Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра іноземних мов та перекладознавства

Кафедра іноземних мов та перекладознавства


     
                                                                                           
Результат пошуку зображень за запитом "лдубжд" ​  

   Випускова кафедра іноземних мов та перекладознавства включає в себе обслуговуючу кафедру іноземних мов. Колектив кафедри займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, виховною та організаційною діяльністю. Викладачі працюють над створенням комплексу навчально-методичної літератури (програми, робочі програми, методичні поради та практичні завдання для самостійної роботи, навчальні посібники, збірники текстів, підручники, словники, тощо).
   Професорсько-викладацький штат кафедри викладає, крім дисциплін напряму підготовки "Філологія", також іноземні мови для курсантів, студентів і слухачів за такими напрямами: пожежна безпека, екологія навколишнього середовища та збалансованого природокористування, управління інформаційною безпекою, практична психологія, транспортні технології, охорона праці, цивільний захист та соціальна робота. Навчання іноземної мови для цих напрямів підготовки має на меті практичне оволодіння мовою на професійному, побутовому та культурологічному рівнях.           
     Основне практичне завдання навчання - оволодіння курсантами, студентами 
та слухачами комунікативними навичками в усіх чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності з перевагою усного мовлення і читання.Інформація для абітурієнтів

 

 

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра працює як випускова з вересня 2012 р. і як загальноуніверситетська з 2008 р. Завідувач кафедри  д.філол.н., проф. Олег Тищенко, заступник завідувача кафедри – ст. викл. Марія Маланюк.
     У вересні 2018 р. проведено шостий набір зі спеціальності 035 «Філологія» (за освітньо- професійною програмою – англійсько-український переклад, німецько-український і французько-український переклад).
   Серед завдань, які чекають перекладачів у професійній діяльності: забезпечення усного (синхронного та послідовного) перекладу конференцій, міжнародних нарад та тренувань; виконання письмового перекладу ділової кореспонденції, супровідної документації, термінології; дотримання етичних та риторичних норм міжкультурного спілкування; використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
Науково-педагогічний склад кафедри
     Дисципліни, які читаються для студентів 1-4 курсів та магістрів за спеціальністю 035 «Філологія» проводять викладачі кафедри ТП у такому складі: д.філол.н., проф. Олег Тищенко, к.філол.н., проф. Бабелюк Оксана, к.філол.н., доц. Марія Іванченко, к.філол.н., доц. Олександра Пальчевська,  к.пед.н., доц. Любов Дідух, к.пед.н., доц. Наталія Вовчаста,  ст. викл. Ірина Попко, ст. викл. Марія Маланюк, викладачі Петро Губич, Станіслав Коваль, Галина Бенькевич, Наталія Омельченко, Марія Заваринська, Наталя Свидницька-Ільків, Наталя Лотоцька, Наталя Іванишин. Кураторами, відповідно першого, другого, третього і четвертого курсів, є викладачі Наталя Омельченко, Марія Заваринська, Наталія Іванишин, Наталя Лотоцька, Наталія Свидницька-Ільків,  Галина Бенькевич,  Станіслав Коваль. 

 


 


 

Колектив кафедри: 

     Кафедра іноземних мов та перекладознавства є навчально-науковим підрозділом Інституту психології та соціального захисту і забезпечує навчальну, виховну й методичну роботу серед курсантів і студентів Університету. 

Науково-педагогічний склад: 

 

Завідувач кафедри

ТИЩЕНКО Олег Володимирович

доктор філологічних наук, професор

Заступник завідувача кафедри

МАЛАНЮК Марія Степанівна

старший викладач

Професор кафедри

БАБЕЛЮК Оксана Андріївна

доктор філологічних наук, професор

 

Доцент кафедри

ПАЛЬЧЕВСЬКА Олександра Святославівна

кандидат філологічних наук, доцент

 

 

Доцент кафедри

ІВАНЧЕНКО Марія Юріївна

кандидат філологічних наук, доцент

Старший викладач кафедри

ПОПКО Ірина Адамівна
 

 

Викладач кафедри

ГУБИЧ Петро Володимирович

Викладач кафедри

КОВАЛЬ Станіслав Романович

Викладач кафедри

ОМЕЛЬЧЕНКО Наталія Андріївна

 

Викладач кафедри

БЕНЬКЕВИЧ Галина Андріївна

 

