенти та курсанти ЕК-21 разом з куратором Босаком П.В. та старшим викладачем кафедри Думас І.З. мали змогу ознайомитися з принципами роботи метеорологічного стаціонарного майданчика, вивчити функціонування найпоширеніших приладів (барометрів, психрометрів, актинометрів, опадомірів, термометрів сухих та вологих, плювіографів та плювіометрів, румбометрів та інших.).
 
ДОЗВІЛЛЯ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ
 
 
 
Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

 
    МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
          23 квітня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у ІІІ Міжнародній науковій конференції «Безпека, управління, медицина та фізична культура», організовану Вищою школою освіти у спорті (м. Варшава, Польща).
       За допомогою програмного забезпечення Microsoft Teams свої наукові результати представили професор кафедри, д.т.н., доцент Василь Попович на тему: «Specialized technique for ecosystem rescue in Ukraine» та викладач кафедри Павло Босак на тему: «Ekologiczne i technogeniczne zagrożenie związane ze składowaniem ścieków w kopalniach węgla».
       Міжнародна онлайн конференція, що мала міждисциплінарний, науковий та практичний характер, дала змогу фахівцям з різних наукових галузей, навчальних закладів та спеціальностей обмінятися думками щодо міжнародної, національної та місцевої безпеки, управління, медицини та фізичної культури, включаючи кризові стани, у фазах виявлення, попередження та підготовки, реагування на надзвичайні ситуації. Участь у конференції взяли понад 50 наукових, науково-педагогічних працівників, а також докторантів та аспірантів, які представляли одинадцять закладів вищої освіти України та закордону. Учасники шукали рішення щодо вдосконалення процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки та управлінням на суші, акваторіях, а також у повітряному просторі; кваліфікованою першою медичною допомогою та фізичною культурою, зокрема, з питань рухових навичок рятувальників та спортсменів.

                                                           
      Впродовж останніх років Львівський державний університет плідно співпрацює із Кінгстонським університетом (Велика Британія). У 2019 році доцент кафедри екологічної безпеки, кандидат технічних наук Катерина Степова провела два візити у січні та жовтні, впродовж яких проведено ряд наукових семінарів та лекцій на теми «Treated Bentonites for Chemisorption of Heavy Metals», «Microwave-treated bentonites for chemisorption of hevy metals from wastewater», «Water quality in urban territotries», «Water resources management in Lviv», лекція-дискусія "Environmental impact of big dams» та ін. А також разом з Кінгстонськими викладачами наш науково-педагогічний працівник асистувала при проведенні лабораторних робіт з хімії, біології та управління якістю продукції.
      20 травня до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з академічним візитом у відповідь з Кінгстонського університету прибув доктор Роман Кресинськи в рамках виконання програми ERASMUS+. Під час візиту проведено лекційні та практичні заняття, а також науковий семінар на тему: «Polypyrazolylborates – potentials for soil and water remediation».

    Під час візиту у жовтні 2019 Катерина Вікторівна представила перелік наукових проектів, що пропонуються для здійснення в рамках виконання дипломних робіт студентами Кінгстонського університету в Україні на базі ЛДУБЖД. Зокрема, запропоновано 9 тем для наукових досліджень, а саме:
   1. Environmental hazards of municipal landfills (керівник д.т.н., доц. Попович В.В.);
   2. Environmental impact of waste dumps of mines (керівник д.т.н., доц. Попович В.В.);
   3. Vegetative reclamation of waste dumps of mines (керівник д.т.н., доц. Попович В.В.);
   4. Assessment of water quality in springs on the territory of Lviv (керівник к.т.н. Степова К.В.);
   5. Investigation of iron adsorption on modified bentonite (керівник к.т.н. Степова К.В.);
   6. Assessment by laboratory tests of water quality in wastewater on the territory of Lviv (к.х.н., доц. Сиса Л.В.);
   7. Investigation of zinc, copper, nickel, lead adsorption on modified bentonite (к.х.н., доц. Сиса Л.В.);
   8. Air quality assessment in Lviv park area by method of lichenoindication (к.г.н. Думас І.З.);
   9. Comparative analysis of air quality in central part of Lviv and in the suburb (к.г.н. Думас І.З.).
     У квітні-червні 2020 року четверо студентів з Кінгстонського університету протягом 60 днів працюватимуть над обраними тематиками наукових досліджень разом зі студентами кафедри екологічної безпеки.
                                                                 
                                                              
                                                               
                                                                                                  
 
У квітні 2019 року професор кафедри Василь Попович взяв участь у ІІ Міжнародній науковій конференції "Логістика в безпеці, управлінні, медицині та рятувальній справі", яка відбувалася у Суспільній академії наук (м. Варшава, Республіка Польща). Конференція мала міждисциплінарний характер та дала можливість обмінятися досвідом фахівцям з безпеки життєдіяльності, медицини та логістики. Також від Львівського державного університету у даній конференції брали участь, зокрема: Ольга Меньшикова, Ігор Малець, Роман Яковчук та Андрій Волощишин.
                                                                                                    
       Відповідно до двосторонньої Угоди про співпрацю між Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності та Естонською академією безпеки (м. Таллінн, Естонська Республіка), в рамках міжнародного проекту «Support to the Ukrainian Emergency Situations Service in establishmen to the training system in the field of humanitarian demining», відбувся тренінг фахівців  в галузі цивільного захисту. Цей захід проходив 05-09 серпня 2019 року на базі центру розмінування Рятувального департаменту Естонії. Участь у заході взяли предсавники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, зокрема професор кафедри Василь Попович.

                                                               
                                                               
                                                                                                    

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
        Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковим обґрунтуванням  нових методів, засобів та підходів до виконання завдань, пов’язаних з цивільним захистом населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Серед пріорітетних напрямків діяльності кафедри є розробка методів реабілітації екосистем, що зазнали забруднення внаслідок надзвичайних ситуацій; математичне моделювання процесів надходження, міграції та трансформації забруднювачів у ґрунтах, поверхневих та підземних водах; забезпечення стійкого функціонування міських систем в умовах техногенного забруднення.
       У 2013-2014 рр. працівники кафедри брали участь у виконанні проекту Українського науково-технологічного центру „Зменшення обсягів радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок аварії на АЕС „Фукусіма-Даїчі” (проект STCU 5952), а також у 2016 році у рамках виконання гранту № 2015-2-UR01-KA107-022785  за програмою ERASMUS+  здійснили робочу поїздку в університет Кінгстон (м. Лондон, Великобританія).
   У 2014-2016 рр. виконанно науково-дослідну тему "Екологічна безпека гідролітосфери на ділянках вуглевидобутку Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну " (Карабин В.В., Попович В.В., Кочмар І.М.).
          У 2016-2017 рр. проводилося дослідження за темою "Екологічна безпека басейну р. Тисмениця"  ( Карабин В.В., Сиса Л.В.).
    У березні 2018 році начальником кафедри Поповичем В.В. було організовано І науково-практичний семінар "ПОЖЕЖІ В ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ІННОВАЦІЇ". На семінарі було обговорення актуальних питань гасіння лісових пожеж, їх впливу на природні екосистеми; вплив процесів всихання деревних порід на підвищення рівня пожежної безпеки в лісах і інше. Також на семінар був запрошений
представник Лісової Служби США Нікіа Ернандеса.
                                                                   