Викладач кафедри

ЛОТОЦЬКА Наталія Ярославівна

Викладач кафедри

ІВАНИШИН Наталія Любомирівна

 

Викладач кафедри

СВИДНИЦЬКА-ІЛЬКІВ Наталія Василівна

 

Викладач кафедри

ЗАВАРИНСЬКА Марія Сергіївна

 

 

Викладач кафедри

МАРМУЛЯК Анна Сергіївна

 

 

 

Доцент кафедри

ДІДУХ Любов Іванівна

кандидат педагогічних наук

 

Викладач кафедри

БАДЮК Орися Орестівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Іноземна мова
Професійна іноземна мова
Латинська мова
Ділова іноземна мова
Іноземна мова наукового спілкування
Вступ до мовознавства
Історія зарубіжної літератури
Комп’ютерна лексикографія
Теоретичні основи дистанційного навчання
Контрастивна лексикологія основної іноземної та української мов
Контрастивна граматика основної іноземної та української мов
Практичний курс основної іноземної мови
Переклад галузевої літератури
Практичний курс другої іноземної мови
Військовий та науково-технічний переклад
Основи термінографії та термінознавства
Історія перекладу
Основи теорії міжкультурної комунікації
Теоретична фонетика основної мови
Лінгвокраїнознавство країн основної іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Вступ до галузевого перекладу
Основи наукових досліджень

Науково-методична робота кафедри: 

                                               
 У цьому напрямі діяльності проводяться дослідження з германських (10.02.04) і романських (10.02.05) мов, історії (13.00.01) та методики викладання і навчання під час комп’ютерного, дистанційного і комбінованого навчання (13.00.02), теорії і методики професійної освіти (13.00.04), теорії та методики виховання (13.00.07), літератури зарубіжних країн (10.01.04), а також загального мовознавства (10.02.15).
Значною допомогою у проведенні досліджень є те, що викладачі беруть участь у різноманітних міжнародних проектах, співпрацюють зі спорідненими українськими та зарубіжними навчальними закладами, які вивчають можливості застосування нових технологій у своїх навчальних закладах.
Викладачі кафедри проводять дисертаційні дослідження: Ірина Попко (ад’юнкт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності), Галина Бенькевич, (аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка), Наталія Лотоцька (НУ "Львівська політехніка"), доцент Олександра Пальчевська працює над докторською дисертацією, а решту викладачів: Марія Маланюк, Петро Губич, Станіслав Коваль, проводять наукові дослідження стосовно технічного перекладу під керівництвом проф. Олега Тищенка.
Працівники кафедри беруть участь у міжнародних, українських, міжуніверситетських і університетських конференціях та семінарах, друкують наукові праці у вітчизняних і зарубіжних виданнях. У 2017 р. вони виступили на 50 міжнародних та українських конференціях і семінарах, опублікували одноосібно і в співавторстві 69 статей. Науковий потенціал кафедри було представлено на таких наукових заходах: Міжнародна конференція International Research and Practice Conference “Modern Philology: Relevant Issues and Prospects of Research” (м Люблін, Польша),  Міжнародна наукова інтернет-конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (м. Умань),  International Conference “Science and Education. A New Dimension” » (м. Будапешт,  Угорщина), II Всеукраїнська науково-практична конференція “Мистецький простір України (м.Рівне):, Міжнародна наукова конференція «Семантика і прагматика мовних одиниць» (м. Мінськ, Республіка Білорусь), IV Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (м. Кривий Ріг), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних  спеціальностей» (м. Київ), VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (м. Хмельницький), Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов» (м. Харків) та ін.  У 2017 р. за ініціативою проф. Бабелюк О.А. кафедра видала друком 2 Томи Львівського філологічного часопису, 2017, Т.1-2, який видано у нашому ун-ті і подано до МОН для затвердження як фахового видання. У цих виданнях опубліковано праці таких НПР кафедри як Бабелюк, Тищенко, Шуневич, Маланюк, Іванченко, Пальчевської.  У березені 2017 року на кафедрі було проведено Міжвузівський науковий семінар/ Василь Старко – докторант каф. перекладознавства та прикладної лінгвістики, Східноєвропейського  університету ім.. Лесі Українки “Переклад як мистецтво компромісу”  Перекладознавство в Оломоуцькому ун-ті, проф. А.Архангельска (Оломоуц, Чехія), лютий 2017 р. Продовжує роботу заснований кафедрою в 2011 р. міжуніверситетський семінар «Теорія і практика художнього та військово-технічного перекладу». Мета семінару – поглиблювати теоретичні і практичні знання учасників семінару шляхом обміну досвідом у перекладацькій роботі з військовими і технічними текстами різної тематики і жанру, а також з текстами інших галузей знань.
Кафедра проводить також «Науково-методичний семінар викладачів іноземних мов навчальних закладів України». Упродовж 2017 р. доповідачами семінару були викладачі кафедри: доценти Наталія Рак, викладачі Наталія Омельченко.
На запрошення Женевського міжнародного центру з гуманітарного розмінування  (далі – GICHD) доцент кафедри Пальчевська О.С. взяла  участь у тренінгу на тему: «Курс з підготовки перекладачів щодо застосування англійської технічної термінології в контексті гуманітарного розмінування», який відбувся з 10 по 16 грудня 2017 року у м Харкові . Курс був розроблений GICHD спільно з Данською радою у справах біженців/Данською групою з розмінування (далі – DRC/DDG) і вперше реалізований в січні 2017 року в якості пілотного проекту. Метою даного курсу є покращення здатності місцевих урядових і неурядових організацій приймати участь у навчаннях і консультативних місіях. Це може бути досягнуто шляхом проведення тренінгу на тему спеціалізованої технічної термінології для перекладачів і тренерів місцевих урядових, неурядових і міжнародних організацій в Україні. Метою курсу є створення групи експертів-перекладачів із знанням спеціалізованої термінології в рамках роботи відповідних організацій. В подальшому експерти-перекладачі зможуть зробити значний внесок у проведення заходів, пов’язаних з протимінною діяльністю (тренінги, конференції, семінари), які проводяться англійською мовою для не англомовної аудиторії. Програма курсу базувалася на навчальному тренінгу з підготовки фахівців першого рівня кваліфікації зі знищення та знешкодження вибухонебезпечних предметів без надання учасникам тренінгу офіційної відповідної кваліфікації. Робота тренінгу була зосереджена на правильному використанні англомовної технічної термінології в контексті гуманітарного розмінування із приділенням уваги основним відмінностям у системах класифікації боєприпасів країн НАТО, оскільки це є надзвичайно важливим для уникнення непорозуміння під час усного перекладу або перекладу документів.