 
        У 2019 року кафедра екологічної безпеки ЛДУ БЖД провела ІІ Круглий стіл "Пожежі в природних екосистемах. Деградація та знищення лісових масивів. Фітомеліорація девастованих ландшафтів".
Під час роботи засідання круглого стола було розглянуті такі питання:
• особливості виникнення та поширення пожеж у природних екосистемах (лісові пожежі, пожежі на сміттєзвалищах і породних відвалах шахт) та дослідження умов, які цьому сприяють;
• екологічна небезпека пожеж у природних екосистемах;
• екологічна небезпека девастованих ландшафтів (сміттєзвалищ, породних відвалів шахт, техногенних водойм, промислових об’єктів);
• наукові основи локалізації та ліквідації пожеж у природних екосистемах;
• ефективність експлуатації транспортних засобів для гасіння пожеж у природних екосистемах, проблеми технічного забезпечення;
• деградація лісових екосистем під впливом природних та антропогенних процесів;
• рекультивація та фітомеліорація девастованих ландшафтів, які утворилися внаслідок пожеж у природних екоситемах;
• урбоекологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове господарство, лісівництво, агроекологія, біоіндикація;
• застосування геоінформаційних систем та комп’ютерних технологій в екологічній безпеці, моделювання небезпечних процесів та явищ у довкіллі, оцінювання екологічних ризиків.


                                                                                                     
                                                                  
     
Наукові конференції
       Протягом 5-6 грудня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулася І Міжнародна науково-практична конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ». У конференції беруть участь понад 70 учених, курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників нашого Університету та 10 навчальних закладів і громадських організацій екологічного напряму. Метою конференції є консолідація наукових здобутків українських та закордонних вчених у галузях екологічної безпеки природно-ресурсного потенціалу об’єктів туристично-рекреаційного комплексу, екологічних проблем об’єктів туристично-рекреаційного комплексу з метою розроблення та впровадження заходів підвищення екологічної безпеки цих об’єктів.
     У цьому заході розглядалися питання передумов та перспектив природно-ресурсного потенціалу туристично-рекреаційного комплексу України,  екологічних підходів сталого розвитку заповідних територій, функціонування природоохоронних територій, урбоекології, ландшафтної архітектури, садово-паркових господарств, лісівництво, біоіндикація забруднень природоохоронних територій, питання розробки та погодження новітніх природоохоронних технології, геоекологія, оцінювання екологічних ризиків та ін.  На пленарних та секційних засіданнях учасники матимуть змогу заслухати та обговорити  доповіді Кучерявого Володимира  Панасовича (д. с.-г. н., професор, академік Лісівничої академії наук, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ) «Соціальні, економічні та екологічні засади рекреаційного природокористування»,  Антонова Анатолія Васильовича (д.т.н., професор кафедри екологічного аудиту та експертизи ДЕАПОта У) «Деякі проблемні питання забезпечення екологічної та пожежної безпеки рекреаційних комплексів», Шукеля  Ігоря Васильовича (к.с.-г.н., доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології  НЛТУ України) «Екологічна безпека при влаштуванні еколого-пізнавальних маршрутів», Лучейко Яни (представника ГО «Зелене серце Карпат») «Екологічна безпека Карпатського регіону в контексті громадської діяльності», Бойчишин Лідії Михайлівни (к.х.н., с.н.с. кафедри фізичної та колоїдної хімії  ЛНУ ім.І.Франка) «Очищення стічних вод від сполук Sn в зонах об’єктів туристично-рекреаційних комплексів», Поповича Василя Васильовича (д.т.н., начальника ННІЦЗ ЛДУ БЖД) «Стан екологічної безпеки сміттєзвалищ у межах туристично-рекреаційних територій Львівщин. 
     Організаторами конференції виступили науково-педагогічні працівники кафедри екологічної безпеки спільно з керівництво ННІЦЗ ЛДУБЖД. 
За результатами заходу опубліковано «Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ».
Програма конференції.

Рішення конференції.
 


   14 вересня 2018 року у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проведено ІІI Міжнародну науково-практичну конференцію «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ». 
      У конференції взяли участь понад 100 учених, курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників нашого Університету та інших навчальних закладів України та республіки Польща, а також народний депутат України Олександр Леонідович Шевченко та заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Микола Степанович Кузьо. Загалом на конференції було представлено 20 навчальних закладів та громадських організацій екологічного напряму.
       З доповідями на пленарному засідання виступили понад 10 доповідачів. Учасники заслухали та обговорили доповіді: Кучерявого Володимира Панасовича (д. с.-г. н., професор, академік Лісівничої академії наук, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУУ) «Гідроекологічний колапс 17 серпня 2018 р. у Львові»; Шевченка Олександра Леонідовича (народний депутат України) «Особливості впливу туристично-рекреаційної галузі на екологічну безпеку Карпатського регіону»; Мальованого Мирослава Степановича (д. т. н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та збалансованого природокористування НУ «Львівська політехніка») «Двохстадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах»; Струтинська Віта Миколаївна (к. геогр. н., головний редактор журналу "Надзвичайна ситуація +") Екологічна обізнаність як важлива складова екологічної безпеки; Telak Jerzy (PhD, Prof., Head of Logistics Department, University of Social Sciences, Warsaw, Poland) Рreparation of cadet officers at the main school of fire service for water disposal liquidation; Telak Oksana (PhD, Head of State and Safety Sciences Department Faculty of Civil Safety Engineering The Main School of Fire Service, Warsaw, Poland) Еcological threats in solotvyno and transcarpathian region та ін.
   У рамках конференції відбулися виставки: екологічних джерел енергії (Енергія природи ЕcoXata); термоприладів ( ПрАТ НВО «Термоприлад» ім. В. Лаха); питної води (преміям вода в скляній тарі «Ecobutel water») та інші цікаві виставки. За результатами заходу опубліковано «Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», які містять 219 тезу доповідей.
Програма конференції.
 

Впродовж 4-6 листопада 2015 р. у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проведено ІI Міжнародну науково-практичну  конференцію  «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ».
    Учасники міжнародної конференції успішно працювали на пленарних засіданнях та засіданнях шести секцій. До участі у конференції зголосилися представники з дев’яти країн світу, а саме з України, Польщі, Росії, Іраку, Йорданії, Вірменії, Англії, Чехії, Молдови. На підсумковому пленарному засіданні професор Алан Флауерс (Кінгстонський університет, Великобританія) підсумував головні результати пленарних та секційних засідань та подякував організаторам конференції, а саме Львівському державному університету безпеки життєдіяльності, Львівській обласній державній адміністрації, Івано-Франківській обласній державній адміністрації, Волинській обласній державній адміністрації, Фундації «Європейський центр екології», Міжнародній благодійній організації “Екологія-Право-Людина”, Польсько-Українській Господарчій Палаті. Василь Карабин, від імені Оргкомітету, висловив вдячність спонсорам конференції: автосалону «Клуб Проект», підприємству «Екс Ім Україна», Львівській міській громадській організації  “Центр сприяння розвитку бізнесу”, ресторану "Роберт Домс", ТМ "Віденська кава", ТМ "Паростки життя". У рамках конференції відбулися презентації електромобілів, екологіно чистих продуктів харчування та інші цікаві заходи. За результатами заходу опубліковано Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», які містять 191 тезу доповідей. 
  ІII Міжнародну науково-практичну  конференцію  «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» заплановано провести у 2018 році.


     У 2012 році за ініціативою кафедри було організовано та проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства". В конференцію взяло участь понад 80 науковців з різних регіонів України, Польщі, Росії, Великобританії, США та Казахстану. Матеріали конференції можна переглянути тут
  У 2010 році зусиллями працівників кафедри було проведено конференцію "Проблеми екологіної безпеки та якість середовища", в якій взяли участь понад 50 науковців з України та Польщі. 

Основні публікації науково-педагогічних працівників кафедри
Наукові здобутки працівників кафедри відображено у численних наукових публікаціях з якими можна ознайомитися у репозитирії Університету. Серед них слід виокремити монографії:
 • Стойко С.М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та збереження / С.М. Стойко, І.В. Костів. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2015. - 134 с.
 • Стойко С.М.  Історичний та етнокультурний нарис закарпатського села Кричова / С.М. Стойко. Львів, 2014. -148 с.
 • Заповідні території Львівщини. Стойко С.М., [та ін.]; за заг.ред. Стойка С.М. - Львів : ЗУКЦ, 2013. -128 с.
 • Стойко С.М. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах / С.М. Стойко, В.О. Копач. - Львів: Ліга-Прес, 2013. - 60 с.
 • Vasyl Popovych The climate of a large city and ecocline ordination of its vegetation cover / Volodymyr P. Kycheryavyj, Vasyl Popovych, VolodymyrS. Kycheryavyj J. Geogr. Inst. Cvijic. 2018. 68(2). 177–19, DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI1802177K Web of Science.
 • Vasyl Popovych Influence of man-made edaphotopes of the spoil heap on biota / Vasyl Popovych, OleksandrKuzmenko, Andrii Voloshchyshyn, Mykhailo Petlovanyi - E3SWebConf. Volume 60, 2018.
  Ukrainian Schoolof Mining Engineering, DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000010 Scopus
 • Ulyana Khromiak, Kateryna Stepova Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methyl methacrylate Materials / Ulyana Khromiak, Volodymyr Levytskyi, Kateryna Stepova, Andry Tarnawsky - International Journal of Polymer Science Volume 2018, Article ID 4905304,9 pages DOI https://doi.org/10.1155/2018/4905304 Scopus
 • Ulyana Khromiak, Kateryna Stepova Synthesis and properties of composites based on copolymers of
  polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate / U.V. Khromyak, V.Ye. Levytskyi, K.V. Stepova, V.Y. Skorokhoda - ISSN 0321-4095, Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2018, No.4, pp. 135-141 Scopus

Інформація абітурієнту: 

Кафедра екологічної безпеки готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр та магістр
Форми навчання: денна, заочна
 У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності фах еколога здобувають як курсанти, так і студенти.
 Навчальний процес забезпечений:
-           навчальними лабораторіями;
-           бібліотекою з вільним доступом до мережі Інтернет (Wi-Fi);
-           численнними електронними ресурсами; 
-           сучасним спортивним залом, тренажерним залом та стадіоном;
-           гуртожитком.
    Всі студенти денної форми навчання мають можливість паралельно навчатися на військовій кафедрі та отримати звання молодшого лейтенанта запасу, що відкриває нові можливості праце­влаштування у силові структури держави. 
    Кращі студенти та курсанти беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях,  щорічно здобувають призові місця на  конкурсах наукових робіт. ЛДУБЖД є членом асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки людини (European Fire Service Colleges Association (EFSCA).
Якщо Ви плануєте працювати
у структурах
Державної служби з надзвичайних ситуацій України на посадах:
·                      інспектора державного з екологічної та техногенного нагляду;
·                      провідного фахівця відділу;
·                      інженера ПРЗ;
Державної екологічної інспекції на посаді:
·                      інспектора з охорони природи та довкілля;
Державного управління екології і природних ресурсів на посаді:
 1.  провідного (головного) спеціаліста відділу;
 2.  інших престижних посадах у структурах Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства доходів і зборів України, Екологічної прокуратури, Міністерства аграрної промисловості України, обласних та міських державних адміністраціях, навчальних закладах, заповідниках, національних парках;
 3.  у відділах екології та охорони праці промислових підприємств;
 4.  науково-дослідних установах Національ­ної академії наук України та інших організацій в Україні та за її межами.
ВАШ ВИБІР –
кафедра екологічної безпеки ЛДУБЖД

 
Правила прийому
Прийом студентів до університету за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра здійснюється за конкурсом на підставі результатів  зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за загальноосвітніми предметами:
Державна форма навчання
(курсант)
Платна форма навчання
(студент)
Українська мова і література Українська мова і література
Біологія Історія України
Географія або хімія Географія або біологія
         Додаткових іспитів, чи співбесід для претендентів у студентську когорту не передбачено.
      Кандидати на навчання за державним замовленням (кандидати в курсанти), додатково здають іспит з фізичної підготовки, проходять медичний огляд військово-лікарською комісією та психологічно-професійний відбір.
Особи, які вступають на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій або електронній формі.
        Зарахування проводиться на основі конкурсного відбору. Наказ на зарахування на денну форму навчання оформляється не пізніше 25 серпня. 
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02