      
   21-23 лютого 2019 року представники кафедри іноземних мов та перекладознавства доцент Пальчевська О.С., доцент Іванченко М.Ю. та викладач Губич П.В. відвідали  м. Загреб (Хорватія) у рамках конференції FROM THEORY TO PRACTICE IN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES. Співробітники університету підготували доповіді «Humanitarian demining in Ukraine: terminology and translation» (Пальчевська О.С.), «Metaphor as a means of aviation terminology formation in English» (Іванченко М Ю), «METAPHORIC MOTIVATIONAL MODELS OF THE FIRE-FIGHTING TERMINOLOGY IN POLISH AND UKRAINIAN» (Губич П.В.).  У конференції взяли участь більше 100 науковців з різних куточків Європи, які зустрічаються для обговорення актуальних питань галузевої термінології та специфіки викладання іноземної мови для спеціальних цілей.
                                                                                                                 

Матеріально-технічна база: 

     Завідувач та викладачі кафедри іноземних мов та перекладознавства забезпечені окремими кабінетами з обладнаними належним чином робочими місцями та необхідною технічною базою (комп’ютерами, принтерами, сканерами, мультимедійними проекторами).
Заняття з курсантами, студентами та ад'юнктами проводяться в спеціалізованих аудиторіях з можливістю використання ІКТ при викладанні іноземних мов: Лабораторії дистанційного навчання відділу заочного і дистанційного навчання та Лабораторії комбінованого навчання при кафедрі іноземних мов та технічного перекладу.
     З вересня 2018 року розпочав свою роботу Центр синхронного перекладу. Центр 
підтримує режими групової та індивідуальної роботи. 
Викладач отримує великі можливості контролю усного перекладу студентів, а також  оцінювати їхні мовні досягнення: вимову, швидкість мови.
                    
  

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Кафедра іноземних мов та перекладознавства тісно співпрацює з кафедрами інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів (ВНЗ), серед них Львівський національний університет імені Івана Франка,  а саме, кафедра перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура (зав. кафедри проф. Р. Зорівчак), Харківський національний університет імені В. Каразіна, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов (зав. кафедри проф. О. Ребрій), Національний авіаційний університет, кафедра англійської філології і перекладу (зав. кафедри доц. С. Сидоренко), НУ "Львівська політехніка", кафедра прикладної лінгвістики (зав. кафедри доц.  О. Левченко). Ведеться також співпраця з кафедрами іноземних мов згаданих вище ВНЗ. 
     Викладачі кафедри обмінюються досвідом з працівниками Британської Ради, Французького центру, Інституту Гете та із спорідненими кафедрами Львівської комерційної академії, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Вейнського державного університету (США), Головної пожежної школи у Варшаві (Польща), Вищої економічної технічної школи ім Б. Маркевіча (м. Ярослав, Польща) та ін. 


Наукова діяльність студентів та курсантів: 

                         
Під керівництвом викладачів кафедри студенти та курсанти беруть участь в університетських науково-практичних конференціях з гуманітарних питань (рідною мовою), а також міжуніверситетських конференціях (іноземними мовами), що проводяться кожного року у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України, де за успішні досягнення у наукових дослідженнях вони неодноразово отримували грамоти та нагороди.
Під керівництвом доцента Олександри Пальчевської  троє студентів напряму підготовки «Філологія» взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови і літератури».
Щорічно викладачі кафедри проводять олімпіаду на краще володіння курсантами та студентами іноземними мовами. Метою проведення олімпіади є поглиблення знань з іноземної мови; вивчення граматичних особливостей англійської мови; спроможність курсантів та студентів висловлювати свою думку іноземною мовою; розуміння англійських текстів зі спеціальності. У 2016 -2017 рр. в олімпіаді брали участь 150 курсантів і студентів.

Дозвілля: 

  
    
           Активно проводять кураторську роботу Заваринська М.С., Омельченко Н.А., Іванишин Н.Л., Лотоцька Н.Я., Свидницька-Ільків Н.В., Коваль С.Р.,  Бенькевич Г.А.  Проведені ними заходи, зокрема, відвідування вистав Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької та драм. Театр ім. Лесі Українки на виставу "Перевтілення", та в музеїв Територія терору, Соломії Крушельницької   історичного та, ознайомчі екскурсії Львовом,  культпоходи на ігри Студентської та Галицької Ліг КВН. Студенти з кураторами ходили на перегляд фільмів "Геошторм", "Вбивсто у східному експрес"і. Всі виховні заходи сприяли розвитку патріотизму, поглибленню знання історії рідного краю, вихованню високої культури, розширенню світогляду та покращенню психологічного клімату в закріплених групах.
        Куратори проводили тематичні бесіди зі студентами груп на морально-етичні теми. Окрім того, вперше на конкурсі-огляді художньої самодіяльності «Дебют першокурсника 2017» і «Дебют першокурсника 2018» брали участь студенти груп АП-11, АП-12 зі спеціальності «Філологія». 
                                              

Науково дослідна робота: 

               
Продовжує свою роботу створена при кафедрі ТП у 2009 р. «Лабораторія комбінованого навчання» призначена для організації навчання курсантів і студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У розпорядженні викладачів кафедри є дистанційні курси (ДК) з англійської мови для курсантів, студентів та ад’юнктів.
Станом на 2018 р. укладено 15 дистанційних курсів: Ділова англійська мова (для освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр» спеціальності «Пожежна безпека», «Транспортні технології»), Англійська мова для охорони праці, Англійська мова для транспортних технологій, Англійська для рятувальників (Частина І), Англійська для рятувальників (Частина ІІ), Англійська для практичної психології (Частина І), Англійська для практичної психології (Частина ІІ), Англійська для ад’юнктів, Англійська для екологів, Getting on in English (курс загальної англійської мови), Французька мова для другого курсу, Теоретичні основи дистанційного навчання.
Окремий блок дистанційних курсів створюється з дисциплін, які читаються для студентів за спеціальністю 035 «Філологія». Вже укладено 11 ДК, а саме: «Комп’ютерна лексикографія», «Історія України», «Екологія», «Українська мова», «Вступ до перекладознавства», «Історія зарубіжної літератури», «Основи термінології та термінознавства», «Історія перекладу», «Ділова іноземна мова», «Релігієзнавство» та «Історія української культури». У рамках курсу «Комп’ютерна лексикографія» студенти напряму підготовки «Філологія» були залучені до укладання «Англійсько-українського словника пожежно-технічних термінів» «Англійсько-українського словника термінів з автомобільного транспорту», «Англійсько-українського словника термінів з психології» та «Англійсько-українського словника патентних термінів».
Для організації навчання курсантів і студентів викладачі кафедри уклали та підготували до друку посібники,  навчальні завдання :
1.    Ділова англійська мова / уклад. Маланюк М.;. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2017. – 150с  (здано в друк).
2.    Навчальні завдання для студентів спец «Філологія» Військовий переклад / Уклад. Онищук М.І. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2017. – 56 с.
У грудні 2017 року на кафедрі проведено відкрите заняття зі студентами АП 31 на тему «Living a healthy living lifestyle». Викладач доцент кафедри Онищук Марія Іванівна. 

 

Інформація абітурієнту: 

 
     Державна політика євроінтеграції України передбачає забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення у міжкультурній комунікації та обміні професійним досвідом між провідними країнами Європи та Україною. Враховуючи напрямки розвитку та завдання підрозділів ДНСН, в сучасних умовах потрібні спеціалісти нової генерації, які б могли забезпечити перекладацький супровід діяльності підрозділів ДСНС на високопрофесійному рівні. 
    За ініціативи професора кафедри іноземних мов та перекладознавства Оксани Бабелюк, була підписана угода між Akademia Polonijna в Ченстохові (Республіка Польща) та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності про можливість  отримання студентами-перекладачами подвійного диплома.
     Фахівці з перекладу, які володіють системними знаннями, навичками, вміннями та спроможні на високому професійному  рівні діяти у сфері цивільного захисту, вкрай потрібні  підрозділам ДСНС, а саме для:
 • забезпечення усного (синхронного та послідовного) перекладу конференцій, міжнародних нарад та тренувань;
 • виконання письмового перекладу ділової кореспонденції, супровідної документації, термінології;
 • використання новітніх іноформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
       Основне завдання нашої кафедри полягає у якнайширшому,  психологічно сприятливому,  розкритті   мовного хисту та навчального потенціалу кожного студента. Завдяки паралельному вивченню двох іноземних мов, суттєво розширеному запровадженою на кафедрі концепцією подвійної спеціалізації, студенти  опановують другу іноземну мову (німецьку, французьку, польську на їхній вибір). У нас однаково хороше ставлення до всіх студентів: високо творчих, які прагнуть все нових досягнень, але також і тих, хто бажає  відкрити у собі талант до вивчення іноземних мов. Ми пишаємося успіхами кожного студента.
     Після завершення навчання у випускників буде достойна праця. Викладання англійської мови для різноманітних аудиторій та різних рівнів потрібне в усіх куточках України. Воно потрібне світові. 
       
          Перспективи працевлаштування:
 • вчитель іноземних мов у державних та приватних школах (закіншивши бакалаврат);
 • викладач  іноземних мов у виших навчальних закладах (закінчивши магістратуру);
 • перекладач (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад) у сфері реклами, в бюро перекладів,  на промислових підприємствах, у професійних та політичних організаціях тощо;
 • гід-перекладач, редактор перекладів, перекладач-консультант;
 • інокореспондент, перекладач на міжнародних конференціях, тощо;
 • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, дипломатичних агентствах тощо;
 • фахівець із забезпечення комунікації у сфері міжнародного бізнесу;
 • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, турагенствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування.

    Якщо Ви хочете стати конкурентоспроможним фахівцем з англійської, німецької, французької та польської мов і перекладу, працювати у відомих європейських та українських корпораціях або будувати кар’єру в освітній сфері, вступайте до нашого університету на спеціальність 035 «Філологія»! Ми допоможемо реалізувати Ваші мрії та сподівання, стати елітою нової генерації українців! 

Перелік конкурсних предметів для вступу на спеціальність 035 «Філологія»
(за результатами ЗНО)
 1. Українська мова та література.
 2. Іноземна мова.
 3. Історія України або географія (на вибір).

 
    Замовлення Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на підготовку фахівців з перекладу за напрямом 035 «Філологія» за денною формою навчання становить 50 осіб ліцензійного обсягу.

 


Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